Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

1 A opäť začal učiť pri mori. Okolo Neho sa zhromaždil veľký zástup. Preto vstúpil na loď a sedel (v nej) na mori, kým všetok zástup bol pri mori na zemi. 2 Učil ich mnoho v podobenstvách a vo svojom vyučovaní im hovoril: 3 Počúvajte! Hľa, rozsievač vyšiel rozsievať. 4 Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho. 5 Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme, a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi; 6 ale keď vyšlo slnko, spálilo ho, a pretože nemalo koreňa, uschlo. 7 Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. 8 No iné zrno padlo do dobrej zeme; vzišlo, rástlo a prinieslo úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú. 9 A povedal: Kto má uši na počúvanie, nech počúva! 10 Keď ostal sám, tí, čo boli okolo Neho s Dvanástimi, pýtali sa Ho na podobenstvá. 11 On im povedal: Vám je dané poznať tajomstvo Kráľovstva Božieho, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách, 12 aby očami hľadeli a nevideli, aby ušami počúvali a neporozumeli, aby sa tak neobrátili a neboli im odpustené hriechy. 13 A povedal im: Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte všetky podobenstvá? 14 Rozsievač seje slovo. 15 Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú takí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza Satan a oberá ich o slovo zasiate do ich sŕdc. 16 Podobne na skalnaté miesta zasiate je u tých, čo slovo počúvajú, hneď ho s radosťou prijímajú, 17 ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadnú. 18 A iní sú, u ktorých je zasiate do tŕnia; títo počuli slovo, 19 ale starosti o život, klam bohatstva a mnohé iné žiadostivosti prenikajú do vnútra a slovo udusia, takže zostane bez úžitku. 20 A tí, u ktorých je zasiate do dobrej zeme, počúvajú slovo, prijímajú ho a prinášajú úrodu: jeden tridsaťnásobnú, iný šesťdesiatnásobnú a ešte iný stonásobnú. 21 Potom im povedal: Vari je lampa na to, aby ju položili pod mericu alebo pod posteľ? A nie na to, aby ju postavili na svietnik? 22 Lebo nič nie je skryté, aby nebolo odhalené, ani utajené, čo by nevyšlo najavo. 23 Kto má uši na počúvanie, nech počúva! 24 A hovoril im: Dávajte pozor na to, čo počúvate! Akou mierou meriate, takou vám odmerajú, ba aj pridajú vám, ktorí počúvate. 25 Lebo tomu, kto má, bude pridané, a tomu, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má. 26 Ďalej hovoril: S Božím Kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme. 27 Kým on v noci spí a vo dne bdie, semeno klíči a vzrastá, a on ani nevie ako. 28 Lebo zem sama od seba vydáva úrodu: najprv steblo, potom klas a v klase napokon plné zrno. 29 A keď úroda dozrie, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. 30 A pokračoval: K čomu prirovnáme Kráľovstvo Božie alebo akým podobenstvom ho znázorníme? 31 Je ako horčičné zrno. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na Zemi, 32 ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky. 33 V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. 34 Bez podobenstva im nič nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil. 35 V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: Prejdime na druhý breh! 36 I opustili zástup a vzali Ho so sebou tak, ako bol na lodi. Boli s Ním aj iné lode. 37 Tu sa strhla mohutná víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. 38 On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. I zobudili Ho a povedali Mu: Učiteľ, nedbáš, že hynieme? 39 On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: Mlč, utíš sa! Vietor prestal a nastalo veľké ticho. 40 A im povedal: Čo sa tak bojíte?! Ešte vždy nemáte vieru? 41 I zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: Kto je to, že Ho i vietor i more poslúchajú?
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk