Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

1 Potom chodil Isus po Galilei; nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia Ho chceli zabiť. 2 Blížil sa však židovský sviatok, sviatok Stánkov. 3 A Jeho bratia Mu povedali: Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj Tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš! 4 Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu! 5 Lebo ani Jeho bratia v Neho neverili. 6 Isus im povedal: Môj čas ešte neprišiel, ale váš čas je vždy tu. 7 Vás nemôže svet nenávidieť, mňa však nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé. 8 Vy choďte na sviatok! Ja na tento sviatok nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. 9 Toto im povedal a ostal v Galilei. 10 Keď Jeho bratia odišli na sviatok, išiel aj On, no nie verejne, ale akoby potajomky. 11 A Židia Ho počas sviatku hľadali a hovorili: Kdeže je Tento? 12 Aj v zástupe sa o Ňom zmätene rozprávalo. Jedni hovorili, že je dobrý, iní zasa: Nie je, iba čo zvádza ľud. 13 Nikto však o Ňom nehovoril verejne zo strachu pred Židmi. 14 Až v polovici sviatku vystúpil Isus do chrámu a vyučoval. 15 Židia sa divili a hovorili: Ako Tento pozná Písma, keď sa neučil?! 16 Isus im odpovedal: Moje učenie nie je moje, ale Toho, ktorý ma poslal. 17 Ak niekto chce plniť Jeho vôľu, pozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. 18 Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju slávu, ale kto hľadá slávu Toho, ktorý Ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom neprávosti. 19 Či vám Mojžiš nedal Zákon? A nikto z vás Zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť? 20 Zástup odpovedal: Si posadnutý zlým duchom? Kto sa usiluje zabiť Ťa? 21 Isus pokračoval a hovoril: Jeden skutok som urobil a všetci sa tomu divíte. 22 Mojžiš vám dal obriezku, hoci ona nepochádza od Mojžiša, ale od otcov, a vy obrezávate človeka aj v sobotu. 23 Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu, aby nebol porušený Mojžišov Zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka?! 24 Nesúďte podľa vzhľadu, ale súďte spravodlivým súdom. 25 Vtedy niektorí z Jeruzalemčanov povedali: Či to nie je Ten, čo sa Ho usilujú zabiť? 26 Pozrite, hovorí slobodne a nič Mu nepovedia. Či sa už aj poprední muži naozaj presvedčili, že Tento je Christos? 27 Lenže o Tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Christos, nikto nebude vedieť, odkiaľ je. 28 Vtedy Isus, učiac v chráme, zvolal: Aj ma poznáte, aj viete, odkiaľ som. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je Ten, ktorý ma poslal, a Toho vy nepoznáte. 29 Ja Ho poznám, lebo som od Neho a On ma poslal. 30 Preto sa usilovali chytiť Ho, ale nik nepoložil na Neho ruky, lebo ešte neprišla Jeho hodina. 31 Mnohí však zo zástupu uverili v Neho a hovorili: Či Christos, keď príde, urobí viac znamení, než ako ich koná Tento? 32 Farizeji sa dopočuli, že zástup o Ňom takto rozpráva, preto veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby Ho chytili. 33 Vtedy Isus povedal: Ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k Tomu, ktorý ma poslal. 34 Budete ma hľadať, a nenájdete ma; kde som ja, tam vy nemôžete prísť. 35 Židia však medzi sebou hovorili: Kam chce odísť Tento, že Ho nenájdeme? Chce azda odísť do gréckej diaspory a vyučovať Grékov? 36 Čo je to za reč, čo povedal: Budete ma hľadať, a nenájdete ma; kde som ja, tam vy nemôžete prísť? 37 V posledný veľký deň sviatku stál Isus a volal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a pije. 38 Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú rieky živej vody. 39 To však povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v Neho uverili. Duch Svätý totiž ešte nebol (daný), lebo Isus ešte nebol oslávený. 40 Niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, povedali: Je to naozaj prorok. 41 Iní tvrdili: Je to Christos. A iní namietali: Vari z Galiley Christos prichádza? 42 Či Písmo nehovorí, že Christos príde z potomstva Dávidovho a z mestečka Betlehema, v ktorom býval Dávid? 43 A tak vznikla v zástupe kvôli Nemu roztržka. 44 Niektorí z nich Ho chceli chytiť, ale nik nepoložil Naň ruky. 45 Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a tí im povedali: Prečo ste Ho nepriviedli? 46 Sluhovia odpovedali: Nikdy človek nehovoril tak, ako Tento. 47 Farizeji im povedali: Či ste sa dali aj vy zviesť? 48 Či uveril v Neho niektorý z popredných mužov alebo z farizejov? 49 Ale tento ľud, ktorý nepozná Zákon, je prekliaty. 50 Tu Nikodém, jeden z nich, ktorý predtým prišiel v noci k Nemu, im povedal: 51 Či náš Zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? 52 Odpovedali mu a hovorili: Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj (Písma) a uvidíš, že z Galiley prorok neprichádza. 53 A každý odišiel do svojho domu.