Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

1 Avšak v tých dňoch cisár Augustus vydal nariadenie vykonať súpis ľudu na celom svete. 2 Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. 3 A išli všetci dať sa zapísať, každý do svojho mesta. 4 Vybral sa teda aj Jozef z Galiley, z mesta Nazareta, do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z domu a rodu Dávidovho, 5 aby sa dal zapísať s Máriou, svojou snúbenicou, ktorá bola v požehnanom stave. 6 Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. 7 A porodila svojho prvorodeného Syna. Zavinula Ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. 8 A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si stádo. 9 A hľa, zastal pri nich anjel Pána a sláva Pánova ich ožiarila. Zmocnil sa ich veľký strach. 10 Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11 lebo v meste Dávidovom sa vám dnes narodil Spasiteľ, ktorý je Christos Pán. 12 A toto vám bude znamením: Nájdete Dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. 13 A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali: 14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch (Božie) zaľúbenie. 15 Len čo sa anjeli vrátili do neba, povedali si pastieri: Poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa tam stalo, čo nám oznámil Pán. 16 Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a Dieťa uložené v jasliach. 17 Keď to videli, rozprávali, čo im bolo povedané o tomto Dieťati. 18 A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri rozprávali. 19 Mária však zachovávala všetky tieto slová a uložila vo svojom srdci. 20 A pastieri sa vrátili, oslavovali a velebili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. 21 A keď uplynulo osem dní a bolo Ho treba obrezať, dali mu meno Isus, ktorým Ho anjel nazval skôr, ako sa počalo v matkinom lone. 22 A keď sa naplnili dni ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, priniesli Ho do Jeruzalema, aby Ho predstavili Pánovi, 23 ako je napísané v zákone Pánovom: Každý mužský potomok, ktorý otvára lono (matky), nech je zasvätený Pánovi. 24 A aby priniesli obeť, ako je povedané v Pánovom zákone, dve hrdličky alebo dve holúbätká. 25 V Jeruzaleme bol vtedy človek menom Symeon. Bol to človek spravodlivý a bohabojný, očakával útechu Izraela; a Duch Svätý prebýval na ňom. 26 Jemu bolo sľúbené Duchom Svätým, že nezomrie, kým neuvidí Pánovho Pomazaného. 27 A z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. Keď rodičia prinášali dieťa Isusa, aby urobili s Ním podľa obyčaje Zákona, 28 vzal Ho aj on do svojho náručia, velebil Boha a povedal: 29 Teraz prepúšťaš, Vládca, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, 30 lebo moje oči videli Tvoju spásu, 31 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých ľudí: 32 svetlo na zjavenie pohanom a slávu Tvojho ľudu Izraela. 33 Jozef a Jeho matka divili sa tomu, čo sa o Ňom hovorilo. 34 A Symeon ich požehnal a povedal Márii, Jeho matke: Hľa, Tento je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, 35 a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc. 36 A bola (tu) aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova, z kmeňa Aserovho. Tá bola vo veľmi pokročilom veku; žila s mužom sedem rokov od svojho panenstva. 37 A ona, osemdesiatštyri ročná vdova, nevychádzala z chrámu, vo dne v noci slúžila (Bohu) pôstom a modlitbami. 38 A v tú istú hodinu pristúpila (k nim) aj ona, chválila Boha a rozprávala o Ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema. 39 A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. 40 Dieťa však rástlo a mocnelo na duchu, plné múdrosti, a Božia blahodať spočívala na Ňom. 41 Jeho rodičia každoročne chodievali do Jeruzalema na sviatok Paschy. 42 A keď mal dvanásť rokov, vybrali sa podľa obyčaje Sviatku (do Jeruzalema); 43 a keď sa dni Sviatku skončili a oni sa vracali, chlapec Isus zostal v Jeruzaleme; ale Jozef a Jeho matka nevedeli o tom. 44 Keďže sa domnievali, že je v sprievode, prešli deň cesty a hľadali Ho medzi príbuznými a známymi. 45 A keď Ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali Ho. 46 Po troch dňoch Ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypytuje sa. 47 Všetci, ktorí Ho počúvali, žasli nad Jeho rozumnosťou a nad Jeho odpoveďami. 48 Keď Ho zbadali, užasli a Jeho matka Mu povedala: Synu, čo si nám to urobil? Hľa, Tvoj otec a ja s úzkosťou sme Ťa hľadali. 49 A On im povedal: Prečo ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že mám byť v tom, čo patrí môjmu Otcovi? 50 Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal. 51 I odišiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Matka však zachovávala všetky tie slová vo svojom srdci. 52 A Isus prospieval v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk