Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

1 Vtedy prišli k Isusovi zákonníci a farizeji z Jeruzalema a hovorili: 2 Prečo Tvoji učeníci prestupujú podanie starších? Veď si neumývajú ruky, keď idú jesť chlieb? 3 On im však odpovedal: A vy prečo prestupujete Božie prikázania pre svoju tradíciu? 4 Veď Boh prikázal: Cti otca a matku a: Kto by zlorečil otcovi alebo matke, nech zomrie. 5 Ale vy hovoríte: Kto by povedal otcovi alebo matke: To, čo si mal dostať odo mňa, je dar Bohu! - ten už nemusí ctiť svojho otca alebo svoju matku. 6 A tak ste zrušili Božie prikázanie pre svoju tradíciu. 7 Pokrytci! Dobre prorokoval o vás Izaiáš, keď povedal: 8 Tento ľud sa ku mne približuje svojimi ústami a cti ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. 9 Nadarmo ma však uctievajú, keď náuky, čo učia, sú len ľudské príkazy. 10 A zavolal k sebe zástupy a povedal im: Počujte a rozumejte! 11 Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. 12 Vtedy pristúpili Jeho učeníci a povedali Mu: Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli tú reč? 13 On im odpovedal: Každá rastlina, ktorú nesadil môj Otec nebeský, bude vykorenená. 14 Nechajte ich! Sú to slepí vodcovia slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. 15 V tom sa ozval Peter a povedal Mu: Vysvetlí nám toto podobenstvo. 16 Isus povedal: Ešte ani vy nechápete? 17 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky? 18 Ale to, čo vychádza z úst, vychádza zo srdca, a to poškvrňuje človeka. 19 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. 20 Toto poškvrňuje človeka. Ale jesť s neumytými rukami človeka nepoškvrňuje. 21 A keď Isus odtiaľ odišiel, uchýlil sa do krajov Týru a Sidóna. 22 A hľa, vyšla kanaánska žena z tohto kraja a mocným hlasom na Neho volala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Moja dcéra je zle posadnutá démonom. 23 On jej však neodpovedal ani slovo. I pristúpili Jeho učeníci a prosili Ho: Vyhovej jej, lebo kričí za nami. 24 On však odpovedal: Bol som poslaný iba k strateným ovciam domu Izraelovho. 25 No ona prišla, poklonila sa Mu a povedala: Pane, pomôž mi! 26 On jej však odpovedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. 27 Ona povedala: Áno, Pane, ale aj šteňatá jedia z odrobín, ktoré padajú zo stola ich pánov. 28 Vtedy jej Isus odpovedal: Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane ako chceš! A v tú hodinu bola jej dcéra uzdravená. 29 Keď Isus odišiel odtiaľ, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. 30 I prišli k Nemu mnohé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, nemých, zmrzačených a mnohých iných. I kládli ich k nohám Isusovým a uzdravoval ich, 31 takže zástupy sa divili, keď videli, že nemí hovoria, zmrzačení sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia, a oslavovali Boha Izraelovho. 32 Isus zvolal svojich učeníkov a povedal: Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali po ceste. 33 I povedali Mu Jeho učeníci: Odkiaľ vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup? 34 A Isus im hovorí: Koľko chlebov máte? Odpovedali: Sedem a zopár rybiek. 35 Tu kázal zástupom posadiť sa na zem. 36 I vzal sedem chlebov aj ryby, vzdal vďaku, lámal a dal svojim učeníkom a učeníci zástupom. 37 Všetci jedli, nasýtili sa a ešte nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín. 38 Tých, čo jedli, bolo štyritisíc mužov, okrem žien a detí. 39 A keď rozpustil zástupy, vstúpil na loď a prišiel do kraja Magdala.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk