Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

1 Keď pozdvihol oči, uvidel bohatých, ako hádžu svoje dary do (chrámovej) pokladnice. 2 Videl však aj akúsi chudobnú vdovu, ktorá tam vhodila dve drobné mince, 3 a povedal: Veru, hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. 4 Lebo tí všetci vhodili ako dar Bohu zo svojho prebytku, ale táto pri všetkej svojej chudobe dala posledné, čo mala na svoje živobytie. 5 Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a venovanými darmi, povedal: 6 Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 7 I pýtali sa Ho a hovorili: Učiteľ, kedy to bude? A čo bude znamením, kedy sa to má stať? 8 On však odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som to! a: Čas sa priblížil! Nechoďte za nimi! 9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa, lebo najprv sa musí stať toto, ale ešte nie je hneď koniec. 10 Potom im povedal: Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu; 11 budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor a hrozivé úkazy a znamenia z neba. 12 Ale pred všetkým týmto položia na vás svoje ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás na súd synagógam a uväznia vás. Odvedú vás pred kráľov a vladárov pre moje meno. 13 To sa vám stane, aby ste vydávali svedectvo. 14 Zaumieňte si teda vo vašich srdciach, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť. 15 Lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci nebudú môcť odolať alebo protirečiť. 16 No udávať vás budú rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás usmrtia. 17 A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. 18 Ale ani vlas z hlavy sa vám nestratí. 19 Svojou vytrvalosťou zachráňte si svoje duše. 20 Keď však uvidíte Jeruzalem obkľúčený vojskom, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. 21 Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do hôr, a čo sú v meste, nech odídu, a tí, čo sú na vidieku, nech doň nevchádzajú. 22 Lebo to sú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. 23 Beda však tehotným (ženám) a tým, čo budú v tie dni kojiť! Lebo bude veľké súženie na Zemi a hnev nad týmto ľudom. 24 Budú padať (pod) ostrím meča, odvedení budú do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplnia časy pohanov. 25 A budú znamenia na Slnku, na Mesiaci i na hviezdach. Na Zemi bude úzkosť medzi národmi a bezradnosť; more zašumí a veľmi sa rozvlní. 26 Ľudia budú zomierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. 27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. 28 Keď sa však toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. 29 A povedal im podobenstvo: Pozrite na figovník a na všetky stromy! 30 Keď vidíte, že pučia, sami od seba viete, že leto je už blízko. 31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to deje, vedzte, že je blízko Božie Kráľovstvo. 32 Veru, hovorím vám, nepominie toto pokolenie, až kým sa to všetko nestane. 33 Nebo a Zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 34 Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, a aby ten deň neprišiel na vás nečakane, 35 lebo on, ako osídlo, príde na všetkých, ktorí bývajú na povrchu celej Zeme. 36 Bdejte teda v každom čase a modlite sa, aby ste dokázali ujsť všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka. 37 Cez deň vyučoval v chráme, ale na noc vychádzal a prebýval na vrchu, ktorý sa volá Olivový. 38 A všetok ľud prichádzal včas ráno k Nemu do chrámu, aby Ho počúval.