Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

1 Keď Isus skončil tieto slová, odišiel do Galiley a prišiel do krajov Judska za Jordánom. 2 Išli za Ním veľké zástupy ľudí a On ich tam uzdravoval. 3 Tu pristúpili k Nemu farizeji, pokúšali Ho a hovorili: Je dovolené človeku prepustiť svoju ženu pre akúkoľvek príčinu? 4 A On im odpovedal a hovoril: Či ste nečítali, že Ten, ktorý tvoril na počiatku, ako muža a ženu ich stvoril? 5 A ďalej hovoril: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k svojej žene a budú dvaja jedným telom. 6 Takže už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. 7 Hovoria mu: Prečo teda Mojžiš prikázal dať prepúšťací list a prepustiť ju? 8 Hovorí im: Mojžiš vám dovolil prepustiť vaše ženy pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku to tak nebolo. 9 Hovorím vám: Kto prepustí svoju ženu, ak len nie pre smilstvo a ožení sa s inou, cudzoloží; a kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží. 10 Hovoria Mu Jeho učeníci: Ak je taký vzťah medzi mužom a ženou, lepšie je neženiť sa. 11 On im však povedal: Nie všetci chápu toto slovo, ale iba tí, ktorým je to dané. 12 Lebo sú eunuchovia, ktorí sa tak narodili zo života matky, sú eunuchovia, ktorých ľudia urobili eunuchmi, a sú eunuchovia, ktorí sa pre Kráľovstvo nebeské sami urobili eunuchmi. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. 13 Vtedy k Nemu prinášali deti, aby na ne kládol ruky a modlil sa. Učeníci ich okríkli. 14 Ale Isus povedal: Nechajte deti a nebráňte im prísť ku mne, lebo takých je Kráľovstvo nebeské. 15 I kládol na ne ruky a odišiel odtiaľ. 16 A hľa, ktosi pristúpil k Nemu a povedal: Učiteľ dobrý, čo dobré mám urobiť, aby som mal večný život? 17 On mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, okrem jediného Boha. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. 18 Hovorí Mu: Ktoré? Isus povedal: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, 19 ctí si otca i matku a miluj svojho blížneho ako seba samého. 20 Mládenec Mu hovorí: Toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Čo mi ešte chýba? 21 Isus mu povedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok a rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď a nasleduj ma. 22 Keď mládenec počul tieto slová, odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. 23 Isus povedal svojim učeníkom: Veru, hovorím vám, bohatý ťažko vojde do Kráľovstva nebeského. 24 vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly ako bohatému vojsť do Božieho Kráľovstva. 25 Keď to počuli Jeho učeníci, veľmi sa divili a hovorili: Kto teda môže byť zachránený? 26 Isus sa na nich zahľadel a povedal im: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. 27 Vtedy Mu Peter povedal: Hľa, my sme všetko zanechali a nasledovali Ťa. Čo môžeme za to očakávať? 28 Isus im však povedal: Veru, hovorím vám, že vy, ktorí ste ma nasledovali, v obnovenom svete, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. 29 A každý, kto zanechal domy alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo ženu alebo deti alebo polia pre moje meno, dostane stonásobne a zdedí večný život. 30 Mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk