Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

1 V prvý deň po sobote prišla Mária Magdaléna včasráno, keď ešte bola tma, k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. 2 Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého Isus miloval, a povedala im: Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam Ho položili. 3 Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. 4 Bežali obaja spolu, ale ten druhý učeník predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. 5 Nahol sa a videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. 6 Za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl tam ležať plachty 7 aj šatku, ktorú mal Isus na hlave. Tá však neležala pri plachtách, ale osobitne zvinutá na inom mieste. 8 Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. 9 Ešte totiž nerozumeli Písmu, že (Christos) má vstať z mŕtvych. 10 Potom sa učeníci vrátili domov. 11 Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu 12 a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Isusovo telo; jedného pri hlave, druhého pri nohách. 13 Tí jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali môjho Pána a neviem, kam Ho položili. 14 Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Isusa; ale nevedela, že je to Isus. 15 Isus jej povedal: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona v domienke, že je to záhradník, Mu povedala: Pane, ak si Ho ty odniesol, povedz mi, kam si Ho položil, a ja si Ho vezmem. 16 Isus ju oslovil: Mária! Ona sa obrátila a povedala Mu po hebrejsky: Rabbuni, čo znamená: Učiteľ. 17 Isus jej povedal: Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil k môjmu Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. 18 Mária Magdaléna prišla a zvestovala učeníkom, že videla Pána, a že jej toto povedal. 19 Neskoro večer v ten istý prvý deň po sobote, kedy dvere domu, v ktorom sa zišli Jeho učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Isus, stal si do prostriedku a povedal im: Pokoj vám! 20 A keď to povedal, ukázal im svoje ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. 21 A Isus im znova povedal: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. 22 A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: Prijmite Ducha Svätého. 23 Ktorým odpustíte hriechy, sú im odpustené, a ktorým zadržíte, sú im zadržané. 24 Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Isus. 25 Ostatní učeníci mu hovorili: Videli sme Pána. Ale on im povedal: Ak neuvidím na Jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do Jeho boku, neuverím. 26 Po ôsmich dňoch boli Jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Isus prišiel, stal si do prostriedku a povedal: Pokoj vám! 27 Potom povedal Tomášovi: Daj sem tvoj prst a pozri si moje ruky! Daj sem tvoju ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci! 28 Tomáš Mu odpovedal: Pán môj a Boh môj! 29 Isus mu povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Požehnaní sú tí, ktorí nevideli a uverili. 30 Isus urobil pred svojimi učeníkmi ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. 31 Ale tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Isus je Christos, Syn Boží, a veriac, aby ste mali život v Jeho mene.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk