Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

1 A keď vychádzal z chrámu, jeden z Jeho učeníkov Mu povedal: Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby! 2 Isus mu povedal: Vidíš tieto veľké stavby? Nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 A keď sedel na Olivovom vrchu oproti chrámu, opýtali sa Ho osamote Peter, Jakub, Ján a Ondrej: 4 Povedz nám, kedy to bude a čo (bude) znamením, že sa toto všetko stane. 5 Isus im odpovedal a začal hovoriť: Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 6 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: Ja som to; a mnohých zvedú. 7 Keď však počujete o vojnách a vojnové zvesti, neľakajte sa, lebo to sa musí stať. Ale to ešte nie je hneď koniec. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad a nepokoje. To bude začiatok bolestí. 9 Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás v synagógach biť a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. 10 Ale najprv sa musí hlásať Evanjelium všetkým národom. 11 Keď vás povedú, aby vás vydali, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť, a nepremýšľajte o tom. Hovorte to, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý. 12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Aj deti povstanú proti rodičom a zabijú ich. 13 A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vydrží do konca, bude spasený. 14 Keď však uvidíte ohavnosť spustošenia oznámenú prorokom Danielom, ktorá bude na mieste, kde nemá byť - kto číta, nech pochopí -, vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú na vrchy. 15 Kto bude na streche, nech nezostupuje do domu, ani nevchádza, aby si čokoľvek vzal zo svojho domu. 16 A kto bude na poli, nech sa nevracia späť vziať si odev. 17 Beda tehotným (ženám) a tým, ktoré budú v tie dni pridájať! 18 Modlite sa, aby sa to nestalo v zime, 19 lebo budú to dni takého súženia, aké od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo, a už ani nebude. 20 A keby Pán tie dni neskrátil, žiadny človek by nebol zachránený. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. 21 Ak vám vtedy niekto povie: Hľa, tu je Christos! alebo: Hľa, tam je! neverte. 22 Lebo ukážu sa falošní christovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 23 Vy sa však majte na pozore! Hľa, všetko som vám vopred povedal. 24 No v tých dňoch, po onom súžení, Slnko sa zatmie a Mesiac nevydá svoj jas, 25 z neba budú padať hviezdy a nebeské sily sa zachvejú. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 27 A vtedy vyšle svojich anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od konca Zeme až po koniec neba. 28 Od figovníka si zoberte ponaučenie. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. 29 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi. 30 Veru, hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa všetko toto nestane. 31 Nebo a Zem pominú, ale moje slová sa nepominú. 32 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. 33 Majte sa na pozore, bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy príde ten čas. 34 Ako ten človek, ktorý odcestoval a opustil svoj dom, svojim sluhom dal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. 35 Bdejte teda, lebo neviete, kedy pán domu príde: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta, alebo ráno. 36 Nech vás nenájde spať, keď príde nečakane! 37 A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!