Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

23. kapitola

1 Vtedy Isus prehovoril k zástupom i svojim učeníkom 2 a povedal: Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji. 3 Všetko teda, čo by vám hovorili, aby ste zachovávali, zachovávajte a robte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo len hovoria a nerobia. 4 Zväzujú však ťažké a neznesiteľné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú ani prstom pohnúť. 5 Všetky svoje skutky konajú len preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitebné remienky a zväčšujú strapce na svojich odevoch. 6 Majú radi popredné miesta na hostinách, prvé sedadlá v synagógach, 7 pozdravy na trhoviskách a to, aby ich ľudia oslovovali: Učiteľ, učiteľ. 8 Vy sa však nedávajte oslovovať: Učiteľ, lebo jeden je váš Učiteľ Christos, a vy všetci ste bratia. 9 Ani otcom nenazývajte nikoho na Zemi, lebo jeden je váš Otec, ktorý je v nebesiach. 10 Ani sa nedávajte nazývať vodcami, lebo jeden je váš Vodca, Christos. 11 Ale najväčší z vás nech je vaším služobníkom. 12 Kto sa však povýši, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený. 13 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate Kráľovstvo nebeské pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. 14 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo vyžierate domy vdov pod zámienkou dlhých modlitieb. Preto budete prísnejšie súdení. 15 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i Zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte ho synom pekla, dva razy horšieho ako ste sami. 16 Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte: Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, už ho to zaväzuje. 17 Blázni a slepci! Čože je väčšie: zlato alebo chrám, ktorý posväcuje zlato? 18 A ďalej: Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, ktorý je na ňom, už ho to zaväzuje. 19 Blázni a slepci! Čo je väčšie: dar alebo oltár, ktorý ten dar posväcuje? 20 Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom. 21 A kto prisahá na chrám, prisahá naň i na Toho, ktorý v ňom prebýva. 22 A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na Toho, ktorý na ňom sedí. 23 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale nezachovávate to, čo je závažnejšie v Zákone: spravodlivosť, milosť a vernosť. Toto ste mali robiť a tamto nezanedbávať. 24 Slepí vodcovia, komára preciedzate, ale ťavu prehĺtate! 25 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte vonkajšok pohára a misy, ale vnútri sú plné lúpeže a nespravodlivosti. 26 Slepý farizej, očisť najprv vnútro pohára a misy, aby bol čistý aj ich vonkajšok. 27 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú plné kostí mŕtvych a všetkej nečistoty. 28 Tak aj vy sa zvonku zdáte ľuďom spravodlivými, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. 29 vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky 30 a hovoríte: Keby sme my boli žili za dní svojich otcov, neboli by sme ich spoločníkmi v (prelievaní) krvi prorokov. 31 Tak svedčíte sami o sebe, že ste synmi tých, čo povraždili prorokov. 32 A vy len dovŕšte mieru svojich otcov! 33 Hadi, plemeno vreteníc! Ako uniknete odsúdeniu do pekla? 34 Preto, hľa, ja k vám posielam prorokov, múdrych (ľudí) a zákonníkov. Vy jedných zabijete a ukrižujete, druhých budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, 35 aby prišla na vás všetka spravodlivá krv vyliata na Zemi od krvi spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. 36 Veru, hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie. 37 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní! Koľko raz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, ale nechceli ste. 38 Hľa, váš dom sa vám zanecháva pustý. 39 Lebo hovorím vám: Neuvidíte ma odteraz až dovtedy, kým nepoviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.