Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

1 Potom znova vošiel do synagógy. Bol tam človek s vyschnutou rukou. 2 A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby Ho mohli obžalovať. 3 Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: Postav sa do prostriedku! 4 A tamtým hovoril: Má sa v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život alebo zničiť? Ale oni mlčali. 5 I poobzeral sa po nich s hnevom a zarmútený nad ich zatvrdilým srdcom povedal tomu človekovi: Vystri ruku! On ju vystrel a jeho ruka bola zdravá ako tá druhá. 6 Farizeji vyšli von a hneď sa radili o Ňom s herodiánmi, ako Ho zahubiť. 7 Isus sa so svojimi učeníkmi uchýlil k moru. I išlo za Ním veľké množstvo ľudu z Galiley, Judska, 8 Jeruzalema, Idumey a spoza Jordánu, ba aj z okolia Týru a Sidónu prišlo k Nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí. 9 I povedal svojim učeníkom, aby bola pre Neho, pre veľký zástup ľudí, pripravená loďka, aby Ho netlačili. 10 Mnohých totiž uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k Nemu, aby sa Ho dotkli. 11 A nečistí duchovia, keď Ho zbadali, padali pred Ním, kričali a hovorili: Ty si Syn Boží! 12 Ale On im prísne prikázal, aby Ho neprezrádzali. 13 Potom vystúpil na vrch a povolal k sebe tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k Nemu. 14 I ustanovil z nich Dvanástich, aby boli s Ním, aby ich posielal kázať 15 a aby mali moc uzdravovať chorých a vyháňať zlých duchov: 16 Šimona, ktorému dal meno Peter, 17 Jakuba Zebedejovho, a Jána, Jakubovho brata, ktorým dal meno Boanerges, čo značí „synovia hromu“, 18 Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského 19 a Judáša Iškariotského, ktorý Ho aj zradil. 20 Nato vošli do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. 21 A keď sa o tom dopočuli Jeho príbuzní, išli, aby Ho odviedli, lebo hovorili, že sa pomiatol. 22 Zákonníci, ktorí zišli z Jeruzalema, hovorili, že je posadnutý Belzebulom a že mocou kniežaťa démonov vyháňa démonov. 23 I zavolal si ich a hovoril im v podobenstvách: Ako môže Satan vyháňať Satana? 24 Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, 25 a ak sa dom vnútorne rozdelí, taký dom nebude môcť obstáť. 26 Ak Satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je mu koniec. 27 Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. 28 Veru, hovorím vám: Synom ľudským sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. 29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale podlieha večnému odsúdeniu. 30 Lebo hovorili: Má v sebe nečistého ducha. 31 V tom prišla Jeho matka a Jeho bratia. Zostali vonku a dali si Ho zavolať. 32 Okolo Neho sedel zástup. Povedali Mu: Vonku Ťa hľadá Tvoja matka, Tvoji bratia a Tvoje sestry. 33 On im odvetil: Kto je moja matka a moji bratia? 34 I poobzeral sa po tých, čo sedeli okolo Neho, a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia. 35 Lebo kto plní Božiu vôľu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou.