Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

15. kapitola

1 Hneď ráno radili sa veľkňazi so staršími a zákonníkmi, i celá Veľrada. Isusa spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. 2 A Pilát sa Ho opýtal: Si Ty kráľ židovský? On mu odpovedal a hovoril: Sám to hovoríš. 3 Veľkňazi mnoho žalovali na Neho. 4 A Pilát sa Ho znova pýtal a hovoril: Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko na Teba žalujú! 5 Ale Isus už nič nepovedal, takže sa Pilát divil. 6 Na každý Sviatok im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. 7 S povstalcami, ktorí sa pri vzbure dopustili vraždy, bol vo väzení muž, ktorý sa volal Barabbáš. 8 Zástup vykrikoval a dožadoval si (od Piláta) to, čo im vždy robieval. 9 A Pilát im povedal: Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa? 10 Lebo vedel, že Ho veľkňazi vydali zo závisti. 11 Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabbáša. 12 Pilát odpovedal a znova sa ich opýtal: Čo mám teda, podľa vás, urobiť s Tým, ktorého nazývate kráľom židovským? 13 A oni opäť skríkli: Ukrižuj Ho! 14 A Pilát im povedal: Čo zlého urobil? Oni však ešte hlasnejšie kričali: Ukrižuj Ho! 15 Vtedy Pilát, keďže chcel urobiť ľudu po vôli, prepustil im Barabbáša. Isusa však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali. 16 Vojaci Ho odviedli dnu do vnútra nádvoria, do takzvaného pretória, a zvolali celú kohortu. 17 Obliekli Ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu, nasadili Mu ju na hlavu 18 a začali Ho pozdravovať: Buď zdravý, kráľ židovský! 19 Bili Ho po hlave trstinou, pľuvali na Neho, kľakali pred Ním na kolená a klaňali sa Mu. 20 A keď sa Mu naposmievali, vyzliekli Ho z purpuru a obliekli Mu Jeho odev. Potom Ho vyviedli, aby Ho ukrižovali. 21 Prinútili istého Šimona z Kyrény, otca Alexandra a Rúfa, ktorý sa vracal z poľa, aby niesol Jeho kríž. 22 I priviedli Ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebečné miesto. 23 Dávali Mu víno zmiešané s myrhou, ale On ho neprijal. 24 Tí, čo Ho ukrižovali, rozdelili si Jeho odev; losovaním určili, kto si čo má vziať. 25 Bola deviata hodina, keď Ho ukrižovali. 26 Jeho vinu označili nápisom: Kráľ židovský. 27 Spolu s Ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava a druhého zľava. 28 I splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: Pripočítali Ho k zločincom. 29 A tí, čo šli okolo, rúhali sa Mu, potriasali hlavami a vraveli: Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni Ho postavíš. 30 Zachráň sám seba, zostúp z kríža! 31 Podobne sa Mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: Iných zachraňoval a sám seba nemôže zachrániť. 32 Christos, kráľ Izraela, nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili. Potupovali Ho ešte aj tí, ktorí boli spolu s Ním ukrižovaní. 33 O dvanástej hodine nastala tma po celej Zemi až do tretej hodiny popoludní. 34 O tretej hodine zvolal Isus mocným hlasom: Eloi, Eloi, lima savachthani?, čo v preklade znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 35 Keď to niektorí z okolostojacich počuli, vraveli: Pozrite, Eliáša volá. 36 Jeden z nich odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával Mu piť a hovoril: Počkajte, uvidíme, či príde Eliáš, aby Ho sňal. 37 Isus však zvolal mocným hlasom a vydýchol. 38 Chrámová opona sa roztrhla na dvoje, zhora až dolu. 39 Keď stotník, ktorý stál naproti Nemu, videl, ako zvolal a vydýchol, povedal: Tento človek bol naozaj Boží Syn. 40 Boli tam aj ženy, ktoré sa zďaleka pozerali, medzi ktorými bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozesa, a Salomé, 41 ktoré Ho nasledovali a posluhovali Mu, keď bol v Galilei; a mnohé iné, čo s Ním prišli do Jeruzalema. 42 A keď sa zvečerilo a bol piatok, prípravný deň pred sobotou, 43 prišiel Jozef z Arimatey, významný člen Veľrady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo predstúpil pred Piláta a vyžiadal si Isusovo telo. 44 Pilát sa divil, že (Isus) už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je ozaj mŕtvy. 45 Keď mu to stotník potvrdil, vydal telo Jozefovi. 46 Ten kúpil plátno a keď Ho sňal, zavinul Ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň. 47 Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali, kde Ho uložili.