Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

1 Rozpovedal im tiež podobenstvo o tom, ako sa treba stále modliť a neustávať. 2 Hovoril: V ktoromsi meste bol jeden sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí sa nehanbil. 3 No v tom meste bola aj istá vdova, ktorá chodila k nemu a hovorila: Obráň ma pred mojím protivníkom. 4 Ale on dlho nechcel. Potom si však povedal: Čo sa aj Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, 5 ale že ma tá vdova obťažuje, obránim ju, aby ma donekonečna netrápila. 6 Pán však povedal: Počujete, čo hovorí nespravodlivý sudca? 7 A azda Boh neobráni svojich vyvolených, ktorí k Nemu volajú dňom i nocou, i keď s veľkou trpezlivosťou? 8 Hovorím vám: Čoskoro ich obráni. Ale či Syn človeka nájde vieru na Zemi, keď príde? 9 Niektorým však, čo sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a inými pohŕdali, povedal toto podobenstvo: 10 Dvaja ľudia vošli do chrámu modliť sa; jeden farizej a druhý mýtnik. 11 Farizej zastal a takto sa v sebe modlil: Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo ako tento mýtnik. 12 Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo nadobudnem. 13 Mýtnik však stál obďaleč a nechcel ani oči pozdvihnúť k nebu, ale bil sa do pŕs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. 14 Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. 15 Prinášali k Nemu aj nemluvniatka, aby sa ich dotýkal. 16 Keď to videli učeníci, dohovárali im. Ale Isus si ich zavolal a povedal: Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Kráľovstvo Božie. 17 Veru, hovorím vám: Kto však neprijme Kráľovstvo Božie ako dieťa, nevojde doň. 18 A jeden popredný muž sa Ho spýtal: Dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? 19 Isus mu však odpovedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba sám Boh. 20 Poznáš prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevyslovíš krivé svedectvo, cti si otca i matku. 21 On však povedal: Toto všetko som zachovával od svojej mladosti. 22 Keď to Isus počul, povedal mu: Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. 23 Keď to počul, veľmi sa zarmútil, lebo bol náramne bohatý. 24 Keď ho Isus videl, ako zosmutnel, povedal: Ako ťažko vchádzajú do Božieho Kráľovstva tí, čo majú bohatstvo! 25 Ľahšie je totiž ťave prejsť cez ucho ihly, ako bohatému vojsť do Kráľovstva Božieho. 26 A tí, čo to počuli, povedali: Kto teda môže byť spasený? 27 On však odpovedal: Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha 28 Tu Peter povedal: Hľa, my sme opustili všetko a nasledovali sme Ťa! 29 On však im povedal: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustí dom alebo rodičov alebo bratov alebo sestry alebo ženu alebo deti pre Kráľovstvo Božie, 30 aby v tomto čase neprijal omnoho viac a v budúcom veku večný život. 31 Potom vzal k sebe Dvanástich a povedal im: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa všetko, čo je prorokmi napísané o Synovi človeka. 32 Lebo vydajú Ho pohanom, budú sa Mu posmievať, potupia Ho a budú pľuvať na Neho. 33 Zbičujú Ho a zabijú, ale On na tretí deň vstane z mŕtvych. 34 A títo ničomu z toho nerozumeli. Táto reč bola pred nimi skrytá a nechápali, čo hovoril. 35 Keď sa blížil k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. 36 Keď však počul, že tadiaľ prechádza zástup, spytoval sa, čo je to. 37 Povedali mu, že tade prechádza Isus Nazaretský. 38 A (on) vykríkol a povedal: Isus, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 39 Tí, čo išli vpredu, mu dohovárali, aby mlčal. Ale on kričal ešte hlasnejšie: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 40 Nato Isus zastal a kázal ho priviesť k sebe. A keď sa k Nemu priblížil, opýtal sa ho: 41 Čo chceš, aby som ti urobil? On však odpovedal: Pane, nech vidím! 42 A Isus mu riekol: Viď! Tvoja viera ťa zachránila. 43 A (on) hneď videl, nasledoval Ho a oslavoval Boha. A všetok ľud, ktorý to videl, vzdával Bohu chválu.