Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

1 A opäť začal učiť pri mori. Okolo Neho sa zhromaždil veľký zástup. Preto vstúpil na loď a sedel (v nej) na mori, kým všetok zástup bol pri mori na zemi. 2 Učil ich mnoho v podobenstvách a vo svojom vyučovaní im hovoril: 3 Počúvajte! Hľa, rozsievač vyšiel rozsievať. 4 Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho. 5 Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme, a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi; 6 ale keď vyšlo slnko, spálilo ho, a pretože nemalo koreňa, uschlo. 7 Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. 8 No iné zrno padlo do dobrej zeme; vzišlo, rástlo a prinieslo úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú. 9 A povedal: Kto má uši na počúvanie, nech počúva! 10 Keď ostal sám, tí, čo boli okolo Neho s Dvanástimi, pýtali sa Ho na podobenstvá. 11 On im povedal: Vám je dané poznať tajomstvo Kráľovstva Božieho, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách, 12 aby očami hľadeli a nevideli, aby ušami počúvali a neporozumeli, aby sa tak neobrátili a neboli im odpustené hriechy. 13 A povedal im: Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte všetky podobenstvá? 14 Rozsievač seje slovo. 15 Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú takí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza Satan a oberá ich o slovo zasiate do ich sŕdc. 16 Podobne na skalnaté miesta zasiate je u tých, čo slovo počúvajú, hneď ho s radosťou prijímajú, 17 ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadnú. 18 A iní sú, u ktorých je zasiate do tŕnia; títo počuli slovo, 19 ale starosti o život, klam bohatstva a mnohé iné žiadostivosti prenikajú do vnútra a slovo udusia, takže zostane bez úžitku. 20 A tí, u ktorých je zasiate do dobrej zeme, počúvajú slovo, prijímajú ho a prinášajú úrodu: jeden tridsaťnásobnú, iný šesťdesiatnásobnú a ešte iný stonásobnú. 21 Potom im povedal: Vari je lampa na to, aby ju položili pod mericu alebo pod posteľ? A nie na to, aby ju postavili na svietnik? 22 Lebo nič nie je skryté, aby nebolo odhalené, ani utajené, čo by nevyšlo najavo. 23 Kto má uši na počúvanie, nech počúva! 24 A hovoril im: Dávajte pozor na to, čo počúvate! Akou mierou meriate, takou vám odmerajú, ba aj pridajú vám, ktorí počúvate. 25 Lebo tomu, kto má, bude pridané, a tomu, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má. 26 Ďalej hovoril: S Božím Kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme. 27 Kým on v noci spí a vo dne bdie, semeno klíči a vzrastá, a on ani nevie ako. 28 Lebo zem sama od seba vydáva úrodu: najprv steblo, potom klas a v klase napokon plné zrno. 29 A keď úroda dozrie, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. 30 A pokračoval: K čomu prirovnáme Kráľovstvo Božie alebo akým podobenstvom ho znázorníme? 31 Je ako horčičné zrno. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na Zemi, 32 ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky. 33 V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. 34 Bez podobenstva im nič nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil. 35 V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: Prejdime na druhý breh! 36 I opustili zástup a vzali Ho so sebou tak, ako bol na lodi. Boli s Ním aj iné lode. 37 Tu sa strhla mohutná víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. 38 On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. I zobudili Ho a povedali Mu: Učiteľ, nedbáš, že hynieme? 39 On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: Mlč, utíš sa! Vietor prestal a nastalo veľké ticho. 40 A im povedal: Čo sa tak bojíte?! Ešte vždy nemáte vieru? 41 I zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: Kto je to, že Ho i vietor i more poslúchajú?