Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

1 V tú hodinu prišli k Isusovi učeníci a hovorili: Kto je teda najväčší v Nebeskom kráľovstve? 2 A Isus zavolal dieťa, postavil ho prostred nich a povedal: 3 Veru, hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do Kráľovstva nebeského. 4 Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v Kráľovstve nebeskom. 5 A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. 6 Kto však zvedie na hriech jedno z týchto maličkých, ktoré veria vo mňa, je pre neho užitočnejšie, aby mu bol zavesený mlynský kameň na šiju a aby utonul v morskej hlbine. 7 Beda svetu pre zvádzania. Lebo zvádzania nevyhnutne prídu, ale beda tomu človeku, skrze ktorého zvádzanie prichádza. 8 Keď ťa zvádza tvoja ruka alebo tvoja noha, odtni ju a odhoď od seba. Lepšie ti bude, ak vojdeš do života bez nohy alebo bez ruky, než aby si mal obidve ruky alebo obidve nohy a bol hodený do večného ohňa. 9 A ak ťa zvádza tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba. Lepšie ti bude, ak vojdeš do života jednooký, než aby si mal dve oči a bol hodený do ohnivého pekla. 10 Dajte si pozor, aby ste nepohrdli ani jedným z týchto maličkých. Lebo hovorím vám, že ich anjeli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 11 Lebo Syn človeka prišiel spasiť, čo zahynulo. 12 Čo si myslíte? Keby nejaký človek mal sto oviec a jedna z nich zablúdi, či nezanechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá zablúdila? 13 A ak sa mu podarí ju nájsť, veru, hovorím vám, väčšmi sa jej raduje ako tým deväťdesiatimdeviatim, ktoré nezablúdili. 14 Rovnako tak nechce váš Otec, ktorý je v nebesiach, aby zahynul čo i len jeden z týchto maličkých. 15 Keď zhreší tvoj brat proti tebe, choď a napomeň ho medzi tebou a ním. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. 16 Ak nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby ústa dvoch alebo troch svedkov potvrdili každé slovo. 17 Ak ich však nepočúvne, povedz to Cirkvi. A ak ani Cirkev nepočúvne, bude pre teba ako pohan a mýtnik. 18 Veru, hovorím vám, čokoľvek zviažete na Zemi, bude zviazané aj v nebesiach, a čokoľvek rozviažete na Zemi, bude rozviazané aj v nebesiach. 19 A znova vám hovorím: Keď sa dvaja z vás na Zemi dohodnú na čomkoľvek, o čo budú prosiť, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som uprostred nich. 21 Vtedy pristúpil k Nemu Peter a povedal: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Či azda sedem ráz? 22 Isus mu hovorí: Nehovorím ti až sedem ráz, ale až sedemdesiatkrát sedem ráz. 23 Preto Kráľovstvo nebeské je podobné človeku - kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. 24 Keď začalo to rátanie, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný desaťtisíc talentov. 25 Keď však nemal z čoho vrátiť, jeho pán rozkázal predať jeho i jeho ženu i deti a všetko, čo mal, a dlh splatiť. 26 Vtedy sluha padol pred ním, klaňal sa mu a hovoril: Pane, maj strpenie a všetko ti vrátim. 27 I zľutoval sa Pán nad týmto sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. 28 Keď sluha vyšiel von, našiel jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný sto denárov. Chytil ho, škrtil a hovoril: Vráť, čo si mi dlžný! 29 Jeho spolusluha mu padol k nohám, prosil ho a hovoril: Maj strpenie a všetko ti vrátim. 30 On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, kým dlh nesplatí. 31 Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. 32 Vtedy si ho pán predvolal a hovorí mu: Zlý sluha! Všetok dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. 33 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? 34 I rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, kým nevráti všetok svoj dlh. 35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi jeho previnenie.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk