25. kapitola

1 Vtedy sa Kráľovstvo nebeské bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. 2 Päť z nich bolo rozumných a päť nerozumných. 3 Nerozumné si vzali lampy, ale olej so sebou nevzali. 4 Rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobkách. 5 Keď ženích dlho neprichádzal, všetky začali driemať a zaspali. 6 O polnoci sa strhol krik: Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety! 7 Vtedy sa zobudili všetky panny a upravili si lampy. 8 Nerozumné však povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú! 9 Rozumné odpovedali a hovorili: Nie, nevystačí nám aj vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. 10 Keď však odišli nakúpiť, prišiel ženích. Pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. 11 Potom prichádzajú aj ostatné panny a hovoria: Pane, pane, otvor nám. 12 Ale on im povedal: Veru, hovorím vám, nepoznám vás. 13 Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny, v ktorú príde Syn človeka. 14 Je to tak, ako keď sičlovek pred odchodom zavolal sluhov a odovzdal im svoj majetok. 15 Jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden - každému podľa jeho schopností, a hneď odišiel. 16 Ten, čo dostal päť talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť talentov. 17 Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. 18 Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, zakopal ho do zeme a skryl striebro svojho pána. 19 Po dlhom čase prichádza pán týchto sluhov a účtuje s nimi. 20 I pristúpil ten, čo dostal päť talentov a hovoril: Pane, zveril si mi päť talentov a hľa, získal som z nich ďalších päť talentov. 21 Jeho pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad malom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho Pána! 22 Pristúpil tiež ten, čo dostal dva talenty a povedal: Pane, zveril si mi dva talenty a hľa, získal som ďalšie dva talenty. 23 Jeho pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad malom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho Pána! 24 Pristúpil však aj ten, čo dostal jeden talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. 25 Bál som sa a preto som šiel a skryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. 26 Jeho pán mu však odpovedal: Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal! 27 Mal si teda dať moje striebro peňažníkom a ja by som si po návrate vzal svoj majetok s úrokom. 28 Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má desať talentov. 29 Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť, ale kto nemá, tomu bude odňaté aj to, čo má. 30 A neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Hovoriac to, zvolal: Kto má uši, aby počúval, nech počúva. 31 Keď však príde Syn človeka vo svojej sláve a s Ním všetci anjeli, vtedy zasadne na trón svojej slávy. 32 I zhromaždia sa pred Ním všetky národy a oddelí ich navzájom ako pastier oddeľuje ovce od kozlov. 33 Ovce si postaví po svojej pravici a kozlov po svojej ľavici. 34 Vtedy povie Kráľ tým, ktorí Mu budú po pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, vezmite ako dedičstvo Kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta. 35 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som cudzinec a prijali ste ma, 36 bol som nahý a zaodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne. 37 Vtedy Mu povedia spravodliví: Pane, kedy sme Ťa videli hladného a nakŕmili sme Ťa, alebo smädného a dali sme Ti piť? 38 Kedy sme Ťa videli ako cudzinca a prijali sme Ťa alebo nahého a zaodeli sme Ťa? 39 Kedy sme Ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k Tebe? 40 A Kráľ im odpovie: Veru, hovorím vám, nakoľko ste to urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili. 41 Potom povie aj tým, čo Mu budú po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! 42 Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smädný a nedali ste mi piť, 43 bol som cudzinec a neprijali ste ma, bol som nahý a nezaodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. 44 Vtedy Mu aj oni odpovedia: Pane, kedy sme Ťa videli hladného alebo smädného alebo ako cudzinca alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme Ti? 45 Vtedy im odpovie: Veru, hovorím vám, nakoľko ste to neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. 46 A títo pôjdu do večného trápenia a spravodliví do večného života.