Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

1 Ako šiel, uvidel človeka slepého od narodenia. 2 Jeho učeníci sa Ho opýtali: Rabbi, kto zhrešil, on, či jeho rodičia, že sa slepý narodil? 3 Isus odpovedal: Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale aby boli na ňom zjavené skutky Božie. 4 Ja som povinný konať skutky Toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. 5 Kým som na svete, som svetlo sveta. 6 Keď to povedal, pľuvol na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu ním oči 7 a povedal mu: Choď, umy sa v rybníku Siloe, čo v preklade znamená: Poslaný. On teda šiel, umyl sa a vrátil sa vidomý. 8 Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: Nie je to ten, čo tu sedával a žobral? 9 Jedni tvrdili: Je to on. Iní zasa: Nie je, len sa mu podobá. On sám povedal: Ja som to. 10 Pýtali sa ho teda: Ako to, že sa ti otvorili oči? 11 On odpovedal: Človek, ktorý sa volá Isus, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi: Choď k rybníku Siloe a umy sa! Šiel som teda, umyl som sa a začal som vidieť. 12 Pýtali sa ho: Kde je ten človek? Odpovedal: Neviem. 13 Zaviedli teda k farizejom toho predtým slepého. 14 Ale v ten deň, keď Isus urobil blato a otvoril mu oči, bola sobota. 15 Preto sa ho aj farizeji znova pýtali, ako začal vidieť. On im povedal: Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím. 16 Vtedy niektorí z farizejov hovorili: Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.Iní však hovorili: Ako môže hriešny človek robiť také znamenia? A vznikla medzi nimi roztržka. 17 Slepému však znova povedali: Čo hovoríš o Ňom ty, keď tebe otvoril oči!? On odpovedal: Je prorok. 18 Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. 19 Opýtali sa ich: Je tento váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? 20 Jeho rodičia odpovedali: Vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý. 21 Ale ako to, že teraz vidí, nevieme, ani nevieme, kto mu otvoril oči. Je dospelý, jeho sa pýtajte, nech hovorí sám za seba. 22 Jeho rodičia hovorili tak preto, že sa báli Židov. Židia sa už totiž uzniesli, aby ten, kto Ho uzná za Christa, bol vylúčený zo synagógy. 23 Preto jeho rodičia povedali: Je dospelý, jeho sa pýtajte. 24 Znovu teda zavolali človeka, čo bol predtým slepý, a povedali mu: Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešny. 25 On však odpovedal: Či je hriešny, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý, a teraz vidím. 26 Spýtali sa ho teda: Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? 27 Odpovedal im: Už som vám to povedal a nepočúvali ste. Prečo to chcete znova počuť? Či sa azda aj vy chcete stať Jeho učeníkmi? 28 Oni mu však vynadali a povedali: Ty si Jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. 29 My vieme, že Mojžišovi hovoril Boh, ale o Tomto nevieme odkiaľ je. 30 Ten človek im odpovedal: Práve to je divné, že vy neviete odkiaľ je, a mne otvoril oči. 31 Vieme, že Boh hriešnikov nevypočuje, ale kto je bohabojný a plní Jeho vôľu, toho vypočuje. 32 Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. 33 Keby Tento nebol od Boha, nemohol by nič urobiť. 34 Odpovedali mu a hovorili: Ty si sa celý v hriechoch narodil a nás chceš poúčať?! A vyhodili ho von. 35 Isus sa dopočul, že ho vyhodili, a keď ho našiel, povedal mu: Ty veríš v Syna Božieho? 36 On odpovedal a hovoril: A kto je to, Pane, aby som v Neho veril? 37 Isus mu povedal: Už si Ho videl, je to Ten, čo sa s tebou rozpráva. 38 A on povedal: Verím, Pane. A klaňal sa mu. 39 Tu Isus povedal: Súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, oslepli. 40 Počuli to farizeji, ktorí boli pri Ňom, a povedali Mu: Či sme aj my slepí? 41 Isus im odpovedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: Vidíme, a tak váš hriech ostáva.