Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

1 I stalo sa v jeden z tých dní, keď vyučoval ľud v chráme a hlásal Evanjelium, že pristúpili k Nemu veľkňazi a zákonníci so staršími 2 a povedali Mu: Povedz nám, akou mocou toto robíš, alebo kto je ten, čo ti dal túto moc? 3 On im však odpovedal: Aj ja sa vás opýtam na jednu vec. Povedzte mi: 4 Jánov krst bol z neba alebo od ľudí? 5 Oni však uvažovali medzi sebou a povedali si: Ak povieme, že z neba, povie: Prečo ste mu neuverili? 6 Ale ak povieme: Od ľudí, všetok ľud nás ukameňuje, lebo ľud je presvedčený, že Ján je prorok. 7 I odpovedali, že nevedia odkiaľ. 8 Tu im Isus povedal: Ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím. 9 Ľuďom však začal rozprávať toto podobenstvo: Nejaký človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval. 10 Keď prišiel čas, poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali z úrody vinice. Ale vinohradníci ho zbili a poslali späť s prázdnymi rukami. 11 I poslal opäť druhého sluhu. Oni však aj toho zbili, potupili a vrátili s prázdnymi rukami. 12 A poslal opäť aj tretieho sluhu, oni však aj toho zranili a vyhodili. 13 Vtedy pán vinice povedal: Čo (mám) robiť? Pošlem svojho milovaného syna. Keď ho uvidia, možno sa budú hanbiť. 14 Ale keď ho vinohradníci uvideli, dohovorili sa medzi sebou a povedali si: Toto je dedič. Poďte, zabijeme ho, aby dedičstvo bolo naše. 15 I vyviedli ho von z vinice a zabili. Čo im teda urobí pán vinice? 16 Príde, týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Keď to počuli, povedali: Nech sa to nestane! 17 On však pozrel na nich a povedal: Čo to znamená, keď je napísané: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom? 18 Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa a na koho ten kameň padne, toho rozmliaždi. 19 Zákonníci a veľkňazi sa snažili už v túto hodinu dostať Ho do svojich rúk, ibaže sa báli ľudu. Uvedomili si totiž, že toto podobenstvo povedal o nich. 20 I sledovali Ho a vyslali vyzvedačov, ktorí predstierali, že sú spravodliví, aby Ho pochytili v reči a mohli vydať vrchnosti a vladárovej moci. 21 Pýtali sa Ho a hovorili: Učiteľ, vieme, že správne hovoríš a učíš a nepozeráš na osobu, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. 22 Dovolené je nám platiť daň cisárovi, a či nie? 23 On však poznal ich lesť a povedal im: Čo ma pokúšate? 24 Ukážte mi denár! Čí obraz a nápis je na ňom? Oni odpovedali: Cisárov. 25 Na to im povedal: Odovzdajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie! 26 I nemohli Ho pochytiť v reči pred ľudom. Divili sa Jeho odpovedi a zamĺkli. 27 Tu pristúpili k Nemu niektorí zo sadukejov, ktorí tvrdili, že nieto zmŕtvychvstania. Pýtali sa Ho a hovorili: 28 Učiteľ, Mojžiš nám napísal toto: Ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale ostal bezdetný, nech si ju jeho brat vezme za ženu a svojmu bratovi splodí potomstvo. 29 Bolo však sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. 30 Vzal si tú ženu druhý, ale aj on zomrel bezdetný. 31 Vzal si ju aj tretí a takto všetci siedmi, no všetci pomreli a nezanechali deti. 32 Napokon zomrela aj žena. 33 Ktorému z nich teda bude tá žena po vzkriesení manželkou? Veď bola manželkou siedmich. 34 Isus im odpovedal a hovoril: Deti tohto veku sa ženia a vydávajú. 35 Ale tí, čo budú uznaní za hodných dosiahnuť budúci vek a zmŕtvychvstanie, už sa viac neženia ani nevydávajú. 36 Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, keďže sú synmi vzkriesenia. 37 A že mŕtvi vstanú, naznačil aj Mojžiš pri kríku, keď Hospodina nazval Bohom Abrahámovým a Bohom Izákovým a Bohom Jákobovým. 38 Boh nie je (Bohom) mŕtvych, ale živých, lebo u Neho všetci žijú. 39 Tu niektorí zo zákonníkov povedali: Učiteľ, dobre si povedal. 40 A už sa Ho neodvážili na nič vypytovať. 41 Isus im povedal: Ako môžu hovoriť, že Christos je Dávidov syn? 42 Veď sám Dávid v knihe Žalmov hovorí: Povedal Pán môjmu Pánovi: Sadni si po mojej pravici, 43 dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojich nôh. 44 Dávid Ho teda volá Pánom. Ako potom môže byť jeho synom? 45 Keď (to) všetok ľud počúval, povedal svojim učeníkom: 46 Chráňte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, milujú pozdravy na trhoviskách, predné sedadlá v synagógach a popredné miesta na hostinách, 47 ktorí vyjedajú domy vdov a predstierajú, že sa dlho modlievajú. Stihne ich prísnejší súd.