Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

1 Hneď ráno radili sa veľkňazi so staršími a zákonníkmi, i celá Veľrada. Isusa spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. 2 A Pilát sa Ho opýtal: Si Ty kráľ židovský? On mu odpovedal a hovoril: Sám to hovoríš. 3 Veľkňazi mnoho žalovali na Neho. 4 A Pilát sa Ho znova pýtal a hovoril: Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko na Teba žalujú! 5 Ale Isus už nič nepovedal, takže sa Pilát divil. 6 Na každý Sviatok im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. 7 S povstalcami, ktorí sa pri vzbure dopustili vraždy, bol vo väzení muž, ktorý sa volal Barabbáš. 8 Zástup vykrikoval a dožadoval si (od Piláta) to, čo im vždy robieval. 9 A Pilát im povedal: Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa? 10 Lebo vedel, že Ho veľkňazi vydali zo závisti. 11 Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabbáša. 12 Pilát odpovedal a znova sa ich opýtal: Čo mám teda, podľa vás, urobiť s Tým, ktorého nazývate kráľom židovským? 13 A oni opäť skríkli: Ukrižuj Ho! 14 A Pilát im povedal: Čo zlého urobil? Oni však ešte hlasnejšie kričali: Ukrižuj Ho! 15 Vtedy Pilát, keďže chcel urobiť ľudu po vôli, prepustil im Barabbáša. Isusa však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali. 16 Vojaci Ho odviedli dnu do vnútra nádvoria, do takzvaného pretória, a zvolali celú kohortu. 17 Obliekli Ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu, nasadili Mu ju na hlavu 18 a začali Ho pozdravovať: Buď zdravý, kráľ židovský! 19 Bili Ho po hlave trstinou, pľuvali na Neho, kľakali pred Ním na kolená a klaňali sa Mu. 20 A keď sa Mu naposmievali, vyzliekli Ho z purpuru a obliekli Mu Jeho odev. Potom Ho vyviedli, aby Ho ukrižovali. 21 Prinútili istého Šimona z Kyrény, otca Alexandra a Rúfa, ktorý sa vracal z poľa, aby niesol Jeho kríž. 22 I priviedli Ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebečné miesto. 23 Dávali Mu víno zmiešané s myrhou, ale On ho neprijal. 24 Tí, čo Ho ukrižovali, rozdelili si Jeho odev; losovaním určili, kto si čo má vziať. 25 Bola deviata hodina, keď Ho ukrižovali. 26 Jeho vinu označili nápisom: Kráľ židovský. 27 Spolu s Ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava a druhého zľava. 28 I splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: Pripočítali Ho k zločincom. 29 A tí, čo šli okolo, rúhali sa Mu, potriasali hlavami a vraveli: Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni Ho postavíš. 30 Zachráň sám seba, zostúp z kríža! 31 Podobne sa Mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: Iných zachraňoval a sám seba nemôže zachrániť. 32 Christos, kráľ Izraela, nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili. Potupovali Ho ešte aj tí, ktorí boli spolu s Ním ukrižovaní. 33 O dvanástej hodine nastala tma po celej Zemi až do tretej hodiny popoludní. 34 O tretej hodine zvolal Isus mocným hlasom: Eloi, Eloi, lima savachthani?, čo v preklade znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 35 Keď to niektorí z okolostojacich počuli, vraveli: Pozrite, Eliáša volá. 36 Jeden z nich odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával Mu piť a hovoril: Počkajte, uvidíme, či príde Eliáš, aby Ho sňal. 37 Isus však zvolal mocným hlasom a vydýchol. 38 Chrámová opona sa roztrhla na dvoje, zhora až dolu. 39 Keď stotník, ktorý stál naproti Nemu, videl, ako zvolal a vydýchol, povedal: Tento človek bol naozaj Boží Syn. 40 Boli tam aj ženy, ktoré sa zďaleka pozerali, medzi ktorými bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozesa, a Salomé, 41 ktoré Ho nasledovali a posluhovali Mu, keď bol v Galilei; a mnohé iné, čo s Ním prišli do Jeruzalema. 42 A keď sa zvečerilo a bol piatok, prípravný deň pred sobotou, 43 prišiel Jozef z Arimatey, významný člen Veľrady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo predstúpil pred Piláta a vyžiadal si Isusovo telo. 44 Pilát sa divil, že (Isus) už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je ozaj mŕtvy. 45 Keď mu to stotník potvrdil, vydal telo Jozefovi. 46 Ten kúpil plátno a keď Ho sňal, zavinul Ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň. 47 Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali, kde Ho uložili.