Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

1 Nato všetci, čo boli zhromaždení, povstali a viedli Ho k Pilátovi. 2 A začali na Neho žalovať: Tohto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje dávať dane cisárovi a hovorí o sebe, že je Christos kráľ. 3 Pilát sa Ho však spýtal: Ty si židovský kráľ? On mu odpovedal: Ty to hovoríš. 4 Pilát na to povedal veľkňazom a zástupom: Na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu. 5 Ale oni naliehali a hovorili: Poburuje ľud, keď učí po celom Judsku, počnúc Galileou až sem. 6 Keď však Pilát počul o Galilei, spýtal sa, či je ten človek Galilejec. 7 A keď sa dozvedel, že patrí pod právomoc Herodesovu, poslal Ho k Herodesovi, ktorý v tých dňoch taktiež bol v Jeruzaleme. 8 Keď Herodes uvidel Isusa, veľmi sa zaradoval, keďže už dávno želal si Ho vidieť, lebo o Ňom mnoho počul a dúfal, že Ho uvidí urobiť nejaké znamenie. 9 Kládol Mu mnohé otázky, ale On mu nič neodpovedal. 10 Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a vášnivo žalovali na Neho. 11 Herodes potom, čo Ho so svojimi vojakmi znevážil a naposmieval sa Mu, dal Ho obliecť do lesklého rúcha a poslal Ho späť k Pilátovi. 12 V ten deň sa Herodes a Pilát medzi sebou spriatelili; predtým boli navzájom znepriatelení. 13 Pilát zvolal teda veľkňazov, popredných mužov a ľud 14 a povedal im: Priviedli ste mi tohto človeka, že rozvracia ľud. A hľa, ja som Ho pred vami vypočul a nenašiel som na tomto človeku žiadnu vinu, z ktorej Ho obviňujete. 15 Ale ani Herodes, veď som Ho poslal k nemu. Neurobil teda nič, za čo by si zasluhoval smrť. 16 Potrescem Ho teda a prepustím. 17 Na každý Sviatok bol totiž nútený prepustiť im jedného (väzňa). 18 A celý zástup skríkol: Vezmi si tohto, nám však prepusť Barabbáša! 19 Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. 20 Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Isusa prepustiť. 21 Ale oni kričali a hovorili: Ukrižuj Ho, ukrižuj Ho! 22 On im však po tretí raz povedal: Ale čo zlého urobil Tento? Nenašiel som na Ňom nič, pre čo by si zasluhoval smrť. Preto Ho potrescem a prepustím. 23 Oni však veľkým krikom naliehali na neho a žiadali, aby Ho dal ukrižovať. A ich krik aj veľkňazov prevládol. 24 A tak Pilát rozhodol, aby sa vyhovelo ich žiadosti. 25 Prepustil teda toho, ktorý bol uväznený pre vzburu a vraždu, ktorého si žiadali, ale Isusa vydal ich zvoli. 26 A keď Ho odvádzali, zadržali istého Šimona Kyrenejského, ktorý sa vracal z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Isusom. 27 Nasledoval Ho veľký zástup ľudu a žien, ktoré plakali a nariekali nad Ním. 28 Tu sa Isus k nim obrátil a povedal: Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi! 29 Lebo, hľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude hovoriť: Blažené sú neplodné (ženy) a loná, ktoré nerodili, a prsia, ktoré nekojili. 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás! a kopcom: Prikryte nás! 31 Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? 32 A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s Ním. 33 A keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, tam ukrižovali Jeho i zločincov, jedného sprava a druhého zľava. 34 Vtedy Isus povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Oni však delili si Jeho rúcha a losovali o ne. 35 A ľud stál a díval sa. Poprední muži sa Mu s nimi posmievali a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak On je Christos, Boží vyvolený. 36 Posmievali sa Mu aj vojaci, keď prichádzali, podávali Mu ocot 37 a hovorili: Ak si židovský kráľ, zachráň samého seba! 38 Nad Ním bol nápis napísaný gréckymi, latinskými a hebrejskými písmenami: Tento je židovský kráľ. 39 Tu jeden zo zločincov, čo tam viseli, rúhal sa Mu a hovoril: Keď si Ty Christos, zachráň seba i nás. 40 Druhý mu však odpovedal, karhal ho a hovoril: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? 41 Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili, ale Tento neurobil nič zlé. 42 A Isusovi povedal: Rozpomeň sa na mňa, Pane, keď prídeš do svojho Kráľovstva. 43 A Isus mu povedal: Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. 44 Bolo už okolo šiestej hodiny a nastala tma po celej Zemi až do deviatej hodiny. 45 I zatemnilo sa Slnko a chrámová opona sa roztrhla napoly. 46 Tu zvolal Isus mocným hlasom a hovoril: Otče, do Tvojich rúk odovzdávam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. 47 No keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a hovoril: Veru, tento človek bol spravodlivý! 48 A všetky zástupy, ktoré sa zbehli na toto divadlo a videli, čo sa stalo, bili sa do pŕs a vracali sa (domov). 49 Všetci Jeho známi stáli však zďaleka, a ženy, ktoré Ho nasledovali z Galiley, sa na to pozerali. 50 A hľa, muž menom Jozef, člen Veľrady, muž dobrý a spravodlivý, 51 z judského mesta Arimatie, ktorý nesúhlasil s ich radou a skutkami, ale očakával Kráľovstvo Božie, 52 ten prišiel k Pilátovi a vyžiadal si Isusovo telo. 53 Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a položil do hrobu vytesaného (v skale), v ktorom ešte nikto nikdy neležal. 54 A bol deň piatku a nastávala sobota. 55 Nasledovali ho ženy, ktoré prišli s Isusom z Galiley, videli hrob a to, ako bolo položené Jeho telo. 56 A keď sa vrátili, pripravili voňavé látky a masti. Ale v sobotu zachovali pokoj podľa prikázania.