Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pontský Pilát spravoval Judsko, Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v krajine Iturijskej a Trachonitskej a Lyzaniás tetrarchom v Abiléne, 2 za veľkňazov Annáša a Kajfáša, prehovoril Boh na púšti k Jánovi, synovi Zachariášovmu. 3 I chodil po celom okolí Jordánu a kázal krst na odpustenie hriechov, 4 ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, urovnajte Jeho chodníky; 5 každá priepasť bude zasypaná, každá hora a kopec sa zníži, čo je krivé, nech sa vyrovná, a čo je hrboľaté, nech sa stane rovnou cestou. 6 A každý tvor uvidí Božiu spásu. 7 Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: Plemeno vreteníc, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom? 8 Prinášajte teda ovocie hodné pokánia a nezačínajte nahovárať si: Otca máme Abraháma! Lebo hovorím vám, že Boh aj z týchto kameňov môže vzbudiť Abrahámovi deti. 9 Veď sekera je už priložená na koreň stromov, a tak každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. 10 Tu zástupy sa ho pýtali a hovorili: Čo teda robiť? 11 A on odpovedal a hovoril: Kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá; a kto má pokrm, nech urobí podobne. 12 Prišli aj mýtnici, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: Učiteľ, čo robiť? 13 A on im odpovedal: Nevyberajte viac, ako vám prikázali. 14 Spýtali sa ho aj vojaci a hovorili: A čo my máme robiť? Tým odpovedal: Nikoho nevydierajte, ani zlomyseľne neudávajte, a uspokojte sa so svojím žoldom. 15 Keďže ľud žil v očakávaní (Spasiteľa) a všetci si mysleli v srdci o Jánovi, že azda on je Christos, 16 odpovedal Ján všetkým a hovoril: Ja vás krstím vodou, prichádza však mocnejší ako ja, a Tomu nie som hoden ani remienky rozviazať na obuvi; On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 17 Vo svojej ruke má vejačku, aby preosial svoju mlatbu a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky; plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni. 18 Aj mnohé iné napomenutia dával ľudu a zvestoval mu Evanjelium. 19 Ale keď karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil, 20 Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána zatvoril do väzenia. 21 Keď sa všetok ľud dával krstiť a aj Isus bol pokrstený a modlil sa (k Bohu), otvorilo sa nebo 22 a Duch Svätý zostúpil na Neho telesným spôsobom, ako holubica, kým z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe mám zaľúbenie. 23 A sám Isus, keď začal (účinkovať), mal asi tridsať rokov. Bol, ako sa myslelo, synom Jozefovým, ktorý bol synom Héliho a podľa predkov 24 Matatov, Léviho, Melchiho, Janajov, Jozefov, 25 Matatiášov, Amosov, Naumov, Esliho, Naggajov, 26 Mahatov, Matatiášov, Semejov, Jozefov, Júdov, 27 Johananov, Rézov, Zorobábelov, Salatielov, Nériho, 28 Melchiho, Adiho, Kozamov, Elmodamov, Érov, 29 Józuov, Eliezerov, Jórimov, Matatov, Léviho, 30 Symeonov, Júdov, Jozefov, Jonamov, Eliakimov, 31 Meleov, Mennanov, Matatanov, Nátanov, Dávidov, 32 Jeseho, Obédov, Boózov, Salmonov, Násonov, 33 Aminádabov, Adminov, Arniho, Ezromov, Fáresov, Júdov, 34 Jákobov, Izákov, Abrahámov, Táreho, Náchorov, 35 Seruchov, Ragauov, Fálekov, Heberov, Sáleho, 36 Kainanov, Arfaxadov, Sémov, Nóachov, Lámechov, 37 Matuzalemov, Enochov, Járedov, Maleleelov, Kainanov, 38 Enosov, Sétov, Adamov a Adam bol Boží.