Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

3. kapitola

1 Potom znova vošiel do synagógy. Bol tam človek s vyschnutou rukou. 2 A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby Ho mohli obžalovať. 3 Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: Postav sa do prostriedku! 4 A tamtým hovoril: Má sa v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život alebo zničiť? Ale oni mlčali. 5 I poobzeral sa po nich s hnevom a zarmútený nad ich zatvrdilým srdcom povedal tomu človekovi: Vystri ruku! On ju vystrel a jeho ruka bola zdravá ako tá druhá. 6 Farizeji vyšli von a hneď sa radili o Ňom s herodiánmi, ako Ho zahubiť. 7 Isus sa so svojimi učeníkmi uchýlil k moru. I išlo za Ním veľké množstvo ľudu z Galiley, Judska, 8 Jeruzalema, Idumey a spoza Jordánu, ba aj z okolia Týru a Sidónu prišlo k Nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí. 9 I povedal svojim učeníkom, aby bola pre Neho, pre veľký zástup ľudí, pripravená loďka, aby Ho netlačili. 10 Mnohých totiž uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k Nemu, aby sa Ho dotkli. 11 A nečistí duchovia, keď Ho zbadali, padali pred Ním, kričali a hovorili: Ty si Syn Boží! 12 Ale On im prísne prikázal, aby Ho neprezrádzali. 13 Potom vystúpil na vrch a povolal k sebe tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k Nemu. 14 I ustanovil z nich Dvanástich, aby boli s Ním, aby ich posielal kázať 15 a aby mali moc uzdravovať chorých a vyháňať zlých duchov: 16 Šimona, ktorému dal meno Peter, 17 Jakuba Zebedejovho, a Jána, Jakubovho brata, ktorým dal meno Boanerges, čo značí „synovia hromu“, 18 Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského 19 a Judáša Iškariotského, ktorý Ho aj zradil. 20 Nato vošli do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. 21 A keď sa o tom dopočuli Jeho príbuzní, išli, aby Ho odviedli, lebo hovorili, že sa pomiatol. 22 Zákonníci, ktorí zišli z Jeruzalema, hovorili, že je posadnutý Belzebulom a že mocou kniežaťa démonov vyháňa démonov. 23 I zavolal si ich a hovoril im v podobenstvách: Ako môže Satan vyháňať Satana? 24 Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, 25 a ak sa dom vnútorne rozdelí, taký dom nebude môcť obstáť. 26 Ak Satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je mu koniec. 27 Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. 28 Veru, hovorím vám: Synom ľudským sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. 29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale podlieha večnému odsúdeniu. 30 Lebo hovorili: Má v sebe nečistého ducha. 31 V tom prišla Jeho matka a Jeho bratia. Zostali vonku a dali si Ho zavolať. 32 Okolo Neho sedel zástup. Povedali Mu: Vonku Ťa hľadá Tvoja matka, Tvoji bratia a Tvoje sestry. 33 On im odvetil: Kto je moja matka a moji bratia? 34 I poobzeral sa po tých, čo sedeli okolo Neho, a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia. 35 Lebo kto plní Božiu vôľu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou.