Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

1 Vstal a odišiel odtiaľ do krajov Judska za Jordánom. A znova sa k Nemu zišli zástupy a On ich učil, ako mal vo zvyku. 2 I pristúpili farizeji a pýtali sa Ho, aby Ho pokúšali: Či smie muž prepustiť ženu? 3 On im odpovedal: Čo vám prikázal Mojžiš? 4 Oni vraveli: Mojžiš dovolil napísať prepúšťací list a prepustiť. 5 No Isus im povedal: Takéto ustanovenie vám napísal pre tvrdosť vášho srdca. 6 Avšak od počiatku stvorenia Boh ich učinil ako muža a ženu. 7 Preto muž opustí svojho otca i matku a pripojí sa k svojej žene 8 a dvaja budú jedno telo. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. 9 Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje! 10 A v dome sa Ho učeníci znova na to pýtali. 11 On im povedal: Každý, kto prepustí svoju ženu a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. 12 A ak žena prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží. 13 Tu Mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci bránili prinášajúcim. 14 Keď to Isus videl, namrzený im povedal: Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je Kráľovstvo Božie. 15 Veru, hovorím vám, kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. 16 I bral ich do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich. 17 A keď sa vydával na cestu, ktosi k Nemu pribehol, kľakol si pred Ním a pýtal sa Ho: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som získal večný život? 18 Isus mu odpovedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, iba jediný Boh. 19 Poznáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevyslovíš krivé svedectvo, nebudeš podvádzať, cti si otca i matku. 20 Ale on Mu povedal: Učiteľ, všetko toto som zachovával od svojej mladosti. 21 Vtedy sa Isus láskavo zahľadel naňho a povedal mu: Jedno ti ešte chýba: Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď, vezmi svoj kríž a nasleduj ma! 22 On však pri tomto slove zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal veľký majetok. 23 Isus sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: Ako ťažko vojdú do Kráľovstva Božieho tí, čo majú bohatstvo! 24 Učeníci sa nad Jeho slovami zarazili, no Isus sa znova ozval a povedal: Dietky, ako ťažko je vojsť do Kráľovstva Božieho tým, čo sa spoliehajú na bohatstvo! 25 Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako boháčovi vojsť do Kráľovstva Božieho. 26 Oni sa ešte viac divili a hovorili si: Kto potom môže byť spasený? 27 Isus sa pozrel na nich a hovoril: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné. 28 Tu začal hovoriť Peter a povedal Mu: Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za Tebou. 29 Isus odpovedal: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto kvôli mne a pre Evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, 30 aby teraz, v tomto čase nedostal stonásobne viac; domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. 31 Mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. 32 Boli však na ceste, vystupovali do Jeruzalema a Isus išiel pred nimi; oni však boli zarazení a so strachom išli za Ním. A opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo Ho očakáva: 33 Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, i odsúdia Ho na smrť a vydajú pohanom; 34 a budú sa Mu posmievať, zbičujú Ho, opľujú a zabijú; ale na tretí deň vstane z mŕtvych. 35 Tu pristúpili pred Neho Jakub a Ján, synovia Zebedejovi, a hovorili Mu: Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo Ťa poprosíme. 36 On sa ich opýtal: Čo chcete, aby som vám urobil? 37 I povedali Mu: Daj nám, aby sme sedeli jeden po Tvojej pravici a druhý po Tvojej ľavici v Tvojej sláve. 38 Na to im Isus povedal: Neviete, o čo prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený? 39 Oni Mu vraveli: Môžeme. Isus im povedal: Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som ja krstený, budete pokrstení. 40 Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne; dostane sa to tým, ktorým je to pripravené. 41 Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. 42 Isus si ich zavolal a povedal im: Viete, že tí, ktorí sa pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži ich utláčajú. 43 Medzi vami to tak nebude. Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom, 44 a kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. 45 Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby si dal posluhovať, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. 46 I prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. 47 Keď počul, že je to Isus Nazaretský, začal kričať a hovoril: Isus, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 48 Mnohí naň naliehali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 49 Isus sa zastavil a povedal: Zavolajte ho! I zavolali slepého a vraveli mu: Neboj sa! Vstaň, volá ťa! 50 A on zhodil zo seba plášť, vyskočil a prišiel k Isusovi. 51 Isus mu odpovedal a opýtal sa ho: Čo chceš, aby som ti urobil? Slepec mu povedal: Učiteľ, aby som videl! 52 Na to mu Isus povedal: Choď, tvoja viera ťa uzdravila! A hneď videl a šiel za Ním po ceste.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk