Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

1 A keď bolo ráno, uzniesli sa všetci veľkňazi a starší ľudu o Isusovi, že Ho usmrtia. 2 A tak Ho zviazali, odviedli Ho a vydali vladárovi Pilátovi Pontskému. 3 Keď Judáš, ktorý Ho zradil, videl, že Ho odsúdili, pohnutý ľútosťou vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším 4 a hovoril: Zhrešil som, lebo som vydal nevinnú krv. Oni však povedali: Čo nás do toho? To je tvoja vec. 5 I zahodil strieborné peniaze v chráme a vzdialil sa; potom odišiel a obesil sa. 6 Veľkňazi však vzali peniaze a povedali: Nesmieme ich vložiť do chrámovej pokladnice, lebo je to cena za krv. 7 Keď sa poradili, kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. 8 Preto sa to pole až dodnes volá Pole krvi. 9 Vtedy sa splnilo, čo bolo povedané skrze proroka Jeremiáša: I vzali tridsať strieborných, cenu ceneného, ktorého takto ocenili synovia Izraela, 10 a dali ich za hrnčiarovo pole, ako mi prikázal Pán. 11 Isus však stal pred vladárom. A vladár sa Ho spýtal: Si ty kráľ Židov? Isus mu odpovedal: Ty (to) hovoríš. 12 A keď Ho veľkňazi a starší obviňovali, nič neodpovedal. 13 Vtedy Mu Pilát hovorí: Nepočuješ, čo všetko svedčia proti Tebe? 14 Ale On mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. 15 Na Sviatok mal vladár vo zvyku prepúšťať jedného väzňa, ktorého si žiadali. 16 Vtedy tam mali povestného väzňa, ktorý sa volal Barabbáš. 17 Keď sa zhromaždili, povedal im Pilát: Ktorého chcete, aby som vám prepustil? Barabbáša, alebo Isusa, ktorý sa volá Christos? 18 Lebo vedel, že Ho vydali zo závisti. 19 Keď teda sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho žena: Nemiešaj sa do súdu nad týmto Spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre Neho. 20 Veľkňazi a starší však nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabbáša a Isusa aby zahubili. 21 Vladár sa ich opýtal: Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? Oni odpovedali: Barabbáša! 22 Pilát im hovorí: Čo teda mám urobiť s Isusom, ktorý sa volá Christos? Všetci mu odpovedali: Ukrižovať Ho! 23 Vladár však povedal: A čo zlého urobil? Ale oni tým väčšmi kričali: Ukrižovať Ho! 24 Keď teda Pilát videl, že tu už nič nepomôže, ba že pobúrenie ešte silnie, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a hovoril: Nenesiem vinu za krv tohto Spravodlivého. Teraz je to na vás! 25 A všetok ľud odpovedal a volal: Jeho krv na nás a na naše deti! 26 Vtedy im prepustil Barabbáša, Isusa však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali. 27 Vtedy vladárovi vojaci odviedli Isusa do vládnej budovy a zhromaždili okolo Neho celý prápor. 28 A keď Ho vyzliekli, obliekli Ho do purpurového plášťa, 29 z tŕnia uplietli veniec a vsadili Mu ho na hlavu. Do pravej ruky Mu dali trstinu, padali pred Ním na kolená, posmievali sa Mu a hovorili: Buď pozdravený, kráľ Židov! 30 I pľuli na Neho, brali Mu trstinu a bili Ho po hlave. 31 A keď sa Mu naposmievali, vyzliekli Ho z plášťa, obliekli Mu Jeho rúcho a viedli Ho, aby Ho ukrižovali. 32 Keď vychádzali, stretli človeka z Kyrény, menom Šimon. Toho prinútili niesť Jeho kríž. 33 A keď prišli na miesto, zvané Golgota - to znamená Lebečné miesto, 34 dali Mu piť ocot zmiešaný so žlčou. Ale keď to ochutnal, nechcel piť. 35 Tí, čo Ho ukrižovali, losovaním si podelili Jeho odev. 36 Potom si tam posadali a strážili Ho. 37 A nad Jeho hlavu upevnili nápis s udaním Jeho viny: Toto je Isus, kráľ Židov. 38 Vtedy spolu s Ním ukrižovali dvoch zločincov: jedného správa a druhého zľava. 39 Tí, čo tade prechádzali, sa Mu rúhali, potriasali svojimi hlavami 40 a hovorili: Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho postavíš, zachráň sám seba! Ak si Syn Boží, zostúp z kríža! 41 Podobne sa Mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi, staršími a farizejmi, a hovorili: 42 Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť! Ak je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v Neho! 43 Spoliehal sa na Boha, nech Ho teraz vyslobodí, ak je Mu milý. Veď povedal: Som Boží Syn. 44 Tak isto Ho hanobili aj zločinci, ktorí boli s Ním ukrižovaní. 45 Od šiestej hodiny nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny. 46 Okolo deviatej hodiny zvolal Isus silným hlasom a hovoril: Éli, Éli, limá savachthani?, čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 47 Keď to však počuli niektorí z tých, čo tam stáli, hovorili: Tento volá Eliáša! 48 A jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nasadil na trstinu a dával Mu piť. 49 Ostatní však hovorili: Nechaj, nech uvidíme, či Ho Eliáš príde zachrániť. 50 Ale Isus znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. 51 A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, odvrchu až dospodku, zem sa triasla a skaly pukali. 52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali. 53 A keď vyšli z hrobov po Jeho zmŕtvychvstaní, vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. 54 Keď stotník a tí, čo s ním strážili Isusa, videli zemetrasenie a to, čo sa dialo, veľmi sa zľakli a hovorili: Tento bol naozaj Syn Boží. 55 Boli tam aj mnohé ženy prizerajúce sa zďaleka, ktoré nasledovali Isusa z Galiley a slúžili Mu. 56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakubova a Jozefova, a matka synov Zebedejových. 57 Keď nastal večer, prišiel bohatý človek z Arimatie, menom Jozef, ktorý bol tiež Isusovým učeníkom. 58 Ten zašiel k Pilátovi a prosil telo Isusovo. Vtedy Pilát rozkázal vydať mu telo. 59 A Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna 60 a položil do svojho nového hrobu, ktorý vytesal do skaly. I privalil veľký kameň na dvere hrobu a odišiel. 61 Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária, ktoré sedeli oproti hrobu. 62 Na druhý deň, ktorý nasleduje po piatku, zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi 63 a hovorili: Pane, spomenuli sme si, že tento zvodca ešte zaživa povedal: Po troch dňoch vstanem z mŕtvych. 64 Rozkáž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli v noci Jeho učeníci, neukradli Ho a nepovedali ľudu, že vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý. 65 Pilát im povedal: Máte stráž, choďte a zabezpečte ho ako viete. 66 I odišli a zabezpečili hrob: zapečatili kameň a postavili stráž.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk