Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

1 Ako šiel, uvidel človeka slepého od narodenia. 2 Jeho učeníci sa Ho opýtali: Rabbi, kto zhrešil, on, či jeho rodičia, že sa slepý narodil? 3 Isus odpovedal: Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale aby boli na ňom zjavené skutky Božie. 4 Ja som povinný konať skutky Toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. 5 Kým som na svete, som svetlo sveta. 6 Keď to povedal, pľuvol na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu ním oči 7 a povedal mu: Choď, umy sa v rybníku Siloe, čo v preklade znamená: Poslaný. On teda šiel, umyl sa a vrátil sa vidomý. 8 Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: Nie je to ten, čo tu sedával a žobral? 9 Jedni tvrdili: Je to on. Iní zasa: Nie je, len sa mu podobá. On sám povedal: Ja som to. 10 Pýtali sa ho teda: Ako to, že sa ti otvorili oči? 11 On odpovedal: Človek, ktorý sa volá Isus, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi: Choď k rybníku Siloe a umy sa! Šiel som teda, umyl som sa a začal som vidieť. 12 Pýtali sa ho: Kde je ten človek? Odpovedal: Neviem. 13 Zaviedli teda k farizejom toho predtým slepého. 14 Ale v ten deň, keď Isus urobil blato a otvoril mu oči, bola sobota. 15 Preto sa ho aj farizeji znova pýtali, ako začal vidieť. On im povedal: Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím. 16 Vtedy niektorí z farizejov hovorili: Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.Iní však hovorili: Ako môže hriešny človek robiť také znamenia? A vznikla medzi nimi roztržka. 17 Slepému však znova povedali: Čo hovoríš o Ňom ty, keď tebe otvoril oči!? On odpovedal: Je prorok. 18 Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. 19 Opýtali sa ich: Je tento váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? 20 Jeho rodičia odpovedali: Vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý. 21 Ale ako to, že teraz vidí, nevieme, ani nevieme, kto mu otvoril oči. Je dospelý, jeho sa pýtajte, nech hovorí sám za seba. 22 Jeho rodičia hovorili tak preto, že sa báli Židov. Židia sa už totiž uzniesli, aby ten, kto Ho uzná za Christa, bol vylúčený zo synagógy. 23 Preto jeho rodičia povedali: Je dospelý, jeho sa pýtajte. 24 Znovu teda zavolali človeka, čo bol predtým slepý, a povedali mu: Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešny. 25 On však odpovedal: Či je hriešny, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý, a teraz vidím. 26 Spýtali sa ho teda: Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? 27 Odpovedal im: Už som vám to povedal a nepočúvali ste. Prečo to chcete znova počuť? Či sa azda aj vy chcete stať Jeho učeníkmi? 28 Oni mu však vynadali a povedali: Ty si Jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. 29 My vieme, že Mojžišovi hovoril Boh, ale o Tomto nevieme odkiaľ je. 30 Ten človek im odpovedal: Práve to je divné, že vy neviete odkiaľ je, a mne otvoril oči. 31 Vieme, že Boh hriešnikov nevypočuje, ale kto je bohabojný a plní Jeho vôľu, toho vypočuje. 32 Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. 33 Keby Tento nebol od Boha, nemohol by nič urobiť. 34 Odpovedali mu a hovorili: Ty si sa celý v hriechoch narodil a nás chceš poúčať?! A vyhodili ho von. 35 Isus sa dopočul, že ho vyhodili, a keď ho našiel, povedal mu: Ty veríš v Syna Božieho? 36 On odpovedal a hovoril: A kto je to, Pane, aby som v Neho veril? 37 Isus mu povedal: Už si Ho videl, je to Ten, čo sa s tebou rozpráva. 38 A on povedal: Verím, Pane. A klaňal sa mu. 39 Tu Isus povedal: Súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, oslepli. 40 Počuli to farizeji, ktorí boli pri Ňom, a povedali Mu: Či sme aj my slepí? 41 Isus im odpovedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: Vidíme, a tak váš hriech ostáva.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk