Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

16. kapitola

1 I prišli k Nemu farizeji a sadukeji, aby Ho pokúšali. Žiadali Ho, aby im ukázal znamenie z neba. 2 On im však odpovedal: Keď nastane večer, hovoríte: Bude pekne, lebo sa červenie nebo. 3 A ráno: Dnes bude zlé počasie, lebo nebo je zamračené a červenie sa. Pokrytci! Vzhľad neba viete rozpoznať a znamenia časov nemôžete poznať. 4 Zlé a cudzoložné pokolenie dožaduje sa znamenia, ale znamenie mu nebude dané, iba ak znamenie proroka Jonáša. Nechal ich tam a odišiel. 5 Keď Jeho učeníci prišli na druhú stranu, zabudli si vziať chleby. 6 A Isus im povedal: Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a sadukejov. 7 Oni však premýšľali a povedali si: Nevzali sme si chleby. 8 Isus to vedel a povedal im: Maloverní, prečo premýšľate, že ste nevzali chleby? 9 Ešte nechápete, ani sa nepamätáte na päť chlebov pre päťtisíc (ľudí) a koľko košov ste nazbierali? 10 Ani na sedem chlebov pre štyritisíc (ľudí) a koľko košíkov ste nazbierali? 11 Ako to, že nechápete, že som vám nehovoril o chlebe, keď som vám hovoril: Chráňte sa kvasu farizejov a sadukejov? 12 Vtedy pochopili, že nepovedal, aby sa chránili kvasu chleba, ale učenia farizejov a sadukejov. 13 Keď Isus prišiel do krajov Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia mňa, Syna človeka? 14 Oni Mu povedali: Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, ďalší sa Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. 15 Hovorí im: A vy za koho ma pokladáte? 16 Odpovedal Šimon Peter: Ty si Christos, Syn živého Boha. 17 A Isus mu odpovedal: Blažený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18 A ja ti hovorím, že ty si Peter, a na tejto skale vybudujem svoju Cirkev, a pekelné brány ju nepremôžu. 19 A dám ti kľúče Kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na Zemi, bude zviazané aj v nebesiach, a čokoľvek rozviažeš na Zemi, bude rozviazané aj v nebesiach. 20 Vtedy prikázal svojim učeníkom, aby nikomu nepovedali, že On je Isus Christos. 21 Odvtedy začal Isus svojim učeníkom otvorene hovoriť o tom, že musí odísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že musí byť zabitý a tretieho dňa vstať z mŕtvych. 22 Peter Ho vzal nabok, začal Mu odporovať a hovoril: Buď milosrdný k sebe, Pane, nech sa Ti to nestane! 23 On sa obrátil a povedal Petrovi: Choď odo mňa, Satan! Pohoršením si mi, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. 24 Vtedy povedal Isus svojim učeníkom: Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 25 Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho, ale kto by stratil svoj život kvôli mne, nájde ho. 26 Lebo čo osoží človeku, ak získa celý svet, ale svojej duši uškodí? Alebo čo dá človek ako výmenu za svoju dušu? 27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. 28 Veru, hovorím vám, sú niektorí z tých, čo tu stoja, ktorí neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka prichádzať v Jeho Kráľovstve.