Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

1 A keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli až po Betfage na Olivovom vrchu, vtedy Isus poslal dvoch učeníkov 2 a hovoril im: Choďte do dediny, čo je naproti vám, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte a priveďte mi ich. 3 A keď vám niekto niečo povie, odpovedzte, že Pán ich potrebuje; a hneď ich pošle. 4 Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo bolo povedané skrze proroka: 5 Povedzte dcére Siona: Hľa, tvoj kráľ ti prichádza, tichý a sediaci na oslovi, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa. 6 Učeníci odišli a urobili, ako im Isus prikázal. 7 Priviedli oslicu aj osliatko, pokládli na ne svoje plášte a On sa na ne posadil. 8 Veľký zástup prestieral na ceste svoje plášte, iní stínali vetvy zo stromov a stlali ich na cestu. 9 Zástupy, ktoré išli pred Ním i za Ním, volali: Hosanna Synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach. 10 A keď vstúpil do Jeruzalema, otriaslo to celým mestom a hovorili: Kto je Tento? 11 Zástupy však hovorili: Tento je prorok Isus, z galilejského Nazareta. 12 I vošiel Isus do Božieho chrámu a vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly, predavačom holubov lavice 13 a hovoril im: Je napísané: Môj dom sa bude volať domom modlitby, vy ste však z neho urobili pelech lotrov. 14 I pristúpili k Nemu v chráme chromí a slepí a On ich uzdravoval. 15 Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré urobil, a deti, ktoré hlasno volali v chráme a hovorili: Hosanna Synovi Dávidovmu!, nahnevali sa 16 a povedali Mu: Počuješ, čo títo hovoria? Isus im však odpovedal: Áno! Nikdy ste nečítali: Z úst nemluvniat a dojčiat pripravil si si chválu? 17 I zanechal ich, vyšiel von z mesta do Betánie a tam prenocoval. 18 Ráno, keď sa vracal do mesta, pocítil hlad. 19 A keď videl pri ceste figovník, prišiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, iba samé lístie. I hovoril mu: Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie. A figovník hneď vyschol. 20 Keď to učeníci videli, divili sa a hovorili: Ako to, že figovník tak zrazu vyschol?! 21 Isus im však odpovedal: Veru, hovorím vám, ak máte vieru a nepochybujete, nielen s figovníkom to urobíte, ale aj keď poviete tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora!, stane sa. 22 A všetko, o čo budete v modlitbe prosiť s vierou, dostanete. 23 Keď vošiel do chrámu a učil, pristúpili k Nemu veľkňazi a starší ľudu a hovorili: Akou mocou toto robíš a kto Ti dal túto moc? 24 Isus im však odpovedal: Aj ja sa vás na niečo opýtam. Ak mi na to odpoviete, aj ja vám poviem, akou mocou to robím. 25 Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí? Oni uvažovali medzi sebou a hovorili: Ak povieme: Z neba, povie nám: Prečo ste mu teda neuverili? 26 Ale ak povieme: Od ľudí, máme sa čo obávať zástupu, lebo všetci považujú Jána za proroka. 27 I odpovedali Isusovi: Nevieme. A On im povedal: Ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím. 28 A čo si myslíte o tomto? Istý človek mal dvoch synov. I prišiel k prvému a povedal: Dieťa, choď dnes a pracuj v mojej vinici. 29 On však odpovedal: Nechce sa mi. Potom to oľutoval a šiel. 30 I pristúpil k druhému a povedal to isté. Ten však odpovedal: Idem, pane. Ale nešiel. 31 Ktorý z tých dvoch splnil otcovu vôľu? Hovoria Mu: Prvý. Isus im hovorí: Veru, hovorím vám, že mýtnici a smilnice vás predchádzajú do Kráľovstva Božieho. 32 Lebo prišiel k vám Ján cestou spravodlivosti, ale neuverili ste mu. Avšak mýtnici a smilnice mu uverili. Vy však, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali, aby ste mu uverili. 33 Počujte iné podobenstvo: Bol človek - hospodár, ktorý vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej lis a vybudoval vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odišiel. 34 Keď sa však priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby mu prevzali úrodu. 35 No vinohradníci pochytali jeho sluhov, jedného zbili, druhého zabili a ďalšieho ukameňovali. 36 Znovu poslal iných sluhov, viacerých ako predtým, a urobili im to isté. 37 Napokon poslal k nim svojho syna, lebo si povedal: Budú sa hanbiť pred mojím synom. 38 Ale keď vinohradníci uzreli syna, povedali si: Toto je dedič! Poďte, zabime ho a zmocníme sa jeho dedičstva. 39 I chytili ho, vyviedli von z vinice a zabili. 40 Keď teda príde pán vinice, čo urobí týmto vinohradníkom? 41 Hovoria Mu: Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. 42 Hovorí im Isus: Nikdy ste nečítali v Písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom; Pán to urobil a je to divné v našich očiach? 43 Preto vám hovorím: Vám sa Kráľovstvo Božie vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať jeho úrodu. 44 Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozmliaždi. 45 Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto Jeho podobenstvá, pochopili, že hovorí o nich. 46 Chceli Ho zlapať, len sa báli zástupov, lebo Ho považovali za proroka.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk