Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

1 Raz, keď sa zástup valil na Neho, aby počúval slovo Božie, stál vedľa Genezaretského jazera. 2 I uzrel dve lode stáť pri (brehu) jazera; rybári však vystúpili z nich a prali si siete. 3 Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a požiadal ho, aby máličko odrazil od brehu. Potom si sadol a z lode učil zástupy. 4 A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Postup na hlbinu a spusťte svoje siete na lov! 5 Tu sa ozval Šimon a povedal Mu: Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili; ale na Tvoje slovo spustím siete. 6 Len čo tak urobili, zahrnuli veliké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. 7 I zakývali na spoločníkov, ktorí boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. 8 Keď to však videl Šimon Peter, padol Isusovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek. 9 Hrôza sa ho totiž zmocnila, i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré boli ulovili; 10 podobne i Jakuba a Jána, synov Zebedejových, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. A Šimonovi Isus povedal: Neboj sa! Odteraz budeš loviť ľudí. 11 I vytiahli lode na breh, všetko zanechali a nasledovali Ho. 12 I stalo sa, keď bol (Isus) v ktoromsi meste, a bol tam muž plný malomocenstva, a keď uzrel Isusa, padol na tvár a prosil Ho: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. 13 A On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý! A hneď ho malomocenstvo opustilo. 14 I prikázal mu, aby o tom nikomu nehovoril a (dodal): Choď teda, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie, ako nariadil Mojžiš, im na svedectvo! 15 No chýr o Ňom sa tým väčšmi šíril a veľké zástupy sa schádzali, aby Ho počúvali a aby ich uzdravoval z ich neduhov. 16 Sám sa však uťahoval na púšť a modlil sa. 17 A keď ktorýsi deň učil, sedeli tam aj farizeji a učitelia Zákona, ktorí sa poschádzali zo všetkých galilejských a judských mestečiek i z Jeruzalema. A moc Pánova sa prejavovala v uzdravovaní. 18 A hľa, muži prinášali na nosidlách porazeného človeka a snažili sa ho vniesť a položiť pred Neho. 19 Keď ho však pre zástup nemali kadiaľ vniesť, vystúpili na dom a spolu s nosidlami spustili ho cez otvor na povale do prostriedku pred Isusa. 20 Keď videl ich vieru, povedal mu: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. 21 Nato zákonníci a farizeji začali premýšľať a hovorili si: Kto je tento, že sa takto rúha? Kto môže odpúšťať hriechy okrem samého Boha? 22 Ale Isus poznal ich myšlienky, odpovedal im a hovoril: O čom premýšľate vo svojich srdciach? 23 Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy!, alebo povedať: Vstaň a choď!? 24 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na Zemi moc odpúšťať hriechy - povedal porazenému: Hovorím ti: Vstaň, vezmi si nosidlá a choď domov! 25 A on hneď pred nimi vstal, vzal, na čom ležal, a odišiel do svojho domu, velebiac Boha. 26 Všetkých sa zmocnil úžas a oslavovali Boha. A naplnení bázňou si hovorili: Dnes sme videli predivné veci. 27 Po tomto vyšiel von, a keď uvidel mýtnika, menom Lévi, sedieť v mýtnici, povedal mu: Poď za mnou! 28 Ten nechal všetko, vstal a šiel za Ním. 29 A Lévi Mu vo svojom dome pripravil veľkú hostinu. Bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s Ním stolovali. 30 Avšak farizeji a ich zákonníci reptali a Jeho učeníkom hovorili: Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi? 31 Isus im odpovedal a hovoril: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. 32 Neprišiel som zvať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. 33 Oni Mu na to povedali: Prečo Jánovi učeníci sa často postia a vykonávajú modlitby, podobne aj (učeníci) farizejov; tí Tvoji však jedia a pijú? 34 Isus im k tomu povedal: Či môžete žiadať, aby sa svadobní synovia postili, kým je ženích s nimi? 35 No prídu dni, keď ženích im bude vzatý, a vtedy, v tých dňoch sa budú postiť. 36 Povedal im aj podobenstvo: Nikto neodtrhne látku z nového odevu, aby ju prišil na starý odev, lebo tak roztrhá aj nové, a na starý sa ani nehodí záplata z nového. 37 Ani nikto nenalieva mladé víno do starých (kožených) mechov; ináč nové víno roztrhá mechy a aj samo vytečie, aj mechy zničí. 38 Ale nové víno sa má nalievať do nových mechov, a oboje sa zachová. 39 A nikto, kto pije staré (víno), nechce hneď nové, lebo si povie: Staré je lepšie.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk