Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

1 Potom povedal svojim učeníkom: Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. 2 Lepšie by mu bolo, keby mu bol mlynský kameň zavesený na krk a on hodený do mora, ako by mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. 3 Dávajte si pozor! Ak sa tvoj brat prehreší voči tebe, pokarhaj ho; a ak učiní pokánie, odpusť mu. 4 Ak sa aj sedem ráz za deň proti tebe prehreší a sedem ráz sa k tebe vráti a povie: Kajám sa, - odpusť mu! 5 A apoštolovia povedali Pánovi: Pridaj nám viery! 6 Pán vravel: Ak by ste mali vieru ako horčičné zrno a povedali by ste tejto moruši: Vytrhni sa aj s koreňmi a presaď sa do mora! - poslúchla by vás. 7 Ak niekto z vás má sluhu, ktorý orie alebo pasie, či mu povie, keď sa vráti z poľa: Poď hneď a sadni k stolu? 8 Či mu skôr nepovie: Priprav mi niečo na večeru, opáš sa a posluhuj mi, dokiaľ sa nenajem a nenapijem, a potom jedz a pi aj ty? 9 Či azda bude ďakovať sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? 10 Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: Sme neužitoční sluhovia! Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. 11 Keď potom pokračoval v ceste do Jeruzalema, prechádzal medzi Samáriou a Galileou. 12 A keď vchádzal do akejsi dediny, stretlo sa s Ním desať malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka. 13 Tu pozdvihli svoj hlas a hovorili: Isus, Učiteľ, zmiluj sa nad nami. 14 Keď ich uvidel, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom! A keď odchádzali, boli očistení. 15 Jeden z nich, keď uvidel, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. 16 I padol na tvár k Jeho nohám a ďakoval Mu; a bol to Samaritán. 17 Tu prehovoril Isus a povedal: Či neboli očistení desiati? Kde sú tí deviati? 18 To sa nevrátili, aby oslávili Boha, iba tento cudzinec? 19 A jemu povedal: Vstaň a choď; tvoja viera ťa zachránila! 20 Keď sa Ho potom farizeji opýtali, kedy príde Kráľovstvo Božie, odpovedal im a hovoril: Kráľovstvo Božie príde nepozorovane. 21 Ani nepovedia: Hľa, tu je! alebo: Tamto je! Lebo, hľa, Kráľovstvo Božie je uprostred vás. 22 A učeníkom povedal: Prídu dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. 23 I povedia vám: Hľa, tam je! Hľa, tu je! (Ale vy) tam nechoďte, ani za ním nebežte. 24 Lebo ako blesk, keď sa zablýska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj Syn človeka vo svoj deň. 25 Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. 26 A ako bolo za dní Noemových, tak bude aj za dní Syna človeka. 27 Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korábu. I prišla potopa a všetkých zahubila. 28 Podobne bolo za dní Lótových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. 29 Ale v deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, padal oheň a síra z neba a všetkých zahubil. 30 Tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. 31 Kto bude v ten deň na streche a svoje veci bude mať v dome, nech pre ne nezostupuje. Kto bude na poli, nech sa tiež nevracia. 32 Spomeňte si na Lótovu ženu. 33 Kto sa bude snažiť zachrániť svoj život, stratí ho, ale kto ho stratí, ten si ho zachová. 34 Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý ostane. 35 Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá a druhá ostane. 36 Dvaja budú na poli. Jeden bude vzatý a druhý ostane. 37 A vtedy Mu povedali: Kde, Pane? On však im povedal: Kde bude telo, tam sa zhromaždia aj supy.