Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. 2 A hľa, muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, 3 snažil sa uvidieť Isusa, kto On je. Avšak nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. 4 Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby Ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. 5 Keď Isus prišiel na to miesto, pozrel hore, uvidel ho a povedal mu: Zachej, zostup rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. 6 A on rýchlo zišiel a s radosťou Ho prijal. 7 Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: Prijal pohostinstvo u hriešneho človeka. 8 Ale Zachej povedal Pánovi: Hľa, Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim štvornásobne. 9 Isus mu však povedal: Dnes nastala spása tohto domu, lebo aj on je synom Abrahámovým. 10 Syn človeka totiž prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. 11 Keď to oni počúvali, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema, a oni si mysleli, že sa hneď zjaví Kráľovstvo Božie. 12 Povedal teda: Istý vznešený človek odchádzal do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a zase sa vrátil. 13 Zavolal si teda desať sluhov, dal im desať mín a povedal im: Obchodujte s nimi, kým neprídem. 14 Ale občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom: Nechceme, aby tento kraľoval nad nami. 15 Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, dal zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko ktorý zarobil. 16 I prišiel prvý a hovoril: Pane, tvoja mína získala desať mín. 17 On mu povedal: Správne, dobrý sluha, keďže si bol verný v malom, budeš mať moc nad desiatimi mestami. 18 Nato prišiel druhý a hovoril: Pane, tvoja mína získala päť mín. 19 I tomu povedal: Aj ty buď nad piatimi mestami. 20 A ešte iný prišiel a hovoril: Pane, hľa, tvoja mína, ktorú som mal odloženú v šatke. 21 Bál som sa ťa, lebo si prísny človek; vyberáš, čo si neuložil, a žneš, čo si nezasial. 22 Tomu však povedal: Ty zlý sluha, podľa tvojej reči budem ťa súdiť. Vedel si, že som prísny človek, že vyberám, čo som neuložil, a žnem, čo som nezasial. 23 Prečo si teda nedal moje peniaze kupcom, aby som si ich po príchode vzal s úrokmi? 24 A tým, čo tam stáli, povedal: Vezmite mu mínu a dajte tomu, ktorý má desať mín. 25 Oni mu povedali: Pane, veď ten má desať mín! 26 Hovorím vám: Každému, kto má, bude dané, ale tomu, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má. 27 Avšak tých mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou. 28 A keď to dohovoril, podišiel napred a vystupoval do Jeruzalema. 29 Keď sa potom priblížil k Betfagé a Betánii, k vrchu, ktorý sa volá Olivový, poslal dvoch svojich učeníkov 30 a povedal: Choďte do dediny, ktorá je naproti. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Odviažte ho a priveďte! 31 A keď sa vás niekto spýta: Prečo ho odväzujete?, povedzte mu takto: Pán ho potrebuje. 32 Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. 33 Keď však odväzovali osliatko, jeho majitelia im povedali: Čo odväzujete osliatko? 34 Oni odpovedali: Pán ho potrebuje. 35 I priviedli ho k Isusovi, položili na to osliatko svoje rúcha a posadili naň Isusa. 36 Ako však šiel, prestierali svoje rúcha na cestu. 37 Keď sa už približoval k úpätiu Olivového vrchu, začal všetok zástup učeníkov radostne a mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, 38 a volali: Požehnaný je Kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na zemi a sláva na výsostiach! 39 Ale niektorí farizeji zo zástupu Mu hovorili: Učiteľ, zakáž to svojim učeníkom! 40 I odpovedal im a hovoril: Hovorím vám, ak títo budú mlčať, kamene budú kričať. 41 A keď sa priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním 42 a povedal: Kiežby si aj ty poznalo, aspoň v tento tvoj deň, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté pred tvojimi očami. 43 Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. 44 Zboria ťa, deti tvoje pobijú a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. 45 A keď vošiel do chrámu, začal z neho vyháňať predavačov a kupujúcich. 46 A povedal im: Je napísané, môj dom je domom modlitby; vy však ste z neho urobili pelech lotrov. 47 A deň čo deň učil v chráme. No veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa Ho usilovali zahubiť. 48 Ale nenachádzali, čo by Mu mali urobiť, lebo všetok ľud sa Ho pridŕžal a počúvali Ho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk