Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

20. kapitola

1 V prvý deň po sobote prišla Mária Magdaléna včasráno, keď ešte bola tma, k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. 2 Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého Isus miloval, a povedala im: Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam Ho položili. 3 Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. 4 Bežali obaja spolu, ale ten druhý učeník predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. 5 Nahol sa a videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. 6 Za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl tam ležať plachty 7 aj šatku, ktorú mal Isus na hlave. Tá však neležala pri plachtách, ale osobitne zvinutá na inom mieste. 8 Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. 9 Ešte totiž nerozumeli Písmu, že (Christos) má vstať z mŕtvych. 10 Potom sa učeníci vrátili domov. 11 Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu 12 a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Isusovo telo; jedného pri hlave, druhého pri nohách. 13 Tí jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali môjho Pána a neviem, kam Ho položili. 14 Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Isusa; ale nevedela, že je to Isus. 15 Isus jej povedal: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona v domienke, že je to záhradník, Mu povedala: Pane, ak si Ho ty odniesol, povedz mi, kam si Ho položil, a ja si Ho vezmem. 16 Isus ju oslovil: Mária! Ona sa obrátila a povedala Mu po hebrejsky: Rabbuni, čo znamená: Učiteľ. 17 Isus jej povedal: Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil k môjmu Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. 18 Mária Magdaléna prišla a zvestovala učeníkom, že videla Pána, a že jej toto povedal. 19 Neskoro večer v ten istý prvý deň po sobote, kedy dvere domu, v ktorom sa zišli Jeho učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Isus, stal si do prostriedku a povedal im: Pokoj vám! 20 A keď to povedal, ukázal im svoje ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. 21 A Isus im znova povedal: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. 22 A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: Prijmite Ducha Svätého. 23 Ktorým odpustíte hriechy, sú im odpustené, a ktorým zadržíte, sú im zadržané. 24 Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Isus. 25 Ostatní učeníci mu hovorili: Videli sme Pána. Ale on im povedal: Ak neuvidím na Jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do Jeho boku, neuverím. 26 Po ôsmich dňoch boli Jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Isus prišiel, stal si do prostriedku a povedal: Pokoj vám! 27 Potom povedal Tomášovi: Daj sem tvoj prst a pozri si moje ruky! Daj sem tvoju ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci! 28 Tomáš Mu odpovedal: Pán môj a Boh môj! 29 Isus mu povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Požehnaní sú tí, ktorí nevideli a uverili. 30 Isus urobil pred svojimi učeníkmi ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. 31 Ale tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Isus je Christos, Syn Boží, a veriac, aby ste mali život v Jeho mene.