Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

1 A keď vychádzal z chrámu, jeden z Jeho učeníkov Mu povedal: Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby! 2 Isus mu povedal: Vidíš tieto veľké stavby? Nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 A keď sedel na Olivovom vrchu oproti chrámu, opýtali sa Ho osamote Peter, Jakub, Ján a Ondrej: 4 Povedz nám, kedy to bude a čo (bude) znamením, že sa toto všetko stane. 5 Isus im odpovedal a začal hovoriť: Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 6 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: Ja som to; a mnohých zvedú. 7 Keď však počujete o vojnách a vojnové zvesti, neľakajte sa, lebo to sa musí stať. Ale to ešte nie je hneď koniec. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad a nepokoje. To bude začiatok bolestí. 9 Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás v synagógach biť a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. 10 Ale najprv sa musí hlásať Evanjelium všetkým národom. 11 Keď vás povedú, aby vás vydali, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť, a nepremýšľajte o tom. Hovorte to, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý. 12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Aj deti povstanú proti rodičom a zabijú ich. 13 A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vydrží do konca, bude spasený. 14 Keď však uvidíte ohavnosť spustošenia oznámenú prorokom Danielom, ktorá bude na mieste, kde nemá byť - kto číta, nech pochopí -, vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú na vrchy. 15 Kto bude na streche, nech nezostupuje do domu, ani nevchádza, aby si čokoľvek vzal zo svojho domu. 16 A kto bude na poli, nech sa nevracia späť vziať si odev. 17 Beda tehotným (ženám) a tým, ktoré budú v tie dni pridájať! 18 Modlite sa, aby sa to nestalo v zime, 19 lebo budú to dni takého súženia, aké od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo, a už ani nebude. 20 A keby Pán tie dni neskrátil, žiadny človek by nebol zachránený. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. 21 Ak vám vtedy niekto povie: Hľa, tu je Christos! alebo: Hľa, tam je! neverte. 22 Lebo ukážu sa falošní christovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 23 Vy sa však majte na pozore! Hľa, všetko som vám vopred povedal. 24 No v tých dňoch, po onom súžení, Slnko sa zatmie a Mesiac nevydá svoj jas, 25 z neba budú padať hviezdy a nebeské sily sa zachvejú. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 27 A vtedy vyšle svojich anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od konca Zeme až po koniec neba. 28 Od figovníka si zoberte ponaučenie. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. 29 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi. 30 Veru, hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa všetko toto nestane. 31 Nebo a Zem pominú, ale moje slová sa nepominú. 32 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. 33 Majte sa na pozore, bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy príde ten čas. 34 Ako ten človek, ktorý odcestoval a opustil svoj dom, svojim sluhom dal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. 35 Bdejte teda, lebo neviete, kedy pán domu príde: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta, alebo ráno. 36 Nech vás nenájde spať, keď príde nečakane! 37 A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!