Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

1 V tom čase prišli niektorí a rozprávali Mu o Galilejcoch, ktorých krv Pilát zmiešal s ich obeťami. 2 Isus im odpovedal a riekol: Myslíte si, že títo Galilejci, keďže toľko vytrpeli, boli väčší hriešnici ako všetci ostatní Galilejci? 3 Nie, hovorím vám; ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. 4 Alebo si myslíte, že tí osemnásti, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako všetci tí, čo bývajú v Jeruzaleme? 5 Nie, hovorím vám; ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. 6 Povedal im aj toto podobenstvo: Ktosi mal vo vinici zasadený figovník. I prišiel a hľadal na ňom ovocie, ale nenašiel. 7 Povedal preto vinárovi: Hľa, už je to tretí rok, čo prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo zbytočne vyčerpáva zem? 8 Ten sa však ozval a povedal mu: Pane, ponechaj ho ešte i tento rok. Keď ho okopem a pohnojím, 9 azda prinesie ovocie. Ak však nie, v nasledujúcom (roku) ho vytneš. 10 Potom učil v sobotu v ktorejsi synagóge. 11 Bola tam žena, čo už osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať. 12 Keď ju však Isus zbadal, zavolal si ju a povedal jej: Žena, si oslobodená od svojho neduhu! 13 I položil na ňu ruky a hneď sa vzpriamila a oslavovala Boha. 14 Vtedy predstavený synagógy, pobúrený nad tým, že (ju) Isus uzdravil v sobotu, ozval sa a povedal zástupu: Šesť dní je na to, aby sa pracovalo; v tie teda prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, ale nie v sobotný deň. 15 Pán mu však odpovedal: Pokrytci! Či každý z vás neodväzuje v sobotu svojho vola alebo osla od jasiel a nevodí ho napájať? 16 A či túto Abrahámovu dcéru, ktorú Satan osemnásť rokov držal spútanú, nebolo treba z tohto puta vyslobodiť v sobotný deň? 17 A keď to povedal, všetci Jeho protivníci sa zahanbili a celý zástup sa radoval zo všetkých Jeho slávnych skutkov, ktoré konal. 18 Potom hovoril: Čomu je podobné Kráľovstvo Božie a k čomu ho prirovnám? 19 Podobné jehorčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade; i vyrástlo a bolo veľkým stromom a nebeskí vtáci hniezdili na jeho konároch. 20 A znova povedal: K čomu prirovnám Kráľovstvo Božie? 21 Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a zapravila do troch mier múky, až všetko nakyslo. 22 I prechádzal cez mestá a dediny, učil a poberal sa do Jeruzalema. 23 Ktosi sa ho spýtal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? On im však povedal: 24 Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. 25 Keď už pán domu vstane a zavrie dvere, zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a hovoriť: Pane, otvor nám! Ale On vám odpovie: Nepoznám vás, odkiaľ ste. 26 Vtedy začnete hovoriť: Pred Tebou sme jedávali a pili a na našich uliciach si vyučoval. 27 A povie: Hovorím vám, neviem, odkiaľ ste! Odstúpte odo mňa všetci páchatelia neprávosti! 28 Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abrahám, Izák a Jákob i všetci proroci sú v Kráľovstve Božom a vás z neho vyhodili. 29 A prídu od východu a západu, od severu a juhu a budú stolovať v Kráľovstve Božom. 30 A hľa, sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými. 31 V ten deň pristúpili niektorí farizeji a hovorili Mu: Vyjdi a odíď odtiaľto, lebo Herodes Ťa chce zabiť. 32 Povedal im: Choďte a povedzte tej líške: Hľa, vyháňam démonov, uzdravujem dnes a zajtra, a tretieho dňa dokončím. 33 Avšak dnes, zajtra i pozajtra musím ísť ďalej, lebo je nemožné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. 34 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. 35 Hľa, váš dom sa vám ponecháva pustý. A hovorím vám, že ma neuvidíte, až príde (čas), keď poviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk