Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

1 Vtedy Isus prehovoril k zástupom i svojim učeníkom 2 a povedal: Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji. 3 Všetko teda, čo by vám hovorili, aby ste zachovávali, zachovávajte a robte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo len hovoria a nerobia. 4 Zväzujú však ťažké a neznesiteľné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú ani prstom pohnúť. 5 Všetky svoje skutky konajú len preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitebné remienky a zväčšujú strapce na svojich odevoch. 6 Majú radi popredné miesta na hostinách, prvé sedadlá v synagógach, 7 pozdravy na trhoviskách a to, aby ich ľudia oslovovali: Učiteľ, učiteľ. 8 Vy sa však nedávajte oslovovať: Učiteľ, lebo jeden je váš Učiteľ Christos, a vy všetci ste bratia. 9 Ani otcom nenazývajte nikoho na Zemi, lebo jeden je váš Otec, ktorý je v nebesiach. 10 Ani sa nedávajte nazývať vodcami, lebo jeden je váš Vodca, Christos. 11 Ale najväčší z vás nech je vaším služobníkom. 12 Kto sa však povýši, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený. 13 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate Kráľovstvo nebeské pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. 14 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo vyžierate domy vdov pod zámienkou dlhých modlitieb. Preto budete prísnejšie súdení. 15 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i Zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte ho synom pekla, dva razy horšieho ako ste sami. 16 Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte: Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, už ho to zaväzuje. 17 Blázni a slepci! Čože je väčšie: zlato alebo chrám, ktorý posväcuje zlato? 18 A ďalej: Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, ktorý je na ňom, už ho to zaväzuje. 19 Blázni a slepci! Čo je väčšie: dar alebo oltár, ktorý ten dar posväcuje? 20 Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom. 21 A kto prisahá na chrám, prisahá naň i na Toho, ktorý v ňom prebýva. 22 A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na Toho, ktorý na ňom sedí. 23 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale nezachovávate to, čo je závažnejšie v Zákone: spravodlivosť, milosť a vernosť. Toto ste mali robiť a tamto nezanedbávať. 24 Slepí vodcovia, komára preciedzate, ale ťavu prehĺtate! 25 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte vonkajšok pohára a misy, ale vnútri sú plné lúpeže a nespravodlivosti. 26 Slepý farizej, očisť najprv vnútro pohára a misy, aby bol čistý aj ich vonkajšok. 27 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú plné kostí mŕtvych a všetkej nečistoty. 28 Tak aj vy sa zvonku zdáte ľuďom spravodlivými, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. 29 vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky 30 a hovoríte: Keby sme my boli žili za dní svojich otcov, neboli by sme ich spoločníkmi v (prelievaní) krvi prorokov. 31 Tak svedčíte sami o sebe, že ste synmi tých, čo povraždili prorokov. 32 A vy len dovŕšte mieru svojich otcov! 33 Hadi, plemeno vreteníc! Ako uniknete odsúdeniu do pekla? 34 Preto, hľa, ja k vám posielam prorokov, múdrych (ľudí) a zákonníkov. Vy jedných zabijete a ukrižujete, druhých budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, 35 aby prišla na vás všetka spravodlivá krv vyliata na Zemi od krvi spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. 36 Veru, hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie. 37 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní! Koľko raz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, ale nechceli ste. 38 Hľa, váš dom sa vám zanecháva pustý. 39 Lebo hovorím vám: Neuvidíte ma odteraz až dovtedy, kým nepoviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.