Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

1 A keď vychádzal z chrámu, jeden z Jeho učeníkov Mu povedal: Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby! 2 Isus mu povedal: Vidíš tieto veľké stavby? Nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 A keď sedel na Olivovom vrchu oproti chrámu, opýtali sa Ho osamote Peter, Jakub, Ján a Ondrej: 4 Povedz nám, kedy to bude a čo (bude) znamením, že sa toto všetko stane. 5 Isus im odpovedal a začal hovoriť: Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 6 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: Ja som to; a mnohých zvedú. 7 Keď však počujete o vojnách a vojnové zvesti, neľakajte sa, lebo to sa musí stať. Ale to ešte nie je hneď koniec. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad a nepokoje. To bude začiatok bolestí. 9 Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás v synagógach biť a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. 10 Ale najprv sa musí hlásať Evanjelium všetkým národom. 11 Keď vás povedú, aby vás vydali, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť, a nepremýšľajte o tom. Hovorte to, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý. 12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Aj deti povstanú proti rodičom a zabijú ich. 13 A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vydrží do konca, bude spasený. 14 Keď však uvidíte ohavnosť spustošenia oznámenú prorokom Danielom, ktorá bude na mieste, kde nemá byť - kto číta, nech pochopí -, vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú na vrchy. 15 Kto bude na streche, nech nezostupuje do domu, ani nevchádza, aby si čokoľvek vzal zo svojho domu. 16 A kto bude na poli, nech sa nevracia späť vziať si odev. 17 Beda tehotným (ženám) a tým, ktoré budú v tie dni pridájať! 18 Modlite sa, aby sa to nestalo v zime, 19 lebo budú to dni takého súženia, aké od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo, a už ani nebude. 20 A keby Pán tie dni neskrátil, žiadny človek by nebol zachránený. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. 21 Ak vám vtedy niekto povie: Hľa, tu je Christos! alebo: Hľa, tam je! neverte. 22 Lebo ukážu sa falošní christovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 23 Vy sa však majte na pozore! Hľa, všetko som vám vopred povedal. 24 No v tých dňoch, po onom súžení, Slnko sa zatmie a Mesiac nevydá svoj jas, 25 z neba budú padať hviezdy a nebeské sily sa zachvejú. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 27 A vtedy vyšle svojich anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od konca Zeme až po koniec neba. 28 Od figovníka si zoberte ponaučenie. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. 29 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi. 30 Veru, hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa všetko toto nestane. 31 Nebo a Zem pominú, ale moje slová sa nepominú. 32 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. 33 Majte sa na pozore, bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy príde ten čas. 34 Ako ten človek, ktorý odcestoval a opustil svoj dom, svojim sluhom dal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. 35 Bdejte teda, lebo neviete, kedy pán domu príde: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta, alebo ráno. 36 Nech vás nenájde spať, keď príde nečakane! 37 A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!