Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

1 V tom čase tetrarcha Herodes počul chýr o Isusovi 2 a povedal svojim sluhom: Toto je Ján Krstiteľ, ktorý vstal z mŕtvych, a preto pôsobia v ňom zázračné sily. 3 Herodes totiž chytil Jána, zviazal ho a uvrhol do väzenia pre Herodiadu, ženu jeho brata Filipa. 4 Lebo Ján mu hovoril: Nie je ti dovolené mať ju. 5 A chcel ho zabiť, ale bál sa zástupu, lebo ho mal za proroka. 6 Keď však Herodes slávil narodeniny, tancovala dcéra Herodiady uprostred a Herodesovi sa tak zapáčila, 7 že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si len zažiada. 8 A ona navedená svojou matkou povedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa. 9 I zarmútil sa kráľ, ale pre prísahu a kvôli spolustolovníkom rozkázal ju dať. 10 A dal sťať Jána vo väzení. 11 I priniesli jeho hlavu na mise, dali ju dievčaťu a ona ju zaniesla svojej matke. 12 Prišli jeho učeníci, vzali telo a pochovali ho. Potom odišli a oznámili to Isusovi. 13 Keď to Isus počul, odišiel odtiaľ loďou na pusté miesto, aby bol sám. No keď sa o tom dopočuli zástupy, pešo išli za Ním z miest. 14 A keď Isus vystúpil (z lode), uzrel veľký zástup ľudí, zľutoval sa nad nimi a uzdravil ich chorých. 15 Ale keď nastal večer, pristúpili k Nemu Jeho učeníci a povedali: Miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, aby odišli do dedín kúpiť si jedlo. 16 Isus im však povedal: Nepotrebujú nikam chodiť; vy im dajte jesť! 17 Oni Mu hovoria: Máme tu len päť chlebov a dve ryby. 18 On povedal: Prineste mi ich sem! 19 I kázal zástupom posadiť sa na trávu, vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom. 20 Všetci jedli a nasýtili sa a ešte nazbierali dvanásť košov zvyšných odrobín. 21 A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov, okrem žien a detí. 22 Hneď nato Isus vyzval svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli pred Ním na druhý breh, kým rozpustí zástupy. 23 A keď rozpustil zástupy, sám vystúpil na horu, aby sa modlil. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. 24 Loď bola už uprostred a vlny ňou zmietali, lebo bol opačný vietor. 25 O štvrtej nočnej stráži prišiel k nim Isus chodiac po mori. 26 Keď Ho učeníci videli chodiť po mori, naľakali sa a hovorili, že je to prízrak. A od strachu kričali. 27 Isus sa im hneď ozval a povedal: Vzmužte sa! To som ja, nebojte sa! 28 Nato Mu Peter povedal: Pane, ak si to Ty, rozkáž mi prísť k Tebe po vode. 29 A On povedal: Poď! I vystúpil Peter z lode a kráčal po vode, aby prišiel k Isusovi. 30 Keď však videl silný vietor, zľakol sa, začal sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň ma! 31 Isus hneď vystrel ruku, uchopil ho a hovorí mu: Maloverný! Prečo si pochyboval? 32 Len čo vystúpil na loď, vietor utíchol. 33 Tí, čo boli na lodi, poklonili sa Mu a hovorili: Ty si naozaj Syn Boží! 34 Keď sa preplavili na druhý breh, prišli do kraja Genezaret. 35 Keď ho muži tohto mesta spoznali, rozchýrili to po celom okolí a prinášali k Nemu všetkých chorých. 36 I prosili Ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby Jeho rúcha. A tí, čo sa Ho dotkli, boli uzdravení.