Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

1 Keď Isus skončil tieto slová, odišiel do Galiley a prišiel do krajov Judska za Jordánom. 2 Išli za Ním veľké zástupy ľudí a On ich tam uzdravoval. 3 Tu pristúpili k Nemu farizeji, pokúšali Ho a hovorili: Je dovolené človeku prepustiť svoju ženu pre akúkoľvek príčinu? 4 A On im odpovedal a hovoril: Či ste nečítali, že Ten, ktorý tvoril na počiatku, ako muža a ženu ich stvoril? 5 A ďalej hovoril: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k svojej žene a budú dvaja jedným telom. 6 Takže už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. 7 Hovoria mu: Prečo teda Mojžiš prikázal dať prepúšťací list a prepustiť ju? 8 Hovorí im: Mojžiš vám dovolil prepustiť vaše ženy pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku to tak nebolo. 9 Hovorím vám: Kto prepustí svoju ženu, ak len nie pre smilstvo a ožení sa s inou, cudzoloží; a kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží. 10 Hovoria Mu Jeho učeníci: Ak je taký vzťah medzi mužom a ženou, lepšie je neženiť sa. 11 On im však povedal: Nie všetci chápu toto slovo, ale iba tí, ktorým je to dané. 12 Lebo sú eunuchovia, ktorí sa tak narodili zo života matky, sú eunuchovia, ktorých ľudia urobili eunuchmi, a sú eunuchovia, ktorí sa pre Kráľovstvo nebeské sami urobili eunuchmi. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. 13 Vtedy k Nemu prinášali deti, aby na ne kládol ruky a modlil sa. Učeníci ich okríkli. 14 Ale Isus povedal: Nechajte deti a nebráňte im prísť ku mne, lebo takých je Kráľovstvo nebeské. 15 I kládol na ne ruky a odišiel odtiaľ. 16 A hľa, ktosi pristúpil k Nemu a povedal: Učiteľ dobrý, čo dobré mám urobiť, aby som mal večný život? 17 On mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, okrem jediného Boha. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. 18 Hovorí Mu: Ktoré? Isus povedal: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, 19 ctí si otca i matku a miluj svojho blížneho ako seba samého. 20 Mládenec Mu hovorí: Toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Čo mi ešte chýba? 21 Isus mu povedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok a rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď a nasleduj ma. 22 Keď mládenec počul tieto slová, odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. 23 Isus povedal svojim učeníkom: Veru, hovorím vám, bohatý ťažko vojde do Kráľovstva nebeského. 24 vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly ako bohatému vojsť do Božieho Kráľovstva. 25 Keď to počuli Jeho učeníci, veľmi sa divili a hovorili: Kto teda môže byť zachránený? 26 Isus sa na nich zahľadel a povedal im: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. 27 Vtedy Mu Peter povedal: Hľa, my sme všetko zanechali a nasledovali Ťa. Čo môžeme za to očakávať? 28 Isus im však povedal: Veru, hovorím vám, že vy, ktorí ste ma nasledovali, v obnovenom svete, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. 29 A každý, kto zanechal domy alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo ženu alebo deti alebo polia pre moje meno, dostane stonásobne a zdedí večný život. 30 Mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.