Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

1 Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfagé a Betánii na Olivovom vrchu, poslal dvoch zo svojich učeníkov 2 a povedal im: Choďte do dediny, ktorá je pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom dosiaľ nikto z ľudí nesedel. Odviažte ho a priveďte. 3 A keby vám niekto hovoril: Čo to robíte?, povedzte: Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti. 4 Odišli teda a na rázcestí našli osliatko priviazané vonku pri bráne; i odviazali ho. 5 No niektorí z tých, čo tam stáli, im vraveli: Čo to robíte, prečo odväzujete osliatko? 6 Oni im povedali, ako im kázal Isus a nechali ich. 7 Osliatko priviedli k Isusovi, pokládli naň svoje plášte a On si naň sadol. 8 Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa nasekali zelené ratolesti zo stromov a prestierali na cestu. 9 A tí, ktorí išli pred Ním, aj tí, ktorí šli za Ním, volali: Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 10 Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach! 11 Tak vošiel Isus do Jeruzalema a do chrámu. I popozeral si všetko, a keďže už bol večer, odišiel s Dvanástimi do Betánie. 12 Na druhý deň, keď vychádzali z Betánie, pocítil hlad. 13 Zďaleka zazrel figovník s lístím, išiel (k nemu), či by na ňom azda niečo nenašiel. I prišiel k nemu, ale nenašiel nič, len lístie, lebo ešte nebol čas fíg. 14 Tu Isus prehovoril a povedal mu: Nech z teba už nikdy nik neje ovocie! A Jeho učeníci to počuli. 15 Potom znova prišli do Jeruzalema. Keď Isus vošiel do chrámu, začal vyháňať tých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. 16 A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. 17 I učil ich a hovoril: Či nie je napísané: Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy? A vy ste z neho urobili pelech lotrov. 18 Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali (spôsob), ako Ho zahubiť. Báli sa Ho však, lebo všetok ľud obdivoval Jeho učenie. 19 Keď sa zvečerilo, odišiel z mesta. 20 Ráno, keď išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa. 21 Tu sa Peter rozpamätal a povedal Mu: Učiteľ, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol. 22 Isus im na to povedal: Majte vieru v Boha. 23 Veru, hovorím vám, že keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora, a nezapochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa mu stane, čo povedal, stane sa mu to. 24 Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo budete v modlitbe prosiť, dostanete, a stane sa vám. 25 A keď stojíte na modlitbe, odpúšťajte, čo proti niekomu máte, aby aj vám váš Otec, ktorý je v nebesiach, odpustil vaše hriechy. 26 Ale ak vy neodpúšťate, ani váš Otec, ktorý je v nebesiach, neodpustí vám vaše hriechy. 27 A znova prišli do Jeruzalema. Ako chodil po chráme, pristúpili k Nemu veľkňazi, zákonníci a starší 28 a hovorili Mu: Akou mocou toto robíš? A kto Ti dal moc, aby si to robil? 29 A Isus im povedal: Aj ja sa vás na niečo opýtam. Odpovedzte mi, potom vám poviem, akou mocou toto robím. 30 Jánov krst bol z neba, či od ľudí? Odpovedzte mi! 31 Oni rozmýšľali a hovorili si: Ak povieme: Z neba, povie: Prečo ste mu teda neuverili? 32 Ale povedať: Od ľudí, - obávali sa ľudu, lebo všetci pokladali Jána za ozajstného proroka. 33 Preto odpovedali Isusovi: Nevieme. A Isus im na to povedal: Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.