Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

1 Po niekoľkých dňoch opäť prišiel do Kafarnaumu. I roznieslo sa, že je v dome. 2 Hneď sa zišli mnohí, takže už nebolo miesta ani predo dvermi. A On im kázal slovo. 3 Tu prišli k Nemu s ochrnutým, ktorého prinášali štyria. 4 A keď sa pre zástup nemohli priblížiť až k Nemu, odkryli strechu tam, kde bol, prekopali otvor a spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. 5 Keď Isus videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy! 6 Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojich srdciach rozmýšľali: 7 Čo Tento hovorí? Rúha sa! Kto môže odpúšťať hriechy okrem jediného Boha? 8 Isus hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? 9 Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď? 10 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na Zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému: 11 Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. 12 A on hneď vstal, vzal si lôžko a pred všetkými odišiel, takže sa všetci divili, velebili Boha a hovorili: Nikdy sme niečo také nevideli. 13 I znova vyšiel k moru; a všetok ľud išiel k Nemu a On ich učil. 14 Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: Poď za mnou! On vstal a odišiel za Ním. 15 Keď potom Isus sedel v jeho dome za stolom, stolovali s Ním a s Jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo mnoho bolo takých, ktorí Ho nasledovali. 16 Keď Ho zákonníci a farizeji videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili Jeho učeníkom: Prečo je a pije s mýtnikmi a hriešnikmi? 17 Isus to začul a povedal im: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať k pokániu spravodlivých, ale hriešnikov. 18 Jánovi učeníci a učeníci farizejov sa postili. Prišli k Nemu a pýtali sa: Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia a Tvoji učeníci sa nepostia? 19 Isus im povedal: Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. 20 Prídu však dni, keď im ženích bude vzatý, a vtedy, v tie dni, sa budú postiť. 21 Nikto neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo nová záplata vytrhne kus zo starého a diera bude ešte väčšia. 22 A nikto nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno, aj mechy. Nové víno treba nalievať do nových mechov. 23 V sobotu kráčal cez obilné pole. Cestou Jeho učeníci začali trhať klasy. 24 Farizeji Mu povedali: Pozri, prečo robia v sobotu, čo nie je dovolené? 25 On im povedal: Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a bol hladný on sám i tí, čo boli s ním? 26 Ako za veľkňaza Abiatára vstúpil do Božieho domu a jedol predkladané chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním? 27 I povedal im: Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. 28 A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.