Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

1 Avšak v tých dňoch cisár Augustus vydal nariadenie vykonať súpis ľudu na celom svete. 2 Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. 3 A išli všetci dať sa zapísať, každý do svojho mesta. 4 Vybral sa teda aj Jozef z Galiley, z mesta Nazareta, do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z domu a rodu Dávidovho, 5 aby sa dal zapísať s Máriou, svojou snúbenicou, ktorá bola v požehnanom stave. 6 Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. 7 A porodila svojho prvorodeného Syna. Zavinula Ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. 8 A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si stádo. 9 A hľa, zastal pri nich anjel Pána a sláva Pánova ich ožiarila. Zmocnil sa ich veľký strach. 10 Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11 lebo v meste Dávidovom sa vám dnes narodil Spasiteľ, ktorý je Christos Pán. 12 A toto vám bude znamením: Nájdete Dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. 13 A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali: 14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch (Božie) zaľúbenie. 15 Len čo sa anjeli vrátili do neba, povedali si pastieri: Poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa tam stalo, čo nám oznámil Pán. 16 Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a Dieťa uložené v jasliach. 17 Keď to videli, rozprávali, čo im bolo povedané o tomto Dieťati. 18 A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri rozprávali. 19 Mária však zachovávala všetky tieto slová a uložila vo svojom srdci. 20 A pastieri sa vrátili, oslavovali a velebili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. 21 A keď uplynulo osem dní a bolo Ho treba obrezať, dali mu meno Isus, ktorým Ho anjel nazval skôr, ako sa počalo v matkinom lone. 22 A keď sa naplnili dni ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, priniesli Ho do Jeruzalema, aby Ho predstavili Pánovi, 23 ako je napísané v zákone Pánovom: Každý mužský potomok, ktorý otvára lono (matky), nech je zasvätený Pánovi. 24 A aby priniesli obeť, ako je povedané v Pánovom zákone, dve hrdličky alebo dve holúbätká. 25 V Jeruzaleme bol vtedy človek menom Symeon. Bol to človek spravodlivý a bohabojný, očakával útechu Izraela; a Duch Svätý prebýval na ňom. 26 Jemu bolo sľúbené Duchom Svätým, že nezomrie, kým neuvidí Pánovho Pomazaného. 27 A z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. Keď rodičia prinášali dieťa Isusa, aby urobili s Ním podľa obyčaje Zákona, 28 vzal Ho aj on do svojho náručia, velebil Boha a povedal: 29 Teraz prepúšťaš, Vládca, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, 30 lebo moje oči videli Tvoju spásu, 31 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých ľudí: 32 svetlo na zjavenie pohanom a slávu Tvojho ľudu Izraela. 33 Jozef a Jeho matka divili sa tomu, čo sa o Ňom hovorilo. 34 A Symeon ich požehnal a povedal Márii, Jeho matke: Hľa, Tento je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, 35 a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc. 36 A bola (tu) aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova, z kmeňa Aserovho. Tá bola vo veľmi pokročilom veku; žila s mužom sedem rokov od svojho panenstva. 37 A ona, osemdesiatštyri ročná vdova, nevychádzala z chrámu, vo dne v noci slúžila (Bohu) pôstom a modlitbami. 38 A v tú istú hodinu pristúpila (k nim) aj ona, chválila Boha a rozprávala o Ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema. 39 A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. 40 Dieťa však rástlo a mocnelo na duchu, plné múdrosti, a Božia blahodať spočívala na Ňom. 41 Jeho rodičia každoročne chodievali do Jeruzalema na sviatok Paschy. 42 A keď mal dvanásť rokov, vybrali sa podľa obyčaje Sviatku (do Jeruzalema); 43 a keď sa dni Sviatku skončili a oni sa vracali, chlapec Isus zostal v Jeruzaleme; ale Jozef a Jeho matka nevedeli o tom. 44 Keďže sa domnievali, že je v sprievode, prešli deň cesty a hľadali Ho medzi príbuznými a známymi. 45 A keď Ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali Ho. 46 Po troch dňoch Ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypytuje sa. 47 Všetci, ktorí Ho počúvali, žasli nad Jeho rozumnosťou a nad Jeho odpoveďami. 48 Keď Ho zbadali, užasli a Jeho matka Mu povedala: Synu, čo si nám to urobil? Hľa, Tvoj otec a ja s úzkosťou sme Ťa hľadali. 49 A On im povedal: Prečo ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že mám byť v tom, čo patrí môjmu Otcovi? 50 Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal. 51 I odišiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Matka však zachovávala všetky tie slová vo svojom srdci. 52 A Isus prospieval v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí.