Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

1 Vtedy sa Kráľovstvo nebeské bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. 2 Päť z nich bolo rozumných a päť nerozumných. 3 Nerozumné si vzali lampy, ale olej so sebou nevzali. 4 Rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobkách. 5 Keď ženích dlho neprichádzal, všetky začali driemať a zaspali. 6 O polnoci sa strhol krik: Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety! 7 Vtedy sa zobudili všetky panny a upravili si lampy. 8 Nerozumné však povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú! 9 Rozumné odpovedali a hovorili: Nie, nevystačí nám aj vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. 10 Keď však odišli nakúpiť, prišiel ženích. Pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. 11 Potom prichádzajú aj ostatné panny a hovoria: Pane, pane, otvor nám. 12 Ale on im povedal: Veru, hovorím vám, nepoznám vás. 13 Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny, v ktorú príde Syn človeka. 14 Je to tak, ako keď sičlovek pred odchodom zavolal sluhov a odovzdal im svoj majetok. 15 Jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden - každému podľa jeho schopností, a hneď odišiel. 16 Ten, čo dostal päť talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť talentov. 17 Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. 18 Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, zakopal ho do zeme a skryl striebro svojho pána. 19 Po dlhom čase prichádza pán týchto sluhov a účtuje s nimi. 20 I pristúpil ten, čo dostal päť talentov a hovoril: Pane, zveril si mi päť talentov a hľa, získal som z nich ďalších päť talentov. 21 Jeho pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad malom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho Pána! 22 Pristúpil tiež ten, čo dostal dva talenty a povedal: Pane, zveril si mi dva talenty a hľa, získal som ďalšie dva talenty. 23 Jeho pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad malom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho Pána! 24 Pristúpil však aj ten, čo dostal jeden talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. 25 Bál som sa a preto som šiel a skryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. 26 Jeho pán mu však odpovedal: Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal! 27 Mal si teda dať moje striebro peňažníkom a ja by som si po návrate vzal svoj majetok s úrokom. 28 Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má desať talentov. 29 Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť, ale kto nemá, tomu bude odňaté aj to, čo má. 30 A neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Hovoriac to, zvolal: Kto má uši, aby počúval, nech počúva. 31 Keď však príde Syn človeka vo svojej sláve a s Ním všetci anjeli, vtedy zasadne na trón svojej slávy. 32 I zhromaždia sa pred Ním všetky národy a oddelí ich navzájom ako pastier oddeľuje ovce od kozlov. 33 Ovce si postaví po svojej pravici a kozlov po svojej ľavici. 34 Vtedy povie Kráľ tým, ktorí Mu budú po pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, vezmite ako dedičstvo Kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta. 35 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som cudzinec a prijali ste ma, 36 bol som nahý a zaodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne. 37 Vtedy Mu povedia spravodliví: Pane, kedy sme Ťa videli hladného a nakŕmili sme Ťa, alebo smädného a dali sme Ti piť? 38 Kedy sme Ťa videli ako cudzinca a prijali sme Ťa alebo nahého a zaodeli sme Ťa? 39 Kedy sme Ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k Tebe? 40 A Kráľ im odpovie: Veru, hovorím vám, nakoľko ste to urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili. 41 Potom povie aj tým, čo Mu budú po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! 42 Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smädný a nedali ste mi piť, 43 bol som cudzinec a neprijali ste ma, bol som nahý a nezaodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. 44 Vtedy Mu aj oni odpovedia: Pane, kedy sme Ťa videli hladného alebo smädného alebo ako cudzinca alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme Ti? 45 Vtedy im odpovie: Veru, hovorím vám, nakoľko ste to neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. 46 A títo pôjdu do večného trápenia a spravodliví do večného života.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk