Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

1 Isus však, naplnený Duchom Svätým, vrátil sa od Jordánu a Duch Ho viedol na púšť, 2 kde bol štyridsať dní pokúšaný od diabla. V tých dňoch nič nejedol, a keď sa pominuli, konečne pocítil hlad. 3 Vtedy Mu diabol povedal: Ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom! 4 A Isus mu odpovedal: Napísané je: Nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím. 5 Tu Ho diabol vyviedol na vysoký vrch a odrazu ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta. 6 I povedal Mu diabol: Dám Ti všetku túto moc a ich slávu, lebo som ju dostal, a dám ju komu chcem. 7 Ak sa teda pokloníš predo mnou, všetko to bude Tvoje. 8 Isus mu však odpovedal a hovoril: Odíď odo mňa, Satan, lebo napísané je: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine Jemu budeš slúžiť! 9 Potom Ho zaviedol do Jeruzalema, postavil Ho na vrchol chrámu a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa odtiaľto. 10 Veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe, aby Ťa chránili. 11 Oni Ťa vezmú na ruky, aby si azda neudrel svoju nohu o kameň. 12 Isus mu odpovedal a hovoril: Povedané je: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! 13 Keď diabol skončil všetko to pokúšanie, odišiel na čas od Neho. 14 Isus sa v moci Ducha vrátil do Galiley a zvesť o Ňom sa rozšírila po celom okolí. 15 Vyučoval v ich synagógach a všetci Ho oslavovali. 16 Tak prišiel (Isus) do Nazareta, kde bol vychovaný a podľa svojho zvyku vošiel v sobotňajší deň do synagógy. Keď vstal, aby čítal, 17 podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď ju rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov je nado mnou, preto ma pomazal zvestovať chudobným Evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, oznámiť zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaných prepustiť na slobodu, 19 a zvestovať vzácny rok Pánov. 20 Keď zvinul knihu, vrátil ju služobníkovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho. 21 A On začal im hovoriť: Dnes sa naplnilo Písmo, ktoré ste práve počuli. 22 Všetci Mu prisviedčali a divili sa slovám blahodati, ktoré vychádzali z Jeho úst, a hovorili: Či tento nie je syn Jozefov? 23 I povedal im: Iste mi poviete príslovie: Lekár, uzdrav sám seba! Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej otčine! 24 A ešte dodal: Veru, hovorím vám, ani jeden prorok nie je uznávaný vo svojej otčine. 25 Ale popravde vám vravím: Mnoho vdov bolo za dní Eliášových v Izraeli, keď sa nebo na tri roky a šesť mesiacov zatvorilo, takže veľký hlad nastal po celej Zemi, 26 ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba do Sarepty Sidónskej k žene vdove. 27 A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizeja, ale ani jeden z nich nebol očistený, iba Náman Sýrsky. 28 A všetci v synagóge vzplanuli hnevom, keď to počuli; 29 povstali, vyhnali Ho von z mesta a viedli až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby Ho odtiaľ zhodili. 30 On však prešiel pomedzi nich a vzdialil sa. 31 Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum a po sobotách ich vyučoval. 32 I žasli nad Jeho učením, lebo s Jeho slovom sa spájala moc. 33 Bol však v synagóge človek posadnutý duchom nečistého démona, ktorý silným hlasom vykríkol: 34 Hej, čo Ťa do nás, Isus Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si: Svätý Boží. 35 Isus mu pohrozil a povedal: Mlč a vyjdi z neho! Tu ho démon hodil medzi nich, (potom) vyšiel z neho a neuškodil mu. 36 I zmocnila sa všetkých hrôza, dohadovali sa medzi sebou a hovorili: Čo je to za slovo, že takou mocou a silou rozkazuje nečistým duchom, a oni vychádzajú? 37 A rozniesla sa povesť o Ňom po celom tom kraji. 38 Vstal, odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a prosili Ho za ňu. 39 Zastal teda nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. (Ona) ihneď vstala a posluhovala im. 40 Keď však slnko zapadlo, všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k Nemu, a On kládol ruky na každého z nich a uzdravoval ich. 41 Z mnohých však vychádzali démoni, kričali a volali: Ty si Christos, Syn Boží! Ale On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že On je Christos. 42 Keď však nastal deň, vyšiel (z domu) a odobral sa na osamelé miesto. A zástupy Ho hľadali. Prišli až k Nemu a zdržiavali Ho, aby neodchádzal od nich. 43 On im však povedal: Aj iným mestám musím zvestovať Kráľovstvo Božie, lebo na to som bol poslaný. 44 A kázal po synagógach galilejských.