Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

1 Potom znova vošiel do synagógy. Bol tam človek s vyschnutou rukou. 2 A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby Ho mohli obžalovať. 3 Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: Postav sa do prostriedku! 4 A tamtým hovoril: Má sa v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život alebo zničiť? Ale oni mlčali. 5 I poobzeral sa po nich s hnevom a zarmútený nad ich zatvrdilým srdcom povedal tomu človekovi: Vystri ruku! On ju vystrel a jeho ruka bola zdravá ako tá druhá. 6 Farizeji vyšli von a hneď sa radili o Ňom s herodiánmi, ako Ho zahubiť. 7 Isus sa so svojimi učeníkmi uchýlil k moru. I išlo za Ním veľké množstvo ľudu z Galiley, Judska, 8 Jeruzalema, Idumey a spoza Jordánu, ba aj z okolia Týru a Sidónu prišlo k Nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí. 9 I povedal svojim učeníkom, aby bola pre Neho, pre veľký zástup ľudí, pripravená loďka, aby Ho netlačili. 10 Mnohých totiž uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k Nemu, aby sa Ho dotkli. 11 A nečistí duchovia, keď Ho zbadali, padali pred Ním, kričali a hovorili: Ty si Syn Boží! 12 Ale On im prísne prikázal, aby Ho neprezrádzali. 13 Potom vystúpil na vrch a povolal k sebe tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k Nemu. 14 I ustanovil z nich Dvanástich, aby boli s Ním, aby ich posielal kázať 15 a aby mali moc uzdravovať chorých a vyháňať zlých duchov: 16 Šimona, ktorému dal meno Peter, 17 Jakuba Zebedejovho, a Jána, Jakubovho brata, ktorým dal meno Boanerges, čo značí „synovia hromu“, 18 Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského 19 a Judáša Iškariotského, ktorý Ho aj zradil. 20 Nato vošli do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. 21 A keď sa o tom dopočuli Jeho príbuzní, išli, aby Ho odviedli, lebo hovorili, že sa pomiatol. 22 Zákonníci, ktorí zišli z Jeruzalema, hovorili, že je posadnutý Belzebulom a že mocou kniežaťa démonov vyháňa démonov. 23 I zavolal si ich a hovoril im v podobenstvách: Ako môže Satan vyháňať Satana? 24 Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, 25 a ak sa dom vnútorne rozdelí, taký dom nebude môcť obstáť. 26 Ak Satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je mu koniec. 27 Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. 28 Veru, hovorím vám: Synom ľudským sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. 29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale podlieha večnému odsúdeniu. 30 Lebo hovorili: Má v sebe nečistého ducha. 31 V tom prišla Jeho matka a Jeho bratia. Zostali vonku a dali si Ho zavolať. 32 Okolo Neho sedel zástup. Povedali Mu: Vonku Ťa hľadá Tvoja matka, Tvoji bratia a Tvoje sestry. 33 On im odvetil: Kto je moja matka a moji bratia? 34 I poobzeral sa po tých, čo sedeli okolo Neho, a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia. 35 Lebo kto plní Božiu vôľu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou.