Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

1 Vtedy Isus vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali chrámové stavby. Isus im však povedal: 2 Či nevidíte toto všetko? Veru, hovorím vám, nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 A keď sedel na Olivovej hore, pristúpili k Nemu osve učeníci a hovorili: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením Tvojho príchodu a konca sveta? 4 Isus im odpovedal a hovoril: Dávajte pozor, aby vás niekto neoklamal. 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Christos, a mnohých oklamú. 6 Budete však počuť (priebeh) vojen a zvesti o vojnách. Dávajte pozor, aby ste sa nepreľakli, lebo to všetko musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu a miestami bude hlad, choroby a zemetrasenia. 8 Ale toto všetko je iba začiatok útrap. 9 Vtedy vás vystavia súženiu, zabijú vás a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 A vtedy sa mnohí pohoršia a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Povstanú aj mnohí falošní proroci a oklamú mnohých. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, láska mnohých vychladne. 13 Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. 14 A toto Evanjelium Kráľovstva bude sa hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. 15 Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, o ktorej hovorí prorok Daniel - kto to číta, nech pochopí! -, 16 vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú na hory. 17 Kto bude na streche, nech nezostúpi vziať si niečo z domu. 18 A kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 Beda však tehotným a dojčiacim (ženám) v tých dňoch. 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu. 21 Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, a ani viac nebude. 22 A keby tie dni neboli skrátené, nebol by nikto zachránený. Avšak kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené. 23 Keď vám vtedy niekto povie: Hľa, tu je Christos, alebo: Tam je - neverte! 24 Lebo povstanú falošní christovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby klamali, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, vopred vám o tom hovorím. 26 Ak vám teda povedia: Hľa, je na púšti - nevychádzajte! Hľa, skrýva sa v dome- neverte! 27 Lebo ako blesk vychádza z východu a vidieť ho až po západ, tak bude aj príchod Syna človeka. 28 Lebo kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj supy. 29 Hneď po útrapách týchto dní Slnko sa zatmie a Mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 A vtedy sa zjaví na nebi znamenie Syna človeka. Všetky kmene Zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzajúceho na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31 A pošle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného konca nebies až po druhý. 32 Od figovníka sa naučte podobenstvo: Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. 33 Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34 Veru, hovorím vám, nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko stane. 35 Nebo a Zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, iba môj Otec jediný. 37 Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 38 Ako totiž v dňoch pred potopou jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39 a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a druhý ponechaný. 41 Dve (ženy) budú mlieť na mlyne: Jedna bude vzatá a druhá ponechaná. 42 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Vedzte však toto: Keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. 44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v deň, keď sa nenazdáte. 45 Kto je teda verný a rozumný sluha, ktorého ustanovil Pán nad svojou čeľaďou, aby jej dával načas pokrm? 46 Blažený sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde tak konať. 47 Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. 48 Ale keď zlý sluha povie vo svojom srdci: Môj pán mešká, 49 a začne biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, 50 pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká a v hodinu, o ktorej nevie, 51 rozpoltí ho a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk