Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

1 Vtedy Isus vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali chrámové stavby. Isus im však povedal: 2 Či nevidíte toto všetko? Veru, hovorím vám, nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 A keď sedel na Olivovej hore, pristúpili k Nemu osve učeníci a hovorili: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením Tvojho príchodu a konca sveta? 4 Isus im odpovedal a hovoril: Dávajte pozor, aby vás niekto neoklamal. 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Christos, a mnohých oklamú. 6 Budete však počuť (priebeh) vojen a zvesti o vojnách. Dávajte pozor, aby ste sa nepreľakli, lebo to všetko musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu a miestami bude hlad, choroby a zemetrasenia. 8 Ale toto všetko je iba začiatok útrap. 9 Vtedy vás vystavia súženiu, zabijú vás a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 A vtedy sa mnohí pohoršia a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Povstanú aj mnohí falošní proroci a oklamú mnohých. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, láska mnohých vychladne. 13 Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. 14 A toto Evanjelium Kráľovstva bude sa hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. 15 Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, o ktorej hovorí prorok Daniel - kto to číta, nech pochopí! -, 16 vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú na hory. 17 Kto bude na streche, nech nezostúpi vziať si niečo z domu. 18 A kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 Beda však tehotným a dojčiacim (ženám) v tých dňoch. 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu. 21 Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, a ani viac nebude. 22 A keby tie dni neboli skrátené, nebol by nikto zachránený. Avšak kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené. 23 Keď vám vtedy niekto povie: Hľa, tu je Christos, alebo: Tam je - neverte! 24 Lebo povstanú falošní christovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby klamali, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, vopred vám o tom hovorím. 26 Ak vám teda povedia: Hľa, je na púšti - nevychádzajte! Hľa, skrýva sa v dome- neverte! 27 Lebo ako blesk vychádza z východu a vidieť ho až po západ, tak bude aj príchod Syna človeka. 28 Lebo kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj supy. 29 Hneď po útrapách týchto dní Slnko sa zatmie a Mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 A vtedy sa zjaví na nebi znamenie Syna človeka. Všetky kmene Zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzajúceho na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31 A pošle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného konca nebies až po druhý. 32 Od figovníka sa naučte podobenstvo: Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. 33 Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34 Veru, hovorím vám, nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko stane. 35 Nebo a Zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, iba môj Otec jediný. 37 Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 38 Ako totiž v dňoch pred potopou jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39 a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a druhý ponechaný. 41 Dve (ženy) budú mlieť na mlyne: Jedna bude vzatá a druhá ponechaná. 42 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Vedzte však toto: Keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. 44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v deň, keď sa nenazdáte. 45 Kto je teda verný a rozumný sluha, ktorého ustanovil Pán nad svojou čeľaďou, aby jej dával načas pokrm? 46 Blažený sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde tak konať. 47 Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. 48 Ale keď zlý sluha povie vo svojom srdci: Môj pán mešká, 49 a začne biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, 50 pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká a v hodinu, o ktorej nevie, 51 rozpoltí ho a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami.