Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

1 V prvý deň po sobote včasráno prišli k hrobu a priniesli voňavé látky, ktoré pripravili, a s nimi aj niektoré iné ženy. 2 Našli však kameň odvalený od hrobu. 3 A keď vošli (dnu), nenašli telo Pána Isusa. 4 A kým boli nad tým v rozpakoch, hľa, dvaja muži v žiarivom rúchu zastali pri nich. 5 A keď sa preľakli a sklonili tváre k zemi, (títo muži) im povedali: Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6 Niet Ho tu, lebo vstal (z mŕtvych). Spomeňte si, ako vám hovoril, kým bol ešte v Galilei: 7 Syn človeka musí byť vydaný hriešnym ľuďom do rúk, ukrižovaný a v tretí deň vstať z mŕtvych. 8 Tu si spomenuli na Jeho slová, 9 vrátili sa od hrobu a všetko to zvestovali Jedenástim a všetkým ostatným. 10 Boli to Mária Magdaléna, Jana, Mária Jakubova a ostatné s nimi, ktoré to rozprávali apoštolom. 11 Ale im sa videli tie slová ako blúznenie a neverili im. 12 Peter však vstal a bežal k hrobu. A keď sa nahol, videl tam iba plachty odložené; i odišiel a divil sa tomu, čo sa stalo. 13 V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na šesťdesiat stadií. 14 A zhovárali sa o všetkom, čo sa udialo. 15 Ako sa tak zhovárali a navzájom dopytovali, aj sám Isus sa priblížil a šiel s nimi. 16 Ale ich oči boli zastreté, aby Ho nepoznali. 17 I povedal im: Čo sú to za reči, ktoré idúcky vediete medzi sebou a ste smutní? 18 A jeden z nich, menom Kleofáš, Mu odpovedal a hovoril: Či snáď Ty si jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa v ňom po tieto dni stalo? 19 A On im povedal: A čo? Odpovedali Mu: To, čo sa stalo s Isusom Nazaretským, ktorý bol muž prorok, mocný skutkom i slovom pred Bohom, aj pred všetkými ľuďmi. 20 Ako Ho veľkňazi a naši prední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. 21 A my sme dúfali, že On je Ten, čo má vykúpiť Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. 22 Ale aj niektoré z našich žien nás naplnili úžasom; na svitaní boli pri hrobe, 23 a keď nenašli Jeho telo, prišli a hovorili, že videli anjelov, čo sa im zjavili a hovorili, že žije. 24 Niektorí z našich podišli k hrobu a našli všetko tak, ako hovorili ženy, ale Jeho nevideli. 25 A On im povedal: Ó, (vy) nechápaví a pomalí srdcom na to, aby ste verili všetkému, čo hovorili proroci! 26 Či nemusel Christos toto trpieť a tak vojsť do svojej slávy? 27 A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, objasňoval im, čo je vo všetkých Písmach o Ňom napísané. 28 Tak sa priblížili k dedine, do ktorej išli, a On sa tváril, ako by chcel ísť ďalej. 29 Ale oni naliehali na Neho a hovorili: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil! Vošiel teda, aby zostal s nimi. 30 A keď sedel s nimi za stolom, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. 31 Vtom sa im otvorili oči a poznali Ho. Ale On sa pre nich stal neviditeľný. 32 I hovorili medzi sebou: Či nehorelo v nás naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma? 33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a ostatných, čo boli s nimi. 34 Títo hovorili: Pán ozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. 35 A aj oni porozprávali, čo sa im cestou stalo a ako Ho spoznali pri lámaní chleba. 36 A kým oni to hovorili, On sám zastal uprostred nich a povedal im: Pokoj vám! 37 Ale oni zdesení a prestrašení sa domnievali, že vidia ducha. 38 I povedal im: Čo ste zmätení a prečo máte v srdci pochybnosti? 39 Pozrite si moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa, veď duch nemá telo a kosti, ako vidíte, že ja mám. 40 Keď to povedal, ukázal im ruky a nohy. 41 A keď tomu od radosti ešte neverili a divili sa, povedal im: Máte tu niečo na zjedenie? 42 I podali Mu kus pečenej ryby a plást včelieho medu. 43 Vzal si a jedol pred nimi. 44 Potom im hovoril: Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí naplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žalmoch. 45 Vtedy im otvoril myseľ, aby rozumeli Písmam, 46 a povedal im: Tak je napísané a tak musel Christos trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych, 47 a v Jeho mene musí sa kázať pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. 48 A vy ste svedkami toho. 49 Hľa, ja vám pošlem zasľúbenie svojho Otca. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vyzbrojení mocou z výsosti. 50 Potom ich vyviedol von až k Betánii. I pozdvihol svoje ruky a požehnal ich. 51 A vtom, keď ich žehnal, odstúpil od nich a vznášal sa na nebo. 52 A oni sa Mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. 53 A celý čas boli v chráme, chválili a velebili Boha. Amin.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk