Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

1 Vtedy Isus prehovoril k zástupom i svojim učeníkom 2 a povedal: Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji. 3 Všetko teda, čo by vám hovorili, aby ste zachovávali, zachovávajte a robte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo len hovoria a nerobia. 4 Zväzujú však ťažké a neznesiteľné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú ani prstom pohnúť. 5 Všetky svoje skutky konajú len preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitebné remienky a zväčšujú strapce na svojich odevoch. 6 Majú radi popredné miesta na hostinách, prvé sedadlá v synagógach, 7 pozdravy na trhoviskách a to, aby ich ľudia oslovovali: Učiteľ, učiteľ. 8 Vy sa však nedávajte oslovovať: Učiteľ, lebo jeden je váš Učiteľ Christos, a vy všetci ste bratia. 9 Ani otcom nenazývajte nikoho na Zemi, lebo jeden je váš Otec, ktorý je v nebesiach. 10 Ani sa nedávajte nazývať vodcami, lebo jeden je váš Vodca, Christos. 11 Ale najväčší z vás nech je vaším služobníkom. 12 Kto sa však povýši, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený. 13 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate Kráľovstvo nebeské pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. 14 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo vyžierate domy vdov pod zámienkou dlhých modlitieb. Preto budete prísnejšie súdení. 15 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i Zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte ho synom pekla, dva razy horšieho ako ste sami. 16 Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte: Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, už ho to zaväzuje. 17 Blázni a slepci! Čože je väčšie: zlato alebo chrám, ktorý posväcuje zlato? 18 A ďalej: Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, ktorý je na ňom, už ho to zaväzuje. 19 Blázni a slepci! Čo je väčšie: dar alebo oltár, ktorý ten dar posväcuje? 20 Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom. 21 A kto prisahá na chrám, prisahá naň i na Toho, ktorý v ňom prebýva. 22 A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na Toho, ktorý na ňom sedí. 23 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale nezachovávate to, čo je závažnejšie v Zákone: spravodlivosť, milosť a vernosť. Toto ste mali robiť a tamto nezanedbávať. 24 Slepí vodcovia, komára preciedzate, ale ťavu prehĺtate! 25 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte vonkajšok pohára a misy, ale vnútri sú plné lúpeže a nespravodlivosti. 26 Slepý farizej, očisť najprv vnútro pohára a misy, aby bol čistý aj ich vonkajšok. 27 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú plné kostí mŕtvych a všetkej nečistoty. 28 Tak aj vy sa zvonku zdáte ľuďom spravodlivými, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. 29 vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky 30 a hovoríte: Keby sme my boli žili za dní svojich otcov, neboli by sme ich spoločníkmi v (prelievaní) krvi prorokov. 31 Tak svedčíte sami o sebe, že ste synmi tých, čo povraždili prorokov. 32 A vy len dovŕšte mieru svojich otcov! 33 Hadi, plemeno vreteníc! Ako uniknete odsúdeniu do pekla? 34 Preto, hľa, ja k vám posielam prorokov, múdrych (ľudí) a zákonníkov. Vy jedných zabijete a ukrižujete, druhých budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, 35 aby prišla na vás všetka spravodlivá krv vyliata na Zemi od krvi spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. 36 Veru, hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie. 37 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní! Koľko raz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, ale nechceli ste. 38 Hľa, váš dom sa vám zanecháva pustý. 39 Lebo hovorím vám: Neuvidíte ma odteraz až dovtedy, kým nepoviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk