Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

1 V tú hodinu prišli k Isusovi učeníci a hovorili: Kto je teda najväčší v Nebeskom kráľovstve? 2 A Isus zavolal dieťa, postavil ho prostred nich a povedal: 3 Veru, hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do Kráľovstva nebeského. 4 Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v Kráľovstve nebeskom. 5 A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. 6 Kto však zvedie na hriech jedno z týchto maličkých, ktoré veria vo mňa, je pre neho užitočnejšie, aby mu bol zavesený mlynský kameň na šiju a aby utonul v morskej hlbine. 7 Beda svetu pre zvádzania. Lebo zvádzania nevyhnutne prídu, ale beda tomu človeku, skrze ktorého zvádzanie prichádza. 8 Keď ťa zvádza tvoja ruka alebo tvoja noha, odtni ju a odhoď od seba. Lepšie ti bude, ak vojdeš do života bez nohy alebo bez ruky, než aby si mal obidve ruky alebo obidve nohy a bol hodený do večného ohňa. 9 A ak ťa zvádza tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba. Lepšie ti bude, ak vojdeš do života jednooký, než aby si mal dve oči a bol hodený do ohnivého pekla. 10 Dajte si pozor, aby ste nepohrdli ani jedným z týchto maličkých. Lebo hovorím vám, že ich anjeli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 11 Lebo Syn človeka prišiel spasiť, čo zahynulo. 12 Čo si myslíte? Keby nejaký človek mal sto oviec a jedna z nich zablúdi, či nezanechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá zablúdila? 13 A ak sa mu podarí ju nájsť, veru, hovorím vám, väčšmi sa jej raduje ako tým deväťdesiatimdeviatim, ktoré nezablúdili. 14 Rovnako tak nechce váš Otec, ktorý je v nebesiach, aby zahynul čo i len jeden z týchto maličkých. 15 Keď zhreší tvoj brat proti tebe, choď a napomeň ho medzi tebou a ním. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. 16 Ak nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby ústa dvoch alebo troch svedkov potvrdili každé slovo. 17 Ak ich však nepočúvne, povedz to Cirkvi. A ak ani Cirkev nepočúvne, bude pre teba ako pohan a mýtnik. 18 Veru, hovorím vám, čokoľvek zviažete na Zemi, bude zviazané aj v nebesiach, a čokoľvek rozviažete na Zemi, bude rozviazané aj v nebesiach. 19 A znova vám hovorím: Keď sa dvaja z vás na Zemi dohodnú na čomkoľvek, o čo budú prosiť, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som uprostred nich. 21 Vtedy pristúpil k Nemu Peter a povedal: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Či azda sedem ráz? 22 Isus mu hovorí: Nehovorím ti až sedem ráz, ale až sedemdesiatkrát sedem ráz. 23 Preto Kráľovstvo nebeské je podobné človeku - kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. 24 Keď začalo to rátanie, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný desaťtisíc talentov. 25 Keď však nemal z čoho vrátiť, jeho pán rozkázal predať jeho i jeho ženu i deti a všetko, čo mal, a dlh splatiť. 26 Vtedy sluha padol pred ním, klaňal sa mu a hovoril: Pane, maj strpenie a všetko ti vrátim. 27 I zľutoval sa Pán nad týmto sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. 28 Keď sluha vyšiel von, našiel jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný sto denárov. Chytil ho, škrtil a hovoril: Vráť, čo si mi dlžný! 29 Jeho spolusluha mu padol k nohám, prosil ho a hovoril: Maj strpenie a všetko ti vrátim. 30 On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, kým dlh nesplatí. 31 Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. 32 Vtedy si ho pán predvolal a hovorí mu: Zlý sluha! Všetok dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. 33 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? 34 I rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, kým nevráti všetok svoj dlh. 35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi jeho previnenie.