Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. 2 A hľa, muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, 3 snažil sa uvidieť Isusa, kto On je. Avšak nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. 4 Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby Ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. 5 Keď Isus prišiel na to miesto, pozrel hore, uvidel ho a povedal mu: Zachej, zostup rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. 6 A on rýchlo zišiel a s radosťou Ho prijal. 7 Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: Prijal pohostinstvo u hriešneho človeka. 8 Ale Zachej povedal Pánovi: Hľa, Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim štvornásobne. 9 Isus mu však povedal: Dnes nastala spása tohto domu, lebo aj on je synom Abrahámovým. 10 Syn človeka totiž prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. 11 Keď to oni počúvali, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema, a oni si mysleli, že sa hneď zjaví Kráľovstvo Božie. 12 Povedal teda: Istý vznešený človek odchádzal do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a zase sa vrátil. 13 Zavolal si teda desať sluhov, dal im desať mín a povedal im: Obchodujte s nimi, kým neprídem. 14 Ale občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom: Nechceme, aby tento kraľoval nad nami. 15 Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, dal zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko ktorý zarobil. 16 I prišiel prvý a hovoril: Pane, tvoja mína získala desať mín. 17 On mu povedal: Správne, dobrý sluha, keďže si bol verný v malom, budeš mať moc nad desiatimi mestami. 18 Nato prišiel druhý a hovoril: Pane, tvoja mína získala päť mín. 19 I tomu povedal: Aj ty buď nad piatimi mestami. 20 A ešte iný prišiel a hovoril: Pane, hľa, tvoja mína, ktorú som mal odloženú v šatke. 21 Bál som sa ťa, lebo si prísny človek; vyberáš, čo si neuložil, a žneš, čo si nezasial. 22 Tomu však povedal: Ty zlý sluha, podľa tvojej reči budem ťa súdiť. Vedel si, že som prísny človek, že vyberám, čo som neuložil, a žnem, čo som nezasial. 23 Prečo si teda nedal moje peniaze kupcom, aby som si ich po príchode vzal s úrokmi? 24 A tým, čo tam stáli, povedal: Vezmite mu mínu a dajte tomu, ktorý má desať mín. 25 Oni mu povedali: Pane, veď ten má desať mín! 26 Hovorím vám: Každému, kto má, bude dané, ale tomu, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má. 27 Avšak tých mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou. 28 A keď to dohovoril, podišiel napred a vystupoval do Jeruzalema. 29 Keď sa potom priblížil k Betfagé a Betánii, k vrchu, ktorý sa volá Olivový, poslal dvoch svojich učeníkov 30 a povedal: Choďte do dediny, ktorá je naproti. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Odviažte ho a priveďte! 31 A keď sa vás niekto spýta: Prečo ho odväzujete?, povedzte mu takto: Pán ho potrebuje. 32 Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. 33 Keď však odväzovali osliatko, jeho majitelia im povedali: Čo odväzujete osliatko? 34 Oni odpovedali: Pán ho potrebuje. 35 I priviedli ho k Isusovi, položili na to osliatko svoje rúcha a posadili naň Isusa. 36 Ako však šiel, prestierali svoje rúcha na cestu. 37 Keď sa už približoval k úpätiu Olivového vrchu, začal všetok zástup učeníkov radostne a mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, 38 a volali: Požehnaný je Kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na zemi a sláva na výsostiach! 39 Ale niektorí farizeji zo zástupu Mu hovorili: Učiteľ, zakáž to svojim učeníkom! 40 I odpovedal im a hovoril: Hovorím vám, ak títo budú mlčať, kamene budú kričať. 41 A keď sa priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním 42 a povedal: Kiežby si aj ty poznalo, aspoň v tento tvoj deň, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté pred tvojimi očami. 43 Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. 44 Zboria ťa, deti tvoje pobijú a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. 45 A keď vošiel do chrámu, začal z neho vyháňať predavačov a kupujúcich. 46 A povedal im: Je napísané, môj dom je domom modlitby; vy však ste z neho urobili pelech lotrov. 47 A deň čo deň učil v chráme. No veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa Ho usilovali zahubiť. 48 Ale nenachádzali, čo by Mu mali urobiť, lebo všetok ľud sa Ho pridŕžal a počúvali Ho.