Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pontský Pilát spravoval Judsko, Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v krajine Iturijskej a Trachonitskej a Lyzaniás tetrarchom v Abiléne, 2 za veľkňazov Annáša a Kajfáša, prehovoril Boh na púšti k Jánovi, synovi Zachariášovmu. 3 I chodil po celom okolí Jordánu a kázal krst na odpustenie hriechov, 4 ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, urovnajte Jeho chodníky; 5 každá priepasť bude zasypaná, každá hora a kopec sa zníži, čo je krivé, nech sa vyrovná, a čo je hrboľaté, nech sa stane rovnou cestou. 6 A každý tvor uvidí Božiu spásu. 7 Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: Plemeno vreteníc, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom? 8 Prinášajte teda ovocie hodné pokánia a nezačínajte nahovárať si: Otca máme Abraháma! Lebo hovorím vám, že Boh aj z týchto kameňov môže vzbudiť Abrahámovi deti. 9 Veď sekera je už priložená na koreň stromov, a tak každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. 10 Tu zástupy sa ho pýtali a hovorili: Čo teda robiť? 11 A on odpovedal a hovoril: Kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá; a kto má pokrm, nech urobí podobne. 12 Prišli aj mýtnici, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: Učiteľ, čo robiť? 13 A on im odpovedal: Nevyberajte viac, ako vám prikázali. 14 Spýtali sa ho aj vojaci a hovorili: A čo my máme robiť? Tým odpovedal: Nikoho nevydierajte, ani zlomyseľne neudávajte, a uspokojte sa so svojím žoldom. 15 Keďže ľud žil v očakávaní (Spasiteľa) a všetci si mysleli v srdci o Jánovi, že azda on je Christos, 16 odpovedal Ján všetkým a hovoril: Ja vás krstím vodou, prichádza však mocnejší ako ja, a Tomu nie som hoden ani remienky rozviazať na obuvi; On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 17 Vo svojej ruke má vejačku, aby preosial svoju mlatbu a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky; plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni. 18 Aj mnohé iné napomenutia dával ľudu a zvestoval mu Evanjelium. 19 Ale keď karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil, 20 Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána zatvoril do väzenia. 21 Keď sa všetok ľud dával krstiť a aj Isus bol pokrstený a modlil sa (k Bohu), otvorilo sa nebo 22 a Duch Svätý zostúpil na Neho telesným spôsobom, ako holubica, kým z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe mám zaľúbenie. 23 A sám Isus, keď začal (účinkovať), mal asi tridsať rokov. Bol, ako sa myslelo, synom Jozefovým, ktorý bol synom Héliho a podľa predkov 24 Matatov, Léviho, Melchiho, Janajov, Jozefov, 25 Matatiášov, Amosov, Naumov, Esliho, Naggajov, 26 Mahatov, Matatiášov, Semejov, Jozefov, Júdov, 27 Johananov, Rézov, Zorobábelov, Salatielov, Nériho, 28 Melchiho, Adiho, Kozamov, Elmodamov, Érov, 29 Józuov, Eliezerov, Jórimov, Matatov, Léviho, 30 Symeonov, Júdov, Jozefov, Jonamov, Eliakimov, 31 Meleov, Mennanov, Matatanov, Nátanov, Dávidov, 32 Jeseho, Obédov, Boózov, Salmonov, Násonov, 33 Aminádabov, Adminov, Arniho, Ezromov, Fáresov, Júdov, 34 Jákobov, Izákov, Abrahámov, Táreho, Náchorov, 35 Seruchov, Ragauov, Fálekov, Heberov, Sáleho, 36 Kainanov, Arfaxadov, Sémov, Nóachov, Lámechov, 37 Matuzalemov, Enochov, Járedov, Maleleelov, Kainanov, 38 Enosov, Sétov, Adamov a Adam bol Boží.