Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

1 Potom chodil Isus po Galilei; nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia Ho chceli zabiť. 2 Blížil sa však židovský sviatok, sviatok Stánkov. 3 A Jeho bratia Mu povedali: Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj Tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš! 4 Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu! 5 Lebo ani Jeho bratia v Neho neverili. 6 Isus im povedal: Môj čas ešte neprišiel, ale váš čas je vždy tu. 7 Vás nemôže svet nenávidieť, mňa však nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé. 8 Vy choďte na sviatok! Ja na tento sviatok nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. 9 Toto im povedal a ostal v Galilei. 10 Keď Jeho bratia odišli na sviatok, išiel aj On, no nie verejne, ale akoby potajomky. 11 A Židia Ho počas sviatku hľadali a hovorili: Kdeže je Tento? 12 Aj v zástupe sa o Ňom zmätene rozprávalo. Jedni hovorili, že je dobrý, iní zasa: Nie je, iba čo zvádza ľud. 13 Nikto však o Ňom nehovoril verejne zo strachu pred Židmi. 14 Až v polovici sviatku vystúpil Isus do chrámu a vyučoval. 15 Židia sa divili a hovorili: Ako Tento pozná Písma, keď sa neučil?! 16 Isus im odpovedal: Moje učenie nie je moje, ale Toho, ktorý ma poslal. 17 Ak niekto chce plniť Jeho vôľu, pozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. 18 Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju slávu, ale kto hľadá slávu Toho, ktorý Ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom neprávosti. 19 Či vám Mojžiš nedal Zákon? A nikto z vás Zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť? 20 Zástup odpovedal: Si posadnutý zlým duchom? Kto sa usiluje zabiť Ťa? 21 Isus pokračoval a hovoril: Jeden skutok som urobil a všetci sa tomu divíte. 22 Mojžiš vám dal obriezku, hoci ona nepochádza od Mojžiša, ale od otcov, a vy obrezávate človeka aj v sobotu. 23 Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu, aby nebol porušený Mojžišov Zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka?! 24 Nesúďte podľa vzhľadu, ale súďte spravodlivým súdom. 25 Vtedy niektorí z Jeruzalemčanov povedali: Či to nie je Ten, čo sa Ho usilujú zabiť? 26 Pozrite, hovorí slobodne a nič Mu nepovedia. Či sa už aj poprední muži naozaj presvedčili, že Tento je Christos? 27 Lenže o Tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Christos, nikto nebude vedieť, odkiaľ je. 28 Vtedy Isus, učiac v chráme, zvolal: Aj ma poznáte, aj viete, odkiaľ som. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je Ten, ktorý ma poslal, a Toho vy nepoznáte. 29 Ja Ho poznám, lebo som od Neho a On ma poslal. 30 Preto sa usilovali chytiť Ho, ale nik nepoložil na Neho ruky, lebo ešte neprišla Jeho hodina. 31 Mnohí však zo zástupu uverili v Neho a hovorili: Či Christos, keď príde, urobí viac znamení, než ako ich koná Tento? 32 Farizeji sa dopočuli, že zástup o Ňom takto rozpráva, preto veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby Ho chytili. 33 Vtedy Isus povedal: Ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k Tomu, ktorý ma poslal. 34 Budete ma hľadať, a nenájdete ma; kde som ja, tam vy nemôžete prísť. 35 Židia však medzi sebou hovorili: Kam chce odísť Tento, že Ho nenájdeme? Chce azda odísť do gréckej diaspory a vyučovať Grékov? 36 Čo je to za reč, čo povedal: Budete ma hľadať, a nenájdete ma; kde som ja, tam vy nemôžete prísť? 37 V posledný veľký deň sviatku stál Isus a volal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a pije. 38 Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú rieky živej vody. 39 To však povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v Neho uverili. Duch Svätý totiž ešte nebol (daný), lebo Isus ešte nebol oslávený. 40 Niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, povedali: Je to naozaj prorok. 41 Iní tvrdili: Je to Christos. A iní namietali: Vari z Galiley Christos prichádza? 42 Či Písmo nehovorí, že Christos príde z potomstva Dávidovho a z mestečka Betlehema, v ktorom býval Dávid? 43 A tak vznikla v zástupe kvôli Nemu roztržka. 44 Niektorí z nich Ho chceli chytiť, ale nik nepoložil Naň ruky. 45 Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a tí im povedali: Prečo ste Ho nepriviedli? 46 Sluhovia odpovedali: Nikdy človek nehovoril tak, ako Tento. 47 Farizeji im povedali: Či ste sa dali aj vy zviesť? 48 Či uveril v Neho niektorý z popredných mužov alebo z farizejov? 49 Ale tento ľud, ktorý nepozná Zákon, je prekliaty. 50 Tu Nikodém, jeden z nich, ktorý predtým prišiel v noci k Nemu, im povedal: 51 Či náš Zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? 52 Odpovedali mu a hovorili: Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj (Písma) a uvidíš, že z Galiley prorok neprichádza. 53 A každý odišiel do svojho domu.