Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

1 I prišli k Nemu farizeji a sadukeji, aby Ho pokúšali. Žiadali Ho, aby im ukázal znamenie z neba. 2 On im však odpovedal: Keď nastane večer, hovoríte: Bude pekne, lebo sa červenie nebo. 3 A ráno: Dnes bude zlé počasie, lebo nebo je zamračené a červenie sa. Pokrytci! Vzhľad neba viete rozpoznať a znamenia časov nemôžete poznať. 4 Zlé a cudzoložné pokolenie dožaduje sa znamenia, ale znamenie mu nebude dané, iba ak znamenie proroka Jonáša. Nechal ich tam a odišiel. 5 Keď Jeho učeníci prišli na druhú stranu, zabudli si vziať chleby. 6 A Isus im povedal: Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a sadukejov. 7 Oni však premýšľali a povedali si: Nevzali sme si chleby. 8 Isus to vedel a povedal im: Maloverní, prečo premýšľate, že ste nevzali chleby? 9 Ešte nechápete, ani sa nepamätáte na päť chlebov pre päťtisíc (ľudí) a koľko košov ste nazbierali? 10 Ani na sedem chlebov pre štyritisíc (ľudí) a koľko košíkov ste nazbierali? 11 Ako to, že nechápete, že som vám nehovoril o chlebe, keď som vám hovoril: Chráňte sa kvasu farizejov a sadukejov? 12 Vtedy pochopili, že nepovedal, aby sa chránili kvasu chleba, ale učenia farizejov a sadukejov. 13 Keď Isus prišiel do krajov Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia mňa, Syna človeka? 14 Oni Mu povedali: Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, ďalší sa Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. 15 Hovorí im: A vy za koho ma pokladáte? 16 Odpovedal Šimon Peter: Ty si Christos, Syn živého Boha. 17 A Isus mu odpovedal: Blažený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18 A ja ti hovorím, že ty si Peter, a na tejto skale vybudujem svoju Cirkev, a pekelné brány ju nepremôžu. 19 A dám ti kľúče Kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na Zemi, bude zviazané aj v nebesiach, a čokoľvek rozviažeš na Zemi, bude rozviazané aj v nebesiach. 20 Vtedy prikázal svojim učeníkom, aby nikomu nepovedali, že On je Isus Christos. 21 Odvtedy začal Isus svojim učeníkom otvorene hovoriť o tom, že musí odísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že musí byť zabitý a tretieho dňa vstať z mŕtvych. 22 Peter Ho vzal nabok, začal Mu odporovať a hovoril: Buď milosrdný k sebe, Pane, nech sa Ti to nestane! 23 On sa obrátil a povedal Petrovi: Choď odo mňa, Satan! Pohoršením si mi, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. 24 Vtedy povedal Isus svojim učeníkom: Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 25 Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho, ale kto by stratil svoj život kvôli mne, nájde ho. 26 Lebo čo osoží človeku, ak získa celý svet, ale svojej duši uškodí? Alebo čo dá človek ako výmenu za svoju dušu? 27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. 28 Veru, hovorím vám, sú niektorí z tých, čo tu stoja, ktorí neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka prichádzať v Jeho Kráľovstve.