Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

24. kapitola

1 Vtedy Isus vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali chrámové stavby. Isus im však povedal: 2 Či nevidíte toto všetko? Veru, hovorím vám, nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 A keď sedel na Olivovej hore, pristúpili k Nemu osve učeníci a hovorili: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením Tvojho príchodu a konca sveta? 4 Isus im odpovedal a hovoril: Dávajte pozor, aby vás niekto neoklamal. 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Christos, a mnohých oklamú. 6 Budete však počuť (priebeh) vojen a zvesti o vojnách. Dávajte pozor, aby ste sa nepreľakli, lebo to všetko musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu a miestami bude hlad, choroby a zemetrasenia. 8 Ale toto všetko je iba začiatok útrap. 9 Vtedy vás vystavia súženiu, zabijú vás a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 A vtedy sa mnohí pohoršia a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Povstanú aj mnohí falošní proroci a oklamú mnohých. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, láska mnohých vychladne. 13 Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. 14 A toto Evanjelium Kráľovstva bude sa hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. 15 Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, o ktorej hovorí prorok Daniel - kto to číta, nech pochopí! -, 16 vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú na hory. 17 Kto bude na streche, nech nezostúpi vziať si niečo z domu. 18 A kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 Beda však tehotným a dojčiacim (ženám) v tých dňoch. 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu. 21 Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, a ani viac nebude. 22 A keby tie dni neboli skrátené, nebol by nikto zachránený. Avšak kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené. 23 Keď vám vtedy niekto povie: Hľa, tu je Christos, alebo: Tam je - neverte! 24 Lebo povstanú falošní christovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby klamali, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, vopred vám o tom hovorím. 26 Ak vám teda povedia: Hľa, je na púšti - nevychádzajte! Hľa, skrýva sa v dome- neverte! 27 Lebo ako blesk vychádza z východu a vidieť ho až po západ, tak bude aj príchod Syna človeka. 28 Lebo kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj supy. 29 Hneď po útrapách týchto dní Slnko sa zatmie a Mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 A vtedy sa zjaví na nebi znamenie Syna človeka. Všetky kmene Zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzajúceho na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31 A pošle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného konca nebies až po druhý. 32 Od figovníka sa naučte podobenstvo: Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. 33 Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34 Veru, hovorím vám, nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko stane. 35 Nebo a Zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, iba môj Otec jediný. 37 Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 38 Ako totiž v dňoch pred potopou jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39 a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a druhý ponechaný. 41 Dve (ženy) budú mlieť na mlyne: Jedna bude vzatá a druhá ponechaná. 42 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Vedzte však toto: Keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. 44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v deň, keď sa nenazdáte. 45 Kto je teda verný a rozumný sluha, ktorého ustanovil Pán nad svojou čeľaďou, aby jej dával načas pokrm? 46 Blažený sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde tak konať. 47 Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. 48 Ale keď zlý sluha povie vo svojom srdci: Môj pán mešká, 49 a začne biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, 50 pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká a v hodinu, o ktorej nevie, 51 rozpoltí ho a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami.