Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

1 Po dvoch dňoch bola Pascha a sviatok Nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali (spôsob), ako by sa Ho lesťou zmocnili a zabili. 2 Ale hovorili: No nie vo Sviatok, aby nevznikla medzi ľudom vzbura. 3 A keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. Nádobu rozbila a olej Mu vyliala na hlavu. 4 Niektorým sa to neľúbilo a medzi sebou hovorili: Načo táto strata oleja?! 5 Veď tento olej sa mohol predať za viac ako tristo denárov a tie rozdať chudobným. A reptali proti nej. 6 Ale Isus povedal: Dajte jej pokoj. Čo ju za to sužujete? Veď urobila pre mňa dobrý skutok. 7 Chudobných máte vždy medzi sebou, a ak chcete, môžete im robiť dobre. Mňa však vždy nemáte. 8 Urobila, čo mohla. Už vopred pomazala moje telo na pohreb. 9 Veru, hovorím vám, kdekoľvek na celom svete sa bude zvestovať toto Evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. 10 A Judáš Iškariotský, jeden z Dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im Ho zradil. 11 Keď to počuli, zaradovali sa a sľúbili mu dať peniaze. A on hľadal vhodnú príležitosť, ako Ho zradiť. 12 V prvý deň Nekvasených chlebov, keď obetovali paschálneho baránka, povedali Mu Jeho učeníci: Kde chceš, aby sme šli pripraviť Paschu? Kde ju chceš jesť? 13 I poslal dvoch zo svojich učeníkov a povedal im: Choďte do mesta a tam vás stretne človek, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním 14 a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte: Učiteľ odkazuje: Kde je pre mňa miestnosť, v ktorej by som mohol jesť Paschu so svojimi učeníkmi? 15 On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte. 16 Učeníci odišli, prišli do mesta a našli všetko tak, ako im povedal. A pripravili Paschu. 17 Keď sa zvečerilo, prišiel s Dvanástimi. 18 A keď boli pri stole a jedli, Isus povedal: Veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou. 19 Zosmutneli a začali sa Ho jeden po druhom vypytovať: Azda som to ja? 20 On im však odpovedal: Jeden z Dvanástich, ktorý so mnou namáča v mise. 21 Syn človeka síce ide, ako je o Ňom napísané, ale beda tomučloveku, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. 22 A keď jedli, vzal Isus chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im so slovami: Vezmite, jedzte, toto je moje Telo! 23 Potom vzal kalich, vzdal vďaku, dal im ho a všetci z neho pili. 24 A povedal im: Toto je moja Krv Novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. 25 hovorím vám, že už nebudem piť z plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. 26 A keď zaspievali chválospev, vyšli na Olivový vrch. 27 im Isus povedal: Vy všetci sa v tú noc na mne pohoršite, lebo je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu. 28 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley. 29 Peter Mu však povedal: Aj keď sa všetci pohoršia, ja nie. 30 A Isus mu povedal: Veru, hovorím ti, že dnes, tejto noci, skôr ako kohút dva razy zaspieva, ty ma tri razy zaprieš. 31 Ale on (Ho) ešte rozhodnejšie uisťoval: Aj keby som mal s Tebou umrieť, nezapriem Ťa. Tak hovorili všetci. 32 Došli na miesto zvané Getsemani. A povedal svojim učeníkom: Sadnite si tu, kým sa pomodlím. 33 A so sebou vzal Petra, Jakuba a Jána. I doľahla naňho hrôza a úzkosť. 34 Vtedy im povedal: Moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte! 35 A keď trochu poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby Ho, ak je možné, minula táto hodina. 36 Hovoril: Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. Avšak nie čo ja chcem, ale čo Ty. 37 A keď sa vrátil, našiel ich spať. I povedal Petrovi: Šimon, spíš? Ani len hodinu si nemohol bdieť? 38 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. 39 Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. 40 A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy a nevedeli, čo Mu povedať. 41 Keď prišiel tretí raz, povedal im: Ešte spíte a odpočívate? Je koniec, prišla hodina: hľa, Syn človeka sa vydáva do rúk hriešnikov. 42 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca je blízko. 43 A hneď, kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním zástup s mečmi a kyjmi, od veľkňazov, zákonníkov a starších. 44 Jeho zradca dal im znamenie, keď hovoril: Koho pobozkám, to je On. Chyťte Ho a obozretne odveďte! 45 Keď prišiel, hneď pristúpil k Nemu a povedal: Rabbi! A pobozkal Ho. 46 Oni položili Naň ruky a zajali Ho. 47 Tu jeden z okolostojacich vytasil meč, udrel ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 48 Isus im povedal: Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali. 49 Denne som bol s vami a vyučoval u vás v chráme, a nezajali ste ma. To preto, aby sa naplnili Písma. 50 Vtedy Ho všetci opustili a rozutekali sa. 51 Istý mladík, odetý plachtou na holom tele, išiel za Ním, a chytili ho. 52 On však pustil plachtu a utiekol im nahý. 53 A Isusa priviedli veľkňazovi. Zhromaždili sa tam všetci veľkňazi, starší a zákonníci. 54 Peter šiel zďaleka za Ním až dnu do veľkňazovho dvora. Sedel so sluhami a zohrieval sa pri ohni. 55 Veľkňazi a celá Veľrada zháňali svedectvo proti Isusovi, aby Ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli. 56 Mnohí proti Nemu krivo svedčili, ale ich svedectvá sa nezhodovali. 57 Tu niektorí vstali a krivo proti Nemu svedčili: 58 My sme ho počuli hovoriť: Ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za tri dni postavím iný, nie rukou zhotovený. 59 Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo. 60 Vtedy vstal veľkňaz, postavil sa uprostred nich a opýtal sa Isusa: Nič neodpovieš nato, čo títo svedčia proti Tebe? 61 On však mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa Ho znova pýtal a hovoril: Ty si Christos, Syn Požehnaného? 62 Isus odpovedal: Ja som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. 63 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Načo ešte potrebujeme svedkov? 64 Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete? A oni všetci vyniesli nad Ním súd, že je hoden smrti. 65 Niektorí Naň začali pľuť, zakrývali Mu tvár, bili Ho a hovorili Mu: Prorokuj! Aj sluhovia Ho bili po tvári. 66 Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna z veľkňazových slúžok, 67 uvidela Petra, ako sa zohrieva, pozrela sa naňho a povedala: Aj ty si bol s tým Nazaretčanom, Isusom. 68 On to však poprel a povedal: Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš. Vyšiel von pred nádvorie a zaspieval kohút. 69 Keď ho tam videla slúžka, znova začala hovoriť okolostojacim: Tento je z nich. 70 Ale on opäť zapieral. Po krátkej chvíli okolostojaci znova hovorili Petrovi: Naozaj si z nich, veď si Galilejec a aj tvoja reč je podobná. 71 On sa však začal zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte. 72 Vtom kohút zaspieval druhý raz. I spomenul si Peter na slovo, ktoré mu bol povedal Isus: Skôr než kohút dvakrát zaspieva, tri razy ma zaprieš. I rozplakal sa.