Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

18. kapitola

1 V tú hodinu prišli k Isusovi učeníci a hovorili: Kto je teda najväčší v Nebeskom kráľovstve? 2 A Isus zavolal dieťa, postavil ho prostred nich a povedal: 3 Veru, hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do Kráľovstva nebeského. 4 Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v Kráľovstve nebeskom. 5 A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. 6 Kto však zvedie na hriech jedno z týchto maličkých, ktoré veria vo mňa, je pre neho užitočnejšie, aby mu bol zavesený mlynský kameň na šiju a aby utonul v morskej hlbine. 7 Beda svetu pre zvádzania. Lebo zvádzania nevyhnutne prídu, ale beda tomu človeku, skrze ktorého zvádzanie prichádza. 8 Keď ťa zvádza tvoja ruka alebo tvoja noha, odtni ju a odhoď od seba. Lepšie ti bude, ak vojdeš do života bez nohy alebo bez ruky, než aby si mal obidve ruky alebo obidve nohy a bol hodený do večného ohňa. 9 A ak ťa zvádza tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba. Lepšie ti bude, ak vojdeš do života jednooký, než aby si mal dve oči a bol hodený do ohnivého pekla. 10 Dajte si pozor, aby ste nepohrdli ani jedným z týchto maličkých. Lebo hovorím vám, že ich anjeli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 11 Lebo Syn človeka prišiel spasiť, čo zahynulo. 12 Čo si myslíte? Keby nejaký človek mal sto oviec a jedna z nich zablúdi, či nezanechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá zablúdila? 13 A ak sa mu podarí ju nájsť, veru, hovorím vám, väčšmi sa jej raduje ako tým deväťdesiatimdeviatim, ktoré nezablúdili. 14 Rovnako tak nechce váš Otec, ktorý je v nebesiach, aby zahynul čo i len jeden z týchto maličkých. 15 Keď zhreší tvoj brat proti tebe, choď a napomeň ho medzi tebou a ním. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. 16 Ak nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby ústa dvoch alebo troch svedkov potvrdili každé slovo. 17 Ak ich však nepočúvne, povedz to Cirkvi. A ak ani Cirkev nepočúvne, bude pre teba ako pohan a mýtnik. 18 Veru, hovorím vám, čokoľvek zviažete na Zemi, bude zviazané aj v nebesiach, a čokoľvek rozviažete na Zemi, bude rozviazané aj v nebesiach. 19 A znova vám hovorím: Keď sa dvaja z vás na Zemi dohodnú na čomkoľvek, o čo budú prosiť, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som uprostred nich. 21 Vtedy pristúpil k Nemu Peter a povedal: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Či azda sedem ráz? 22 Isus mu hovorí: Nehovorím ti až sedem ráz, ale až sedemdesiatkrát sedem ráz. 23 Preto Kráľovstvo nebeské je podobné človeku - kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. 24 Keď začalo to rátanie, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný desaťtisíc talentov. 25 Keď však nemal z čoho vrátiť, jeho pán rozkázal predať jeho i jeho ženu i deti a všetko, čo mal, a dlh splatiť. 26 Vtedy sluha padol pred ním, klaňal sa mu a hovoril: Pane, maj strpenie a všetko ti vrátim. 27 I zľutoval sa Pán nad týmto sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. 28 Keď sluha vyšiel von, našiel jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný sto denárov. Chytil ho, škrtil a hovoril: Vráť, čo si mi dlžný! 29 Jeho spolusluha mu padol k nohám, prosil ho a hovoril: Maj strpenie a všetko ti vrátim. 30 On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, kým dlh nesplatí. 31 Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. 32 Vtedy si ho pán predvolal a hovorí mu: Zlý sluha! Všetok dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. 33 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? 34 I rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, kým nevráti všetok svoj dlh. 35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi jeho previnenie.