Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salomé nakúpili voňavé oleje a išli Ho pomazať. 2 Skoro ráno, v prvý deň týždňa, po východe slnka, prišli k hrobu 3 a hovorili si: Kto nám odvalí kameň od dverí hrobu? 4 Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. 5 Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a zľakli sa. 6 On im však povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Isusa Nazaretského, ukrižovaného? Vstal z mŕtvych, niet Ho tu. Hľa, miesto, kde Ho položili. 7 Ale choďte a povedzte Jeho učeníkom a Petrovi, že ide pred vami do Galiley. Tam Ho uvidíte, ako vám hovoril. 8 Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. 9 Keď (Isus) včas ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. 10 Ona išla a zvestovala to tým, čo s Ním bývali a (teraz) boli smutní a plakali. 11 Ale oni, keď počuli, že žije a že Ho videla, neuverili. 12 Potom v inej podobe zjavil sa dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. 13 Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. 14 Napokon zjavil sa Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo Ho videli vzkrieseného. 15 A povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte Evanjelium všetkému stvoreniu. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. 17 Tých však, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, 18 hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a oni budú uzdravení. 19 Keď im to Pán dopovedal, vzniesol sa na nebo a zasadol po pravici Boha. 20 A oni išli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.