Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

1 Zhromaždili sa k Nemu farizeji a poniektorí zákonníci, ktorí prišli z Jeruzalema. 2 A keď videli, že niektorí z Jeho učeníkov jedia chlieb nečistými, to jest neumytými rukami, vyčítali im to. 3 Lebo farizeji a všetci Židia držia sa ustanovení starších a nejedia, kým si starostlivo neumyjú ruky. 4 Po návrate z trhu nejedia, kým sa neočistia. A je mnoho iných (zvyklostí), ktoré prevzali a zachovávajú: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. 5 Potom sa Ho farizeji a zákonníci opýtali: Prečo Tvoji učeníci nezachovávajú ustanovenia starších a jedia chlieb nečistými rukami? 6 On im povedal: Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud ma ctí svojimi perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. 7 Darmo ma však ctia, keď učia náuky, ktoré sú ľudskými prikázaniami. 8 Opustili ste prikázanie Božie a držíte sa ľudského podania, umývate džbány a čaše a robíte mnoho iných vecí podobných týmto. 9 A hovoril im: Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje podania. 10 Lebo Mojžiš povedal: Cti svojho otca i svoju matku a: Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť. 11 Ale vy hovoríte: Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar, 12 už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. 13 A rušíte Božie slovo pre svoje podanie, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte. 14 Potom zavolal k sebe všetok ľud a povedal im: Počúvajte ma všetci a pochopte! 15 Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z neho, to poškvrňuje človeka. 16 Kto má uši na počúvanie, nech počúva. 17 Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa Ho pýtali na zmysel podobenstva. 18 On im povedal: Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonku? 19 Veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza von.Tým sa očisťuje každý pokrm. 20 A pokračoval: Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. 21 Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, zlomyseľnosti, klamstvo, 22 necudnosti, závisť, rúhanie, pýcha, pochabosť. 23 Všetky tieto zlá vychádzajú zvnútra a poškvrňujú človeka. 24 Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidóna. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o Ňom vedel, ale nemohol sa utajiť. 25 Lebo len čo sa o Ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa Mu k nohám. 26 Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila Ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. 27 On jej povedal: Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. 28 Ona mu však odpovedala a hovorila: Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch. 29 A On jej povedal: Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry. 30 A keď prišla domov, poznala, že zlý duch vyšiel a dievča našla ležať na posteli. 31 Znova opustil končiny Týru a cez Sidón prišiel ku Galilejskému moru, do stredu Dekapolského kraja. 32 Tam priviedli k Nemu hluchonemého a prosili Ho, aby naňho vložil ruku. 33 On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. 34 Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta, čo znamená: Otvor sa! 35 V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. 36 A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali 37 a s tým väčším obdivom hovorili: Všetko robí dobre; aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.