Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

1 Potom však Pán ustanovil ešte iných sedemdesiatich (učeníkov) a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kde sám chcel ísť. 2 A povedal im: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! 3 Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. 4 Nenoste ani mešec, ani kapsu, ani sandále, ani cestou nikoho nepozdravujte! 5 Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu, najprv povedzte: Pokoj tomuto domu! 6 A ak tam bude syn pokoja, spočinie na ňom váš pokoj. Ak nie, vráti sa k vám. 7 V tom dome potom zostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Nechoďte z domu do domu. 8 Keď vojdete do ktoréhokoľvek mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia. 9 A uzdravujte chorých, ktorí sú v ňom, a hovorte im: Priblížilo sa k vám Kráľovstvo Božie. 10 Ak vojdete do niektorého mesta a neprijmú vás, vyjdite na jeho ulice a povedzte: 11 Striasame na vás aj prach, čo sa nám z vášho mesta prilepil na nohy. Avšak to vedzte, že sa priblížilo Kráľovstvo Božie. 12 Hovorím vám, že ľahšie bude v onen deň Sodomčanom, ako tomu mestu. 13 Beda ti, Chorazim, beda ti Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidóne boli stali mocné činy, aké sa stali u vás, dávno by boli sedeli vo vrecovine i popole a kajali sa. 14 Ale Týru a Sidónu bude na súde ľahšie ako vám. 15 A ty, Kafarnaum, čo si sa vyvýšil až do nebies, do podsvetia sa zrútiš. 16 Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda; kto však pohŕda mnou, pohŕda Tým, ktorý ma poslal. 17 Tí sedemdesiati sa vrátili s radosťou a hovorili: Pane, v Tvojom mene sa nám poddávajú aj démoni. 18 On im však povedal: Videl som Satana padať z neba ako blesk. 19 Hľa, dávam vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch, i po každej sile nepriateľskej, a nič vám neuškodí. 20 No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. 21 V tú hodinu zaradoval sa Isus v duchu a povedal: Velebím Ťa, Otče, Pane neba i Zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil to jednoduchým (ľuďom). Áno, Otče, lebo tak sa Tebe zaľúbilo. 22 A keď sa obrátil k učeníkom, povedal: Všetko mi odovzdal môj Otec, a nikto nevie, kto je Syn, iba Otec, a kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn chce zjaviť. 23 Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: Blažené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. 24 Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi želali si vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. 25 Vtedy vstal nejaký zákonník, aby Ho pokúšal a povedal: Učiteľ, čo mám robiť, aby som zdedil večný život? 26 On mu nato povedal: A čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš? 27 On odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou, celou svojou mysľou, a svojho blížneho ako seba samého! 28 Povedal mu teda: Správne si odpovedal. To konaj a budeš žiť! 29 Ale on, aby sa ospravedlnil, povedal Isusovi: A kto je môj blížny? 30 Nato mu Isus povedal: Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov, ktorí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. 31 Náhodou šiel tou istou cestou nejaký kňaz, no keď ho zazrel, obišiel ho. 32 Podobne aj levita, keď prišiel na toto miesto a videl ho, obišiel ho. 33 No prišiel k nemu aj istý pocestný Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. 34 I pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno, a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a postaral sa o neho. 35 Na druhý deň, majúc v úmysle odísť, vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa oňho; a ak naň vynaložíš viac, zaplatím ti to, keď sa vrátim. 36 Kto z tých troch, podľa teba, bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? 37 On nato povedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. I povedal mu Isus: Choď a rob podobne! 38 Ako tak šli, vošiel aj On do jednej dediny. Istá žena, menom Marta, prijala Ho do svojho domu. 39 Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k nohám Isusovým a počúvala Jeho slová. 40 Marta si zas dala mnoho práce s obsluhou. Zrazu však pristúpila a povedala: Pane, nedbáš, že ma moja sestra nechala samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla! 41 Isus jej odpovedal a riekol: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, 42 avšak iba jedno je potrebné. Mária si totiž vybrala lepší podiel, ktorý jej nebude odňatý.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk