Dve percentá (2 %)

15. kapitola

1 Hneď ráno radili sa veľkňazi so staršími a zákonníkmi, i celá Veľrada. Isusa spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. 2 A Pilát sa Ho opýtal: Si Ty kráľ židovský? On mu odpovedal a hovoril: Sám to hovoríš. 3 Veľkňazi mnoho žalovali na Neho. 4 A Pilát sa Ho znova pýtal a hovoril: Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko na Teba žalujú! 5 Ale Isus už nič nepovedal, takže sa Pilát divil. 6 Na každý Sviatok im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. 7 S povstalcami, ktorí sa pri vzbure dopustili vraždy, bol vo väzení muž, ktorý sa volal Barabbáš. 8 Zástup vykrikoval a dožadoval si (od Piláta) to, čo im vždy robieval. 9 A Pilát im povedal: Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa? 10 Lebo vedel, že Ho veľkňazi vydali zo závisti. 11 Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabbáša. 12 Pilát odpovedal a znova sa ich opýtal: Čo mám teda, podľa vás, urobiť s Tým, ktorého nazývate kráľom židovským? 13 A oni opäť skríkli: Ukrižuj Ho! 14 A Pilát im povedal: Čo zlého urobil? Oni však ešte hlasnejšie kričali: Ukrižuj Ho! 15 Vtedy Pilát, keďže chcel urobiť ľudu po vôli, prepustil im Barabbáša. Isusa však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali. 16 Vojaci Ho odviedli dnu do vnútra nádvoria, do takzvaného pretória, a zvolali celú kohortu. 17 Obliekli Ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu, nasadili Mu ju na hlavu 18 a začali Ho pozdravovať: Buď zdravý, kráľ židovský! 19 Bili Ho po hlave trstinou, pľuvali na Neho, kľakali pred Ním na kolená a klaňali sa Mu. 20 A keď sa Mu naposmievali, vyzliekli Ho z purpuru a obliekli Mu Jeho odev. Potom Ho vyviedli, aby Ho ukrižovali. 21 Prinútili istého Šimona z Kyrény, otca Alexandra a Rúfa, ktorý sa vracal z poľa, aby niesol Jeho kríž. 22 I priviedli Ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebečné miesto. 23 Dávali Mu víno zmiešané s myrhou, ale On ho neprijal. 24 Tí, čo Ho ukrižovali, rozdelili si Jeho odev; losovaním určili, kto si čo má vziať. 25 Bola deviata hodina, keď Ho ukrižovali. 26 Jeho vinu označili nápisom: Kráľ židovský. 27 Spolu s Ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava a druhého zľava. 28 I splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: Pripočítali Ho k zločincom. 29 A tí, čo šli okolo, rúhali sa Mu, potriasali hlavami a vraveli: Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni Ho postavíš. 30 Zachráň sám seba, zostúp z kríža! 31 Podobne sa Mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: Iných zachraňoval a sám seba nemôže zachrániť. 32 Christos, kráľ Izraela, nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili. Potupovali Ho ešte aj tí, ktorí boli spolu s Ním ukrižovaní. 33 O dvanástej hodine nastala tma po celej Zemi až do tretej hodiny popoludní. 34 O tretej hodine zvolal Isus mocným hlasom: Eloi, Eloi, lima savachthani?, čo v preklade znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 35 Keď to niektorí z okolostojacich počuli, vraveli: Pozrite, Eliáša volá. 36 Jeden z nich odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával Mu piť a hovoril: Počkajte, uvidíme, či príde Eliáš, aby Ho sňal. 37 Isus však zvolal mocným hlasom a vydýchol. 38 Chrámová opona sa roztrhla na dvoje, zhora až dolu. 39 Keď stotník, ktorý stál naproti Nemu, videl, ako zvolal a vydýchol, povedal: Tento človek bol naozaj Boží Syn. 40 Boli tam aj ženy, ktoré sa zďaleka pozerali, medzi ktorými bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozesa, a Salomé, 41 ktoré Ho nasledovali a posluhovali Mu, keď bol v Galilei; a mnohé iné, čo s Ním prišli do Jeruzalema. 42 A keď sa zvečerilo a bol piatok, prípravný deň pred sobotou, 43 prišiel Jozef z Arimatey, významný člen Veľrady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo predstúpil pred Piláta a vyžiadal si Isusovo telo. 44 Pilát sa divil, že (Isus) už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je ozaj mŕtvy. 45 Keď mu to stotník potvrdil, vydal telo Jozefovi. 46 Ten kúpil plátno a keď Ho sňal, zavinul Ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň. 47 Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali, kde Ho uložili.