Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

1 V ten deň vyšiel Isus z domu a sadol si pri mori. 2 I zhromaždili sa okolo Neho zástupy ľudí, preto vystúpil na loď a sadol si; a všetok prítomný ľud stál na brehu. 3 A hovoril im mnoho v podobenstvách: Hľa vyšiel rozsievač, aby sial. 4 A keď sial, niektoré zrná padli na kraj cesty. I prileteli vtáky a pozobali ich. 5 Iné však padli na skalnatú pôdu, kde nemali dostatok zeme a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi. 6 Keď však vyšlo slnko, spálilo ich, a pretože nemali koreňa, vyschli. 7 Iné zas padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. 8 Iné však padli do dobrej zeme a priniesli úrodu, jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. 9 Kto má uši, aby počúval, nech počúva. 10 Tu pristúpili k Nemu učeníci a povedali: Prečo im hovoríš v podobenstvách? 11 On im však odpovedal a hovoril: Preto, že vám je dané poznať tajomstvá Kráľovstva nebeského, ale im nie je dané. 12 Lebo kto má, tomu bude dané a aj pridané. Kto však nemá, tomu sa vezme i to, čo má. 13 Preto im hovorím v podobenstvách, že pozerajú a nevidia, počúvajú a nepočujú, ani nerozumejú. 14 A tak sa plní na nich proroctvo Izaiáša, ktoré hovorí: Ušami budete počúvať, ale neporozumiete, očami budete hľadieť a hľadieť, ale neuvidíte. 15 Lebo otupelo srdce tohto ľudu: ušami ťažko počuli a zažmúrili si oči, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nerozumeli a neobrátili sa - aby som ich neuzdravil. 16 Ale vaše oči sú blažené, lebo vidia a vaše uši, lebo počujú. 17 Veru, hovorím vám, že mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vy vidíte, a nevideli, a počuť, čo vy počujete, a nepočuli. 18 Vy si teda vypočujte podobenstvo o rozsievačovi. 19 Ku každému, kto počúva slovo o Kráľovstve a nerozumie, prichádza Zlý a uchvacuje, čo mu bolo zasiate do srdca. To je ten, u ktorého je zasiate na kraj cesty. 20 Na skalnatú pôdu je zasiate u toho, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma; 21 nemá však v sebe koreňa, je len chvíľkový. Len čo nastane súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší. 22 Do tŕnia je zasiate u toho, kto počúva slovo, ale starosti tohto sveta a mámenie bohatstva udusia slovo, takže ostane bez úrody. 23 Do dobrej pôdy bolo zasiate u toho, kto počúva slovo a rozumie mu. Ten potom prináša úrodu: jeden stonásobnú, druhý šesťdesiatnásobnú a iný tridsaťnásobnú. 24 Povedal im aj iné podobenstvo a hovoril: Kráľovstvo nebeské je podobné človeku, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. 25 Kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkoľ medzi pšenicu a odišiel. 26 Keď však siatina vyrástla a objavil sa klas, vtedy sa ukázal aj kúkoľ. 27 Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu: Pane, či si nezasial na svoje pole dobré semeno? Kde sa potom vzal kúkoľ? 28 On im odpovedal: Človek nepriateľ to urobil. A sluhovia mu povedali: Chceš, aby sme išli a vyzbierali ho? 29 On im však odpovedal: Nie, aby ste pri zbieraní kúkoľa nevytrhli súčasne aj pšenicu. 30 Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Vyzbierajte najprv kúkoľ a zviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. 31 Povedal im ešte iné podobenstvo: Kráľovstvo nebeské je podobné horčičnému zrnu, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. 32 Je síce zo všetkých semien najmenšie, ale keď vyrastie, je väčšie než všetky byliny a stáva sa z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch. 33 Povedal im ďalšie podobenstvo: Kráľovstvo nebeské je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zamiesila do troch mier múky, až všetko vykyslo. 34 Toto všetko hovoril Isus zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, 35 aby sa splnilo, čo bolo povedané prostredníctvom proroka: Otvorím svoje ústa v podobenstvách, poviem, čo bolo skryté od založenia sveta. 36 Vtedy nechal zástupy a vošiel do domu. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci a povedali: Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na poli. 37 On im povedal: Ten, ktorý seje dobré semeno, je Syn človeka, 38 pole je svet, dobré semeno sú synovia Kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého, 39 nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol, žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. 40 Ako teda zbierajú kúkoľa pália v ohni, tak bude na konci tohto sveta. 41 Syn človeka pošle svojich anjelov a tí vyzbierajú z Jeho Kráľovstva všetky pohoršenia aj tých, čo konajú neprávosť, a 42 hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. 43 Vtedy spravodliví zažiaria ako slnko v Kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, aby počúval, nech počúva. 44 Taktiež je Kráľovstvo nebeské podobné pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; a od radosti z neho ide, predáva všetko, čo má, a kupuje to pole. 45 Kráľovstvo nebeské je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadá pekné perly. 46 Keď však našiel jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju. 47 Kráľovstvo nebeské je tiež podobné sieti spustenej do mora, ktorá zachytáva všetky druhy (rýb). 48 A keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, posadali si, dobré povyberali do nádob a zlé vyhodili von. 49 Tak bude na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých 50 a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. 51 Tu hovorí im Isus: Pochopili ste všetko? Odpovedali Mu: Áno, Pane. 52 On im však povedal: Preto každý zákonník vyučený Kráľovstvu nebeskému je podobný hospodárovi, ktorý zo svojho pokladu vynáša nové i staré. 53 Keď Isus dokončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ. 54 A keď prišiel do svojho kraja, vyučoval ich v ich synagóge. Oni však žasli a hovorili: Odkiaľ má Tento takú múdrosť a mocné činy? 55 Nie je to azda syn tesára? Či sa Jeho matka nevolá Mária a Jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? 56 A či Jeho sestry nie sú všetky u nás? Odkiaľ teda má Tento všetko toto? 57 A pohoršovali sa na Ňom. Ale Isus im povedal: Prorok nie je bez úcty, iba ak vo svojom kraji a vo svojom dome. 58 A pre ich nevieru neurobil tam mnoho mocných činov.