Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

1 Po niekoľkých dňoch opäť prišiel do Kafarnaumu. I roznieslo sa, že je v dome. 2 Hneď sa zišli mnohí, takže už nebolo miesta ani predo dvermi. A On im kázal slovo. 3 Tu prišli k Nemu s ochrnutým, ktorého prinášali štyria. 4 A keď sa pre zástup nemohli priblížiť až k Nemu, odkryli strechu tam, kde bol, prekopali otvor a spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. 5 Keď Isus videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy! 6 Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojich srdciach rozmýšľali: 7 Čo Tento hovorí? Rúha sa! Kto môže odpúšťať hriechy okrem jediného Boha? 8 Isus hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? 9 Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď? 10 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na Zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému: 11 Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. 12 A on hneď vstal, vzal si lôžko a pred všetkými odišiel, takže sa všetci divili, velebili Boha a hovorili: Nikdy sme niečo také nevideli. 13 I znova vyšiel k moru; a všetok ľud išiel k Nemu a On ich učil. 14 Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: Poď za mnou! On vstal a odišiel za Ním. 15 Keď potom Isus sedel v jeho dome za stolom, stolovali s Ním a s Jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo mnoho bolo takých, ktorí Ho nasledovali. 16 Keď Ho zákonníci a farizeji videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili Jeho učeníkom: Prečo je a pije s mýtnikmi a hriešnikmi? 17 Isus to začul a povedal im: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať k pokániu spravodlivých, ale hriešnikov. 18 Jánovi učeníci a učeníci farizejov sa postili. Prišli k Nemu a pýtali sa: Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia a Tvoji učeníci sa nepostia? 19 Isus im povedal: Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. 20 Prídu však dni, keď im ženích bude vzatý, a vtedy, v tie dni, sa budú postiť. 21 Nikto neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo nová záplata vytrhne kus zo starého a diera bude ešte väčšia. 22 A nikto nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno, aj mechy. Nové víno treba nalievať do nových mechov. 23 V sobotu kráčal cez obilné pole. Cestou Jeho učeníci začali trhať klasy. 24 Farizeji Mu povedali: Pozri, prečo robia v sobotu, čo nie je dovolené? 25 On im povedal: Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a bol hladný on sám i tí, čo boli s ním? 26 Ako za veľkňaza Abiatára vstúpil do Božieho domu a jedol predkladané chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním? 27 I povedal im: Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. 28 A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.