Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

15. kapitola

1 Vtedy prišli k Isusovi zákonníci a farizeji z Jeruzalema a hovorili: 2 Prečo Tvoji učeníci prestupujú podanie starších? Veď si neumývajú ruky, keď idú jesť chlieb? 3 On im však odpovedal: A vy prečo prestupujete Božie prikázania pre svoju tradíciu? 4 Veď Boh prikázal: Cti otca a matku a: Kto by zlorečil otcovi alebo matke, nech zomrie. 5 Ale vy hovoríte: Kto by povedal otcovi alebo matke: To, čo si mal dostať odo mňa, je dar Bohu! - ten už nemusí ctiť svojho otca alebo svoju matku. 6 A tak ste zrušili Božie prikázanie pre svoju tradíciu. 7 Pokrytci! Dobre prorokoval o vás Izaiáš, keď povedal: 8 Tento ľud sa ku mne približuje svojimi ústami a cti ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. 9 Nadarmo ma však uctievajú, keď náuky, čo učia, sú len ľudské príkazy. 10 A zavolal k sebe zástupy a povedal im: Počujte a rozumejte! 11 Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. 12 Vtedy pristúpili Jeho učeníci a povedali Mu: Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli tú reč? 13 On im odpovedal: Každá rastlina, ktorú nesadil môj Otec nebeský, bude vykorenená. 14 Nechajte ich! Sú to slepí vodcovia slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. 15 V tom sa ozval Peter a povedal Mu: Vysvetlí nám toto podobenstvo. 16 Isus povedal: Ešte ani vy nechápete? 17 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky? 18 Ale to, čo vychádza z úst, vychádza zo srdca, a to poškvrňuje človeka. 19 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. 20 Toto poškvrňuje človeka. Ale jesť s neumytými rukami človeka nepoškvrňuje. 21 A keď Isus odtiaľ odišiel, uchýlil sa do krajov Týru a Sidóna. 22 A hľa, vyšla kanaánska žena z tohto kraja a mocným hlasom na Neho volala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Moja dcéra je zle posadnutá démonom. 23 On jej však neodpovedal ani slovo. I pristúpili Jeho učeníci a prosili Ho: Vyhovej jej, lebo kričí za nami. 24 On však odpovedal: Bol som poslaný iba k strateným ovciam domu Izraelovho. 25 No ona prišla, poklonila sa Mu a povedala: Pane, pomôž mi! 26 On jej však odpovedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. 27 Ona povedala: Áno, Pane, ale aj šteňatá jedia z odrobín, ktoré padajú zo stola ich pánov. 28 Vtedy jej Isus odpovedal: Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane ako chceš! A v tú hodinu bola jej dcéra uzdravená. 29 Keď Isus odišiel odtiaľ, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. 30 I prišli k Nemu mnohé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, nemých, zmrzačených a mnohých iných. I kládli ich k nohám Isusovým a uzdravoval ich, 31 takže zástupy sa divili, keď videli, že nemí hovoria, zmrzačení sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia, a oslavovali Boha Izraelovho. 32 Isus zvolal svojich učeníkov a povedal: Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali po ceste. 33 I povedali Mu Jeho učeníci: Odkiaľ vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup? 34 A Isus im hovorí: Koľko chlebov máte? Odpovedali: Sedem a zopár rybiek. 35 Tu kázal zástupom posadiť sa na zem. 36 I vzal sedem chlebov aj ryby, vzdal vďaku, lámal a dal svojim učeníkom a učeníci zástupom. 37 Všetci jedli, nasýtili sa a ešte nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín. 38 Tých, čo jedli, bolo štyritisíc mužov, okrem žien a detí. 39 A keď rozpustil zástupy, vstúpil na loď a prišiel do kraja Magdala.