Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

1 Isus však, naplnený Duchom Svätým, vrátil sa od Jordánu a Duch Ho viedol na púšť, 2 kde bol štyridsať dní pokúšaný od diabla. V tých dňoch nič nejedol, a keď sa pominuli, konečne pocítil hlad. 3 Vtedy Mu diabol povedal: Ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom! 4 A Isus mu odpovedal: Napísané je: Nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím. 5 Tu Ho diabol vyviedol na vysoký vrch a odrazu ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta. 6 I povedal Mu diabol: Dám Ti všetku túto moc a ich slávu, lebo som ju dostal, a dám ju komu chcem. 7 Ak sa teda pokloníš predo mnou, všetko to bude Tvoje. 8 Isus mu však odpovedal a hovoril: Odíď odo mňa, Satan, lebo napísané je: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine Jemu budeš slúžiť! 9 Potom Ho zaviedol do Jeruzalema, postavil Ho na vrchol chrámu a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa odtiaľto. 10 Veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe, aby Ťa chránili. 11 Oni Ťa vezmú na ruky, aby si azda neudrel svoju nohu o kameň. 12 Isus mu odpovedal a hovoril: Povedané je: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! 13 Keď diabol skončil všetko to pokúšanie, odišiel na čas od Neho. 14 Isus sa v moci Ducha vrátil do Galiley a zvesť o Ňom sa rozšírila po celom okolí. 15 Vyučoval v ich synagógach a všetci Ho oslavovali. 16 Tak prišiel (Isus) do Nazareta, kde bol vychovaný a podľa svojho zvyku vošiel v sobotňajší deň do synagógy. Keď vstal, aby čítal, 17 podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď ju rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov je nado mnou, preto ma pomazal zvestovať chudobným Evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, oznámiť zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaných prepustiť na slobodu, 19 a zvestovať vzácny rok Pánov. 20 Keď zvinul knihu, vrátil ju služobníkovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho. 21 A On začal im hovoriť: Dnes sa naplnilo Písmo, ktoré ste práve počuli. 22 Všetci Mu prisviedčali a divili sa slovám blahodati, ktoré vychádzali z Jeho úst, a hovorili: Či tento nie je syn Jozefov? 23 I povedal im: Iste mi poviete príslovie: Lekár, uzdrav sám seba! Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej otčine! 24 A ešte dodal: Veru, hovorím vám, ani jeden prorok nie je uznávaný vo svojej otčine. 25 Ale popravde vám vravím: Mnoho vdov bolo za dní Eliášových v Izraeli, keď sa nebo na tri roky a šesť mesiacov zatvorilo, takže veľký hlad nastal po celej Zemi, 26 ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba do Sarepty Sidónskej k žene vdove. 27 A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizeja, ale ani jeden z nich nebol očistený, iba Náman Sýrsky. 28 A všetci v synagóge vzplanuli hnevom, keď to počuli; 29 povstali, vyhnali Ho von z mesta a viedli až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby Ho odtiaľ zhodili. 30 On však prešiel pomedzi nich a vzdialil sa. 31 Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum a po sobotách ich vyučoval. 32 I žasli nad Jeho učením, lebo s Jeho slovom sa spájala moc. 33 Bol však v synagóge človek posadnutý duchom nečistého démona, ktorý silným hlasom vykríkol: 34 Hej, čo Ťa do nás, Isus Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si: Svätý Boží. 35 Isus mu pohrozil a povedal: Mlč a vyjdi z neho! Tu ho démon hodil medzi nich, (potom) vyšiel z neho a neuškodil mu. 36 I zmocnila sa všetkých hrôza, dohadovali sa medzi sebou a hovorili: Čo je to za slovo, že takou mocou a silou rozkazuje nečistým duchom, a oni vychádzajú? 37 A rozniesla sa povesť o Ňom po celom tom kraji. 38 Vstal, odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a prosili Ho za ňu. 39 Zastal teda nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. (Ona) ihneď vstala a posluhovala im. 40 Keď však slnko zapadlo, všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k Nemu, a On kládol ruky na každého z nich a uzdravoval ich. 41 Z mnohých však vychádzali démoni, kričali a volali: Ty si Christos, Syn Boží! Ale On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že On je Christos. 42 Keď však nastal deň, vyšiel (z domu) a odobral sa na osamelé miesto. A zástupy Ho hľadali. Prišli až k Nemu a zdržiavali Ho, aby neodchádzal od nich. 43 On im však povedal: Aj iným mestám musím zvestovať Kráľovstvo Božie, lebo na to som bol poslaný. 44 A kázal po synagógach galilejských.