Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

1 I zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a aby uzdravovali každú chorobu a každý neduh. 2 Mená dvanástich apoštolov sú: prvý Šimon, ktorý sa volá Peter, a Andrej, jeho brat, Jakub Zebedejov a Ján, jeho brat, 3 Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Lebbaj, nazývaný Tadeáš, 4 Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý Ho aj zradil. 5 Týchto Dvanástich vyslal Isus a prikázal im: Na cestu pohanov nechoďte a do mesta Samaritánov nevchádzajte. 6 Choďte radšej k zhynuvším ovciam domu Izraelovho. 7 Kamkoľvek pôjdete, kážte a hovorte: Priblížilo sa Kráľovstvo nebeské. 8 Chorých uzdravujte, malomocných očisťujte, mŕtvych krieste, démonov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. 9 Neberte si do opaskov ani zlaté, ani strieborné, ani medené peniaze, 10 ani kapsu na cestu, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu. Veď robotník si zaslúži svoj pokrm. 11 Keď prídete do ktoréhokoľvek mesta alebo dediny, dopytujte sa, kto je v ňom toho hoden; a tam zostaňte, až kým neodídete. 12 Keď vojdete do domu, pozdravte ho a hovorte: Pokoj tomuto domu! 13 Ak je ten dom toho hoden, váš pokoj nech príde naň; ak však nie je toho hoden, váš pokoj nech sa vráti k vám. 14 A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, pri svojom odchode z tohto domu alebo mesta straste prach zo svojich nôh. 15 Veru, hovorím vám, v deň súdu ľahšie bude zemi sodomskej i gomorskej ako tomu mestu. 16 Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda obozretní ako hady a nevinní ako holuby. 17 Dávajte si pozor pred ľuďmi, lebo vás vydajú súdom a budú vás bičovať vo svojich synagógach. 18 Aj pred vladárov a kráľov budú vás vodiť pre mňa, na svedectvo im i pohanom. 19 Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako alebo čo budete hovoriť. Lebo v tu hodinu vám bude dané, čo máte hovoriť. 20 Lebo nebudete to vy, kto bude hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. 21 Brat vydá brata na smrť a otec dieťa. Aj deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich. 22 A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vytrvá do konca, bude spasený. 23 Keď vás budú prenasledovať v tomto meste, utečte do iného. Lebo veru, hovorím vám, nestihnete obísť mestá Izraela, kým nepríde Syn človeka. 24 Učeník nie je nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána. 25 Stačí učeníkovi, aby bol ako jeho učiteľ a sluhovi ako jeho pán. Keď Pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr Jeho domácich. 26 Preto sa ich nebojte! Lebo nič nie je skryté, čo by nevyšlo najavo, a nič utajené, čo by sa nestalo známym. 27 Čo vám hovorím potme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. 28 A nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu aj telo zahubiť v pekle. 29 Či nepredávajú dva vrabce za halier? A ani jeden z nich nepadne na zem bez (vôle) vášho Otca. 30 Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. 31 Preto sa nebojte! Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. 32 Každého teda, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám aj ja pred mojím Otcom, ktorý je v nebesiach. 33 Toho však, kto mňa zaprie pred ľuďmi, zapriem aj ja pred mojím Otcom, ktorý je v nebesiach. 34 Nemyslite si, že som prišiel, aby som priniesol pokoj na Zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. 35 Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. 36 A nepriateľmi budú človeku jeho vlastní domáci. 37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. 38 A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. 39 Kto nájde svoj život, stratí ho a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. 40 Kto vás prijíma, mňa prijíma a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý ma poslal. 41 Kto prijíma proroka, pretože je prorok, dostane odmenu proroka. Kto prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, dostane odmenu spravodlivého. 42 A kto by napojil jedného z tých maličkých čo len pohárom studenej vody, pretože je učeníkom, veru, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.