Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

1 Keď pozdvihol oči, uvidel bohatých, ako hádžu svoje dary do (chrámovej) pokladnice. 2 Videl však aj akúsi chudobnú vdovu, ktorá tam vhodila dve drobné mince, 3 a povedal: Veru, hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. 4 Lebo tí všetci vhodili ako dar Bohu zo svojho prebytku, ale táto pri všetkej svojej chudobe dala posledné, čo mala na svoje živobytie. 5 Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a venovanými darmi, povedal: 6 Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 7 I pýtali sa Ho a hovorili: Učiteľ, kedy to bude? A čo bude znamením, kedy sa to má stať? 8 On však odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som to! a: Čas sa priblížil! Nechoďte za nimi! 9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa, lebo najprv sa musí stať toto, ale ešte nie je hneď koniec. 10 Potom im povedal: Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu; 11 budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor a hrozivé úkazy a znamenia z neba. 12 Ale pred všetkým týmto položia na vás svoje ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás na súd synagógam a uväznia vás. Odvedú vás pred kráľov a vladárov pre moje meno. 13 To sa vám stane, aby ste vydávali svedectvo. 14 Zaumieňte si teda vo vašich srdciach, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť. 15 Lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci nebudú môcť odolať alebo protirečiť. 16 No udávať vás budú rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás usmrtia. 17 A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. 18 Ale ani vlas z hlavy sa vám nestratí. 19 Svojou vytrvalosťou zachráňte si svoje duše. 20 Keď však uvidíte Jeruzalem obkľúčený vojskom, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. 21 Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do hôr, a čo sú v meste, nech odídu, a tí, čo sú na vidieku, nech doň nevchádzajú. 22 Lebo to sú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. 23 Beda však tehotným (ženám) a tým, čo budú v tie dni kojiť! Lebo bude veľké súženie na Zemi a hnev nad týmto ľudom. 24 Budú padať (pod) ostrím meča, odvedení budú do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplnia časy pohanov. 25 A budú znamenia na Slnku, na Mesiaci i na hviezdach. Na Zemi bude úzkosť medzi národmi a bezradnosť; more zašumí a veľmi sa rozvlní. 26 Ľudia budú zomierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. 27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. 28 Keď sa však toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. 29 A povedal im podobenstvo: Pozrite na figovník a na všetky stromy! 30 Keď vidíte, že pučia, sami od seba viete, že leto je už blízko. 31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to deje, vedzte, že je blízko Božie Kráľovstvo. 32 Veru, hovorím vám, nepominie toto pokolenie, až kým sa to všetko nestane. 33 Nebo a Zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 34 Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, a aby ten deň neprišiel na vás nečakane, 35 lebo on, ako osídlo, príde na všetkých, ktorí bývajú na povrchu celej Zeme. 36 Bdejte teda v každom čase a modlite sa, aby ste dokázali ujsť všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka. 37 Cez deň vyučoval v chráme, ale na noc vychádzal a prebýval na vrchu, ktorý sa volá Olivový. 38 A všetok ľud prichádzal včas ráno k Nemu do chrámu, aby Ho počúval.