Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

1 A povedal im: Veru, hovorím vám, že sú niektorí z tých, čo tu stoja, ktorí neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádza s mocou. 2 Po šiestich dňoch vzal Isus so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. 3 Jeho odev zažiaril, bol veľmi biely, ako sneh, že by ho žiaden bielič na svete tak nevybielil. 4 I zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Isusom. 5 Tu sa ozval Peter a hovoril Isusovi: Rabbi, dobre je nám tu. Postavíme tri stany: jeden Tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. 6 Nevedel totiž, čo povedať; takí boli preľaknutí. 7 Tu sa objavil oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: Tento je môj milovaný Syn, Jeho počúvajte. 8 A zrazu, keď sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba samého Isusa. 9 Keď potom zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nikomu nehovorili, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. 10 Oni si toto slovo zapamätali a navzájom sa vypytovali, čo znamená vstať z mŕtvych. 11 A Jeho sa pýtali a hovorili: Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš? 12 On im povedal: Áno, najprv príde Eliáš a všetko napraví. Ale prečo je potom o Synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a že Ním opovrhnú? 13 No hovorím vám, že aj Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je o ňom napísané. 14 A keď sa vrátil k učeníkom, uvidel okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi dohadujú. 15 A všetok ľud, len čo Ho zazrel, užasol; bežali k Nemu a pozdravovali Ho. 16 On sa ich opýtal: O čom sa s nimi dohadujete? 17 Jeden zo zástupu mu odpovedal: Učiteľ, priviedol som Ti môjho syna, posadnutého nemým duchom. 18 Kdekoľvek ho schytí, lomcuje s ním, pení sa mu z úst, škrípe zubami a chradne. Povedal som Tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. 19 Tu sa ozval a hovoril mu: Ó, neveriace pokolenie, dokedy mám byť s vami? Dokedy vás mám trpieť? Priveďte ho ku mne! 20 I priviedli ho k Nemu. Len čo Ho posadnutý uvidel, hneď ním duch lomcoval, zrútil sa na zem, zvíjal sa a (z úst) mu išli peny. 21 Isus sa opýtal jeho otca: Odkedy sa mu to stáva? On odpovedal: Od detstva; 22 a často ho vrhol aj do ohňa a do vody, aby ho zahubil. No ak môžeš čosi urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám! 23 Isus mu povedal: Môžeš veriť? Všetko je možné tomu, kto verí. 24 A chlapcov otec hneď zvolal a so slzami povedal: Verím Pane. Pomôž mojej nevere! 25 Keď však Isus videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: Nemý a hluchý duch, rozkazujem ti, vyjdi z neho a už viac doň nevchádzaj! 26 Ten vykríkol, mocne ním zalomcoval a vyšiel. A (chlapec) ostal ako mŕtvy, takže mnohí hovorili, že zomrel. 27 Ale Isus ho uchopil za ruku, zodvihol ho a on vstal. 28 Keď potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa Ho opýtali: Prečo sme ho my nemohli vyhnať? 29 Povedal im: Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou a pôstom. 30 I odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel. 31 Lebo učil svojich učeníkov a hovoril im, že Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú Ho. Ale keď bude zabitý, po troch dňoch vstane z mŕtvych. 32 Oni však nerozumeli týmto slovám a pýtať sa Ho báli. 33 I prišiel do Kafarnaumu. A keď bol v dome, opýtal sa ich: O čom ste sa cestou zhovárali? 34 Oni však mlčali, lebo sa cestou medzi sebou dohadovali, kto (z nich) je najväčší. 35 Na to si sadol, zavolal Dvanástich a hovoril im: Ak niekto chce byť prvý, nech je zo všetkých posledný a služobník všetkých. 36 A vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: 37 Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma; a kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale Toho, ktorý ma poslal. 38 Ján Mu odpovedal a hovoril: Učiteľ, videli sme kohosi, čo s nami nechodí, ale v Tvojom mene vyháňal zlých duchov; i bránili sme mu, keďže s nami nechodí. 39 Isus však povedal: Nebráňte mu! Lebo nieto nikoho, kto by robil divy v mojom mene, a hneď na to by mi zlorečil. 40 Veď kto nie je proti vám, je za vás. 41 A ktokoľvek dá vám piť pohár vody v mojom mene, pretože ste Christovi, veru, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. 42 A ktokoľvek by pohoršil jedného z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na šiju a hodili ho do mora. 43 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju. Lepšie je pre teba, ak vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa, 44 kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. 45 Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju. Pre teba je lepšie, ak vojdeš do života chromý, než aby si bol s oboma nohami uvrhnutý do pekla, 46 kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. 47 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho; lepšie ti bude jednookému vojsť do Kráľovstva Božieho, než aby si bol oboma očami uvrhnutý do ohnivého pekla, 48 kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. 49 Lebo každý bude osolený ohňom a každú obeť osolí soľ. 50 Soľ je dobrá. Ale ak soľ stratí svoju slanosť, čím ju napravíte? Majte soľ v sebe a zachovávajte pokoj medzi sebou.