Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

1 Blížil sa Sviatok nekvasených chlebov, ktorý nazývajú Pascha. 2 Veľkňazi a zákonníci hľadali (spôsob), ako Ho zabiť. Báli sa však ľudu. 3 Vtedy vošiel Satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský. Bol to jeden z Dvanástich. 4 A on odišiel a hovoril s veľkňazmi a veliteľmi chrámovej stráže, ako im Ho vydať. 5 Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze. 6 On súhlasil a hľadal vhodnú príležitosť, ako im Ho zradiť za neprítomnosti ľudu. 7 Prišiel deň Nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý paschálny baránok. 8 Isus poslal Petra i Jána a povedal im: Choďte a pripravte nám Paschu, aby sme ju jedli! 9 Oni Mu však povedali: Kde chceš, aby sme ju pripravili?. 10 Odpovedal im: Hľa, keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde. 11 A majiteľovi domu povedzte: Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej mám so svojimi učeníkmi jesť Paschu? 12 On vám ukáže veľkú, už pripravenú hornú sieň. Tam ju pripravte! 13 Odišli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili Paschu. 14 A keď prišla tá hodina, zaujal svoje miesto a dvanásti učeníci s Ním. 15 I povedal im: Túžobne som si želal jesť s vami túto Paschu skôr, ako budem trpieť. 16 Lebo hovorím vám, že ju už nebudem jesť, kým sa nenaplní v Kráľovstve Božom. 17 A vzal kalich, dobrorečil a povedal: Vezmite si ho a rozdeľte ho medzi sebou. 18 Lebo hovorím vám, že odteraz nebudem piť z plodu viniča, až kým nepríde Božie Kráľovstvo. 19 Potom vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku! 20 A podobne (vzal) po večeri kalich a hovoril: Tento kalich je Nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. 21 Ale hľa, ruka toho, ktorý ma zrádza, je so mnou pri stole. 22 Syn človeka síce ide, ako bolo uložené, ale beda tomu človeku, ktorý Ho zrádza! 23 A oni sa pýtali medzi sebou, kto z nich by to urobil. 24 Vznikla však medzi nimi aj hádka, kto z nich je väčší. 25 Ale On im povedal: Králi panujú nad národmi a tí, čo majú nad nimi moc, nazývajú sa dobrodincami. 26 Ale vy nie tak! No kto je medzi vami väčší, nech je ako menší a predstavený ako slúžiaci. 27 Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí, alebo ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži. 28 Vy ste však v mojich pokušeniach zostali pri mne. 29 A ja vám dávam Kráľovstvo, ako ho mne dal môj Otec, 30 aby ste jedli a pili pri stole v mojom Kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela. 31 I povedal Pán: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. 32 Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. 33 On Mu však odpovedal: Pane, hotový som ísť s Tebou aj do väzenia, ba aj na smrť. 34 Ale On mu povedal: Hovorím ti, Peter, dnes kohút nezaspieva, kým ty tri razy zaprieš, že ma poznáš. 35 A potom im povedal: Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, či vám niečo chýbalo? A oni povedali: Nič. 36 On im však povedal: Ale odteraz, kto má mešec, nech si ho vezme, podobne aj kapsu, a kto nemá, nech predá svoj plášť a kúpi si meč. 37 Lebo hovorím vám, že sa musí na mne splniť, čo je napísané: A zarátali Ho medzi zločincov. Lebo čo je o mne (predpovedané), to sa naplní. 38 Oni však povedali: Hľa, Pane, tu sú dva meče! A On povedal: To stačí. 39 A potom vyšiel a poberal sa, ako mal vo zvyku, na Olivový vrch; učeníci Ho nasledovali. 40 Keď však prišiel na to miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! 41 Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil, padol na kolená, modlil sa a hovoril: 42 Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich. Avšak nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa! 43 Tu sa Mu zjavil anjel z neba a posilňoval Ho. 44 A On súc v smrteľnom zápase ešte horlivejšie sa modlil. Jeho pot bol ako kropaje krvi, ktoré stekajú na zem. 45 Keď vstal od modlitbya prišiel k učeníkom, našiel ich spať unavených zármutkom. 46 I povedal im: Čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! 47 Kým ešte hovoril, hľa, zástup, a ten, čo sa volal Judáš, jeden z Dvanástich, išiel pred nimi a priblížil sa k Isusovi, aby Ho pobozkal. Lebo dal im také znamenie: Koho pobozkám, Ten je to. 48 Isus mu však povedal: Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka? 49 Keď tí, čo boli okolo Neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa: Pane, máme udrieť mečom? 50 A jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a odrezal mu pravé ucho. 51 Isus na to odpovedal a hovoril: Prestaňte! Stačilo! Potom sa dotkol jeho ucha a uzdravil ho. 52 Vtedy povedal Isus tým, čo prišli po Neho, veľkňazom, predstaveným chrámu a starším: Ako na lotra ste vyšli s mečmi a kyjmi, aby ste ma zajali. 53 Denne som bol s vami v chráme a nevztiahli ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc tmy. 54 Potom Ho chytili a viedli do veľkňazovho domu. Peter (Ho) však nasledoval zďaleka. 55 A keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si, aj Peter si sadol medzi nich. 56 Tu si ho všimla jedna slúžka, ako sedí pri ohni, zadívala sa na neho a povedala: Aj tento bol s Ním. Ale on zaprel a povedal: Žena, neznám Ho! 57 O chvíľu ho uzrel iný a povedal: Aj ty si z nich. Peter však povedal: Človeče, nie som. 58 Asi po hodine ktosi iný tvrdil: Naozaj, aj ten bol s Ním, veď je Galilejec. 59 Ale Peter povedal: Človeče, neviem, čo hovoríš. A hneď, keď ešte hovoril, zaspieval kohút. 60 Vtedy sa Pán obrátil a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na slovo Pánovo, ktoré mu povedal: Skôr ako zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. 61 I vyšiel (Peter) von a žalostne sa rozplakal. 62 A muži, ktorí držali Isusa, sa Mu posmievali a bili Ho. 63 Zakrývali Ho, udierali po tvári a pýtali sa Ho: Hádaj, kto Ťa udrel! 64 A mnoho ďalších rúhavých slov vyslovili proti Nemu. 65 A keď nastal deň, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci, zaviedli Ho do svojej Veľrady. 66 A hovorili: Ak si Ty Christos, povedz nám to! On im však povedal: Keď vám to poviem, neuveríte. 67 A keď sa (vás) aj spýtam, neodpoviete mi, ani ma neprepustíte. 68 Odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici moci Božej. 69 Tu všetci povedali: Si teda Syn Boží? On však odpovedal: Vy hovoríte, že som. 70 A oni povedali: Načo ešte potrebujeme svedectvá? Veď sami sme to počuli z Jeho úst.