Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

1 V tom čase išiel Isus v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci vyhladli i začali trhať klasy a jesť. 2 Farizeji to videli a povedali Mu: Hľa, Tvoji učeníci robia to, čo nie je dovolené robiť v sobotu. 3 On im však povedal: Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď vyhladol on, i tí, čo boli s ním? 4 Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetné chleby, ktoré nebolo dovolené jesť ani jemu, ani tým, čo boli s ním, iba samotným kňazom? 5 Alebo či ste nečítali v Zákone, že kňazi počas sobôt narušujú v chráme sobotu a sú bez viny? 6 Ale hovorím vám, že tu je Niekto väčší ako chrám. 7 Keby ste však vedeli, čo znamená: Milosrdenstvo chcem a nie obeť, neboli by ste odsúdili nevinných. 8 Lebo Syn človeka je Pánom aj nad sobotou. 9 A keď odišiel odtiaľ, prišiel do ich synagógy. 10 A hľa, bol tam človek, ktorý mal vyschnutú ruku. Aby Ho mohli obžalovať, pýtali sa Ho a hovorili: Je dovolené v sobotu uzdravovať? 11 On im však povedal: Je medzi vami taký človek, čo má jednu ovcu a tá mu v sobotu spadne do jamy, že ju neuchopí a nevytiahne? 12 O koľko je potom človek cennejší ako ovca? To znamená, že v sobotu je dovolené dobre robiť. 13 Nato hovorí tomu človeku: Vystri svoju ruku! I vystrel ju a bola znova zdravá ako druhá. 14 Farizeji však vyšli von a radili sa o Ňom, ako Ho zahubiť. Keď sa Isus o tom dozvedel, odišiel odtiaľ. 15 I nasledovali Ho mnohé zástupy a On ich všetkých uzdravil. 16 Prísne im však prikázal, aby o Ňom verejne nehovorili, 17 aby sa tak splnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý hovorí: 18 Hľa, môj Služobník, ktorého som si vyvolil, môj Milovaný, v ktorom našla zaľúbenie moja duša. Na Neho vložím svojho Ducha a On oznámi súd národom. 19 Nebude sa škriepiť, ani kričať, ani nikto nebude počuť Jeho hlas na uliciach. 20 Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, kým neprivedie súd k víťazstvu. 21 A v Jeho meno budú dúfať národy. 22 Vtedy priviedli k Nemu démonom posadnutého, ktorý bol slepý a nemý. I uzdravil ho, takže slepý a nemý hovoril a videl. 23 A všetky zástupy žasli a hovorili: Či to nie je Christos, syn Dávidov? 24 Keď to farizeji počuli, povedali: Tento nevyháňa démonov, iba ak Belzebulom, kniežaťom démonov. 25 Isus však poznal ich myšlienky a povedal im: Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené pustne a žiadne mesto alebo dom vnútorne rozdelený neobstojí. 26 Ak aj Satan vyháňa Satana, sám je vnútorne rozdelený - ako potom obstojí jeho kráľovstvo? 27 A ak ja vyháňam démonov Belzebulom, skrze koho ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. 28 Ale ak ja Duchom Božím vyháňam démonov, potom k vám už prišlo Kráľovstvo Božie. 29 Alebo ako môže niekto vniknúť do domu silného a zmocniť sa jeho veci, ak najprv toho silného nezviaže? Iba potom môže vylúpiť jeho dom. 30 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto so mnou nezhromažďuje, rozptyľuje. 31 Preto vám hovorím: Každý hriech a rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti Duchu nebude ľuďom odpustené. 32 Ak niekto povie slovo proti Synovi človeka, bude mu odpustené, ale kto bude hovoriť proti Duchu Svätému, nebude mu odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom. 33 Alebo zasadíte dobrý strom a jeho ovocie bude dobré, alebo zasadíte planý strom a jeho ovocie bude plané; strom totiž poznáme po ovocí. 34 Plemeno vreteníc, ako môžete hovoriť dobré, keď ste zlí? Lebo čím je srdce preplnené, to hovoria ústa. 35 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré, a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé. 36 Hovorím vám, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknu. 37 Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený. 38 Vtedy Mu niektorí zo zákonníkov a farizejov odpovedali a hovorili: Učiteľ, chceme od Teba vidieť znamenia. 39 A On im odpovedal a riekol: Zlé a cudzoložné pokolenie žiada si znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. 40 Lebo ako bol Jonáš v útrobách veľkej ryby tri dni a tri noci, tak bude aj Syn človeka v srdci Zeme tri dni a tri noci. 41 Muži z Ninive povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo sa kajali na Jonášovo kázanie. A hľa, tu je Niekto väčší ako Jonáš! 42 Kráľovná Juhu povstane na súde s týmto pokolením a odsúdi ho, lebo prišla z končín Zeme vypočuť Šalamúnovu múdrosť. A hľa, tu je Niekto väčší ako Šalamún. 43 Keď nečistý duch vyjde z človeka, chodí po vyschnutých miestach, hľadá odpočinok, ale ho nenachádza. 44 Vtedy si povie: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď tam príde, nájde ho prázdny, vyzametaný a vyzdobený. 45 Vtedy odíde a vezme so sebou sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usadia sa tam. A stav takého človeka býva nakoniec horší ako predtým. Takto to bude aj s týmto zlým pokolením. 46 Kým On ešte hovoril k zástupom, hľa, Jeho matka a bratia stáli vonku a chceli s Ním hovoriť. 47 I povedal Mu ktosi: Hľa, Tvoja matka a Tvoji bratia stoja vonku a chcú s Tebou hovoriť. 48 On však odpovedal tomu, čo Mu to hovoril: Kto je moja matka a kto sú moji bratia? 49 I ukázal rukou na svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia. 50 Lebo ktokoľvek plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten je mojím bratom, sestrou i matkou.