Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

1 Potom Isus odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiadskeho mora. 2 Išlo za Ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré vykonával na chorých. 3 Isus vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. 4 A blízko bola Pascha, židovský sviatok. 5 Keď Isus pozdvihol oči a videl, že k Nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? 6 Ale to povedal len preto, že ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. 7 Filip mu odpovedal: Ani za dvesto denárov chleba nepostačí, aby sa každému ušlo aspoň trochu. 8 Jeden z Jeho učeníkov, Andrej, brat Šimona Petra, Mu povedal: 9 Je tu jeden chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve rybičky. Ale čo je to pre toľkých (ľudí)? 10 Isus povedal: Usaďte ľudí! Na tom mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam teda okolo päťtisíc mužov. 11 Tu Isus vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli. 12 Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar! 13 Pozbierali ich teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zvýšili po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. 14 Keď ľudia videli znamenie, ktoré Isus urobil, hovorili: Toto je naozaj Prorok, ktorý má prísť na svet. 15 A keď Isus spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa Ho, aby Ho urobili kráľom, odišiel znovu na vrch, aby bol celkom sám. 16 Keď sa zvečerilo, Jeho učeníci zišli k moru, 17 nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu do Kafarnaumu. Už sa zotmelo a Isus sa k nim ešte nevrátil. 18 More bolo rozbúrené, lebo dul silný vietor. 19 Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď uvideli Isusa kráčať po mori a blížiť sa k lodi, a zľakli sa. 20 Ale On im povedal: Ja som, nebojte sa! 21 Chceli Ho vziať na loď, ale loď čoskoro pristala pri brehu, ku ktorému sa plavili. 22 Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Isus nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že učeníci odišli sami. 23 Prišli aj iné lode z Tiberiády blízko k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdával vďaky. 24 Keď teda zástup zbadal, že tam nie je ani Isus, ani Jeho učeníci, nastúpili aj oni na loďky, prišli do Kafarnaumu a hľadali Isusa. 25 Keď Ho našli na druhom brehu mora, povedali mu: Rabbi, kedy si sem prišiel? 26 Isus im odpovedal: Veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. 27 Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý ostáva pre život večný a ktorý vám dá Syn človeka, lebo Jeho spečatil Boh Otec. 28 Povedali mu: Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? 29 Isus im odpovedal: Boží skutok je veriť v Toho, ktorého On poslal. 30 Povedali mu: Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili Ti? Čo urobíš? 31 Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané: Dal im jesť chlieb z neba. 32 Nato im Isus povedal: Veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. 33 Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. 34 Povedali mu: Pane, vždy nám dávaj taký chlieb. 35 Isus im povedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. 36 Ale už som vám povedal, že hoci ste ma videli, neveríte. 37 Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a toho, kto prichádza ku mne, nevyhodím von. 38 Lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu Otcovu, ktorý ma poslal. 39 A vôľou Toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som to vzkriesil v posledný deň. 40 Lebo toto je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 41 Židia však reptali proti Nemu, lebo povedal: Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. 42 A hovorili: Vari to nie je Isus, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme? Ako to, že teraz hovorí: Zostúpil som z neba?! 43 Isus im však povedal: Nerepcite medzi sebou! 44 Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. 45 U Prorokov je napísané: Všetkých bude učiť sám Boh. Každý, kto počul od Otca a naučil sa, prichádza ku mne. 46 Nie, že by bol niekto videl Otca; jedine Ten, ktorý je od Boha, videl Otca. 47 Veru, veru, hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život. 48 Ja som chlieb života. 49 Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. 50 Toto je chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z Neho jesť. 51 Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. 52 Židia sa navzájom hádali a hovorili: Ako nám Tento môže dať jesť svoje telo?! 53 Isus im povedal: Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť Jeho krv, nebudete mať v sebe život. 54 Kto je moje telo a pije moju krv, má život večný a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. 56 Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. 57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem skrze Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť skrze mňa. 58 Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie ako vaši otcovia jedli mannu a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky. 59 Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume. 60 Vtedy mnohí z Jeho učeníkov, ktorí to počuli, povedali: Tvrdá je to reč! Kto ju môže počúvať?! 61 Keďže Isus aj sám od seba vedel, že Jeho učeníci preto repcú, povedal im: Toto vás pohoršuje? 62 A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať tam, kde bol predtým? 63 Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. 64 Ale medzi vami sú niektorí, čo neveria. Isus totiž od počiatku vedel, ktorí neveria a kto Ho zradí. 65 A povedal: Preto som vám hovoril, že nikto nemôže prísť ku mne, len ak mu to dá Otec. 66 Vtedy mnohí z Jeho učeníkov odišli preč a viac s Ním nechodili. 67 Tu povedal Isus Dvanástim: Či snáď aj vy chcete odísť? 68 Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. 69 A my sme uverili a spoznali, že Ty si Christos, Syn živého Boha. 70 Isus im odpovedal: Či som si ja nevyvolil vás Dvanástich?! No jeden z vás je diabol. 71 Povedal to o Judášovi, (synovi) Šimona Iškariotského, lebo on Ho mal zradiť a bol jedným z Dvanástich.