Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

1 Zhromaždili sa k Nemu farizeji a poniektorí zákonníci, ktorí prišli z Jeruzalema. 2 A keď videli, že niektorí z Jeho učeníkov jedia chlieb nečistými, to jest neumytými rukami, vyčítali im to. 3 Lebo farizeji a všetci Židia držia sa ustanovení starších a nejedia, kým si starostlivo neumyjú ruky. 4 Po návrate z trhu nejedia, kým sa neočistia. A je mnoho iných (zvyklostí), ktoré prevzali a zachovávajú: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. 5 Potom sa Ho farizeji a zákonníci opýtali: Prečo Tvoji učeníci nezachovávajú ustanovenia starších a jedia chlieb nečistými rukami? 6 On im povedal: Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud ma ctí svojimi perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. 7 Darmo ma však ctia, keď učia náuky, ktoré sú ľudskými prikázaniami. 8 Opustili ste prikázanie Božie a držíte sa ľudského podania, umývate džbány a čaše a robíte mnoho iných vecí podobných týmto. 9 A hovoril im: Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje podania. 10 Lebo Mojžiš povedal: Cti svojho otca i svoju matku a: Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť. 11 Ale vy hovoríte: Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar, 12 už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. 13 A rušíte Božie slovo pre svoje podanie, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte. 14 Potom zavolal k sebe všetok ľud a povedal im: Počúvajte ma všetci a pochopte! 15 Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z neho, to poškvrňuje človeka. 16 Kto má uši na počúvanie, nech počúva. 17 Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa Ho pýtali na zmysel podobenstva. 18 On im povedal: Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonku? 19 Veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza von.Tým sa očisťuje každý pokrm. 20 A pokračoval: Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. 21 Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, zlomyseľnosti, klamstvo, 22 necudnosti, závisť, rúhanie, pýcha, pochabosť. 23 Všetky tieto zlá vychádzajú zvnútra a poškvrňujú človeka. 24 Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidóna. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o Ňom vedel, ale nemohol sa utajiť. 25 Lebo len čo sa o Ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa Mu k nohám. 26 Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila Ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. 27 On jej povedal: Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. 28 Ona mu však odpovedala a hovorila: Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch. 29 A On jej povedal: Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry. 30 A keď prišla domov, poznala, že zlý duch vyšiel a dievča našla ležať na posteli. 31 Znova opustil končiny Týru a cez Sidón prišiel ku Galilejskému moru, do stredu Dekapolského kraja. 32 Tam priviedli k Nemu hluchonemého a prosili Ho, aby naňho vložil ruku. 33 On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. 34 Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta, čo znamená: Otvor sa! 35 V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. 36 A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali 37 a s tým väčším obdivom hovorili: Všetko robí dobre; aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.