28. kapitola

1 Po sobote, na úsvite prvého dňa týždňa prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť sa na hrob. 2 A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov, ktorý zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň od dverí hrobu a sedel na ňom. 3 Jeho zjav však bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. 4 Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. 5 Anjel však prehovoril k ženám a povedal: Vy sa nebojte! Lebo viem, že hľadáte Isusa ukrižovaného. 6 Niet Ho tu. Lebo vstal z mŕtvych, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal Pán. 7 A rýchlo choďte a povedzte Jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych a predchádza vás do Galiley; tam Ho uvidíte. Hľa, povedal som vám. I rýchlo opustili hrob a so strachom i s veľkou radosťou bežali to zvestovať Jeho učeníkom. 8 A keď išli zvestovať Jeho učeníkom, hľa, stretol ich Isus a povedal: Radujte sa! Ony pristúpili, objali Mu nohy a klaňali sa Mu. 9 Vtedy im Isus povedal: Nebojte sa! Choďte, zvestujte mojim bratom, aby išli do Galiley; tam ma uvidia. 10 Keď odišli, hľa, niektorí zo stráže prišli do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. 11 A títo sa zhromaždili so staršími, poradili sa, dali vojakom mnoho peňazí a povedali: 12 Hovorte: Jeho učeníci prišli v noci a ukradli nám Ho, kým sme my spali. 13 A keby sa to dopočul vladár, my ho prehovoríme a zariadime, aby ste boli bez starostí. 14 Oni vzali peniaze a urobili, ako ich poučili. A táto zvesť sa rozšírila medzi Židmi až do dnešného dňa. 15 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na horu, kam im prikázal Isus. 16 A keď Ho videli, klaňali sa Mu, niektorí však pochybovali. 17 I pristúpil k nim Isus, prehovoril a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi i na Zemi. 18 Choďte teda a naučte všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Svätého Ducha, 19 učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia tohto veku. Amin.