Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

1 odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti; išli za Ním aj Jeho učeníci. 2 Keď nadišla sobota, začal vyučovať v synagóge. A mnohí, ktorí Ho počúvali, žasli a hovorili: Odkiaľ to má Tento? Aká to múdrosť, ktorá je Mu daná? A aké mocné činy sa dejú Jeho rukami? 3 Či to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj Jeho sestry? I pohoršovali sa na Ňom. 4 A Isus im povedal: Prorok nie je bez úcty, iba ak vo svojej vlasti, medzi svojimi príbuznými a vo vlastnom dome. 5 A nemohol tam urobiť nijaký mocný čin, ibaže na niekoľko chorých položil svoje ruky a uzdravil ich. 6 A divil sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. 7 I zvolal svojich Dvanástich, začal ich posielať po dvoch a dal im moc nad nečistými duchmi. 8 Prikázal im, aby si na cestu nebrali nič okrem palice: ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opasku, 9 ale aby si obuli sandále a neobliekali si dvoje šiat. 10 A hovoril im: Kdekoľvek vojdete do domu, zostaňte tam, až kým odtiaľ neodídete. 11 A keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim. 12 I vyšli a kázali, aby robili pokánie. 13 Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazávali olejom veľa chorých a uzdravovali. 14 Dopočul sa o Ňom aj kráľ Herodes, lebo Jeho meno sa už stalo známym. Hovoril: Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto pôsobia v ňom také sily. 15 Iní však hovorili: To je Eliáš. A iní zasa vraveli: Je to prorok alebo ako jeden z prorokov. 16 Keď to Herodes počul, povedal: To je Ján, ktorého som dal sťať; on vstal z mŕtvych. 17 Herodes totiž nariadil Jána chytiť a vrhnúť v putách do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. 18 Ján totiž dohováral Herodesovi: Je nedôstojné mať pri sebe ženu svojho brata! 19 Herodias však zanevrela na neho a chcela ho zabiť, ale nemohla. 20 Lebo Herodes sa Jána bál, vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil; keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. 21 Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. 22 Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i jeho spolustolovníkom. Tu kráľ povedal dievčine: Žiadaj si odo mňa, čo len chceš, a dám ti. 23 A prisahal jej: O čokoľvek budeš prosiť, dám ti, hoci aj polovicu svojho kráľovstva. 24 Ona vyšla a vravela svojej matke: Čo si mám žiadať? A tá jej povedala: Hlavu Jána Krstiteľa. 25 Hneď nato sa ponáhľala dnu ku kráľovi a žiadala: Chcem, aby si mi ihneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa. 26 Kráľ sa veľmi zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolovníkom nechcel jej to odmietnuť. 27 Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, 28 priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. 29 Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. 30 Apoštoli sa zišli k Isusovi a porozprávali Mu všetko, aj čo robili, aj čomu (ľudí) naučili. 31 On im povedal: Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte. Lebo stále bolo mnoho tých, ktorí prichádzali a odchádzali, takže sa nemali kedy ani najesť. 32 Odobrali sa teda loďou na pusté miesto do ústrania. 33 Zástupy však videli, že odchádzajú a mnohí ich poznali; i zbehli sa tam pešo zo všetkých miest a predbehli ich. 34 Keď Isus vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. 35 Keď už bolo neskoro, pristúpili k Nemu Jeho učeníci a hovorili: Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. 36 Rozpusť ich, nech idú do okolitých osád a dedín kúpiť si chleba, lebo nemajú čo jesť. 37 On im však odpovedal a hovoril: Vy im dajte jesť! Vraveli Mu: Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť? 38 Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť! Keď to zistili, povedali: Päť chlebov a dve ryby. 39 Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. 40 A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat. 41 Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. 42 Všetci jedli a nasýtili sa. 43 A ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb. 44 Tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov. 45 Potom hneď prinútil svojich učeníkov nastúpiť na loď a preplaviť sa pred Ním na druhý breh k Betsaide, kým On rozpustí ľud. 46 A keď sa s nimi rozlúčil, odišiel na vrch modliť sa. 47 Keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a On sám na zemi. 48 Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim. A okolo štvrtej nočnej stráže, kráčajúc po mori, blížil sa k nim a chcel ich obísť. 49 Keď Ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to prízrak, a vykríkli; 50 všetci Ho totiž videli a zľakli sa. Ale On sa im hneď prihovoril a povedal im: Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa! 51 I vstúpil k nim na loď a vietor utíchol. A oni tým viac žasli a divili sa. 52 Nepochopili, ako to bolo s chlebmi, lebo ich srdce bolo zatvrdnuté. 53 Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do kraja Genezaret a tam pristáli. 54 Len čo vystúpili z lode, ľudia Ho hneď spoznali. 55 Rozbehli sa po celom kraji a na nosidlách začali znášať svojich chorých na miesta, o ktorých počuli, že tam práve je. 56 A kamkoľvek prišiel, či už do dedín, miest alebo osád, kládli na ulice chorých a prosili Ho, aby sa mohli dotknúť aspoň obruby Jeho odevu. A všetci, čo sa Ho dotkli, boli uzdravení.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk