Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

1 Keď sa Isus dozvedel, že farizeji počuli, že Isus získava a krstí viac učeníkov než Ján, 2 hoci Isus sám nekrstil, ale Jeho učeníci, 3 opustil Judsko a odišiel znova do Galiley. 4 Musel však prejsť cez Samáriu. 5 A tak prišiel do samaritánskeho mesta menom Sychar, neďaleko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. 6 Tam bola Jákobova studňa. Isus bol ustatý z cesty, a tak si sadol k studni. Bolo okolo poludnia. 7 Tu prišla žena zo Samárie načerpať vody. Isus jej povedal: Daj sa mi napiť! 8 Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravy. 9 A žena Samaritánka Mu povedala: Ako to, že Ty, Žid, prosíš odo mňa, ženy Samaritánky, aby som sa Ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. 10 Isus jej na to povedal: Keby si poznala dar Boží a kto je Ten, čo ti hovorí: Daj sa mi napiť, ty by si prosila Jeho a dal by ti živú vodu. 11 Žena Mu povedala: Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda máš živú vodu? 12 Si azda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda? 13 Isus jej odpovedal: Každý, kto pije z tejto vody, bude znova smädný. 14 Kto sa však napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude smädný naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do života večného. 15 Žena Mu povedala: Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať! 16 Isus jej povedal: Choď, zavolaj svojho muža a príď sem! 17 Žena odpovedala: Nemám muža. Isus jej hovorí: Správne si povedala, že muža nemáš, 18 lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. 19 Žena Mu vravela: Pane, vidím, že si prorok. 20 Naši otcovia sa klaňali (Bohu) na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať. 21 Isus jej povedal: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. 22 Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spasenie je zo Židov. 23 Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi v duchu a v pravde. Lebo Otec si hľadá takých ctiteľov. 24 Boh je duch a tí, čo sa Mu klaňajú, majú sa klaňať v duchu a v pravde. 25 Žena Mu vravela: Viem, že príde Mesiáš, zvaný Christos; keď Ten príde, zjaví nám všetko. 26 Isus jej povedal: Ja som to, čo sa rozprávam s tebou. 27 Vtom prišli Jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ani jeden však nepovedal: Čo od nej chceš? Alebo: Prečo sa s ňou rozprávaš? 28 Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: 29 Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Či On nie je Christos? 30 Vyšli teda z mesta a šli k Nemu. 31 Medzitým Ho učeníci prosili: Rabbi, jedz! 32 On im však povedal: Ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. 33 Učeníci si hovorili medzi sebou: Azda Mu niekto priniesol jesť? 34 Isus im povedal: Mojím pokrmom je plniť vôľu Toho, ktorý ma poslal a dokonať Jeho dielo. 35 Či vy nehovoríte: Ešte štyri mesiace a príde žatva? Hľa, hovorím vám: Zdvihnite svoje oči a pozrite sa na polia, že už zbeleli na žatvu! 36 Žnec už dostáva svoju mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač aj žnec spolu radovali. 37 Lebo v tom má pravdu príslovie, že jeden rozsieva a druhý žne. 38 Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce. 39 Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v Neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Povedal mi všetko, čo som porobila. 40 Keď Samaritáni prišli k Nemu, prosili Ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. 41 A ešte oveľa viac ich uverilo pre Jeho slovo. 42 A žene povedali: Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že Tento je naozaj Spasiteľ sveta, Christos. 43 Po dvoch dňoch odišiel odtiaľ do Galiley. 44 Lebo sám Isus vydal svedectvo o tom, že prorok nemá úcty vo svojej otčine. 45 Keď teda prišiel do Galiley, Galilejci Ho prijali, keďže videli všetko, čo urobil počas sviatku v Jeruzaleme, lebo aj oni prišli na sviatok. 46 Isus znova prišiel do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. 47 Keď počul, že Isus prišiel z Judska do Galiley, vybral sa k Nemu a prosil Ho, aby prišiel a uzdravil mu syna, ktorý už umieral. 48 Isus mu povedal: Ak nevidíte znamenia a divy, neuveríte. 49 Kráľovský úradník mu hovoril: Pane, poď dolu, kým mi dieťa neumrie! 50 Isus mu povedal: Choď, tvoj syn žije! A tento človek uveril Isusovmu slovu a šiel. 51 Ešte bol na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili: tvoje dieťa žije. 52 I vypytoval sa ich na hodinu, v ktorej sa mu uľavilo. Povedali mu: Včera o siedmej hodine mu prestala horúčka. 53 Tu otec poznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Isus povedal: Tvoj syn žije. A uveril on i všetci v jeho dome. 54 Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Isus, keď prišiel z Judska do Galiley.