Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

19. kapitola

1 Vtedy vzal Pilát Isusa a dal Ho zbičovať. 2 Vojaci uplietli z tŕnia korunu a položili Mu ju na hlavu, obliekli Ho do purpurového plášťa, 3 prichádzali k Nemu a hovorili: Buď pozdravený, kráľ židovský! A bili Ho po tvári. 4 Avšak Pilát znova vyšiel von a povedal im: Hľa, vediem vám Ho von, aby ste vedeli, že na Ňom nijakú vinu nenachádzam. 5 Isus vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: Hľa, človek! 6 Len čo Ho veľkňazi a ich sluhovia zazreli, kričali: Ukrižuj! Ukrižuj Ho! Pilát im povedal: Vezmite Ho vy a ukrižujte, lebo ja na Ňom nenachádzam vinu. 7 Židia mu odpovedali: My máme zákon a podľa zákona musí zomrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna. 8 Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal. 9 Znova vošiel do vládnej budovy a povedal Isusovi: Odkiaľ si? Ale Isus mu neodpovedal. 10 Pilát Mu povedal: So mnou sa nerozprávaš?! Nevieš, že mám moc prepustiť Ťa a mám moc ukrižovať Ťa? 11 Isus odpovedal: Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto ten, ktorý ma vydal tebe, má väčší hriech. 12 Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť Ho. Ale Židia kričali: Ak Tohto prepustíš, nie si cisárov priateľ. Každý, kto sa vydáva za kráľa, protiví sa cisárovi. 13 Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Isusa von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrótos, po hebrejsky Gabbatha. 14 Bol piatok pred Paschou, okolo poludnia. A Židom povedal: Hľa, váš kráľ! 15 Oni však kričali: Preč, preč s Ním! Ukrižuj Ho! Pilát im povedal: Vášho kráľa mám ukrižovať?! Veľkňazi odpovedali: Nemáme kráľa, iba cisára! 16 Tak im Ho teda vydal, aby Ho ukrižovali. Oni prevzali Isusa a viedli. 17 Niesol kríž svoj a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. 18 Tam Ho ukrižovali a s Ním iných dvoch, z jednej i druhej strany, a Isusa uprostred. 19 Pilát napísal aj nápis a upevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: Isus Nazaretský, kráľ židovský. 20 Tento nápis čítali mnohí zo Židov, lebo miesto, kde Isusa ukrižovali, bolo blízko mesta; a bol napísaný po hebrejsky, po grécky a po latinsky. 21 Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: Nepíš: Kráľ židovský, ale: On povedal: Som kráľ židovský. 22 Pilát však odpovedal: Čo som napísal, napísal som. 23 Keď vojaci ukrižovali Isusa, vzali Jeho rúcho a rozdelili ho na štyri časti, každému vojakovi jednu. Vzali aj Jeho spodný odev, ktorý nebol zošívaný, ale odhora nadol celý utkaný. 24 Preto si medzi sebou povedali: Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude, aby sa naplnilo Písmo, ktoré hovorí: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili lós. A vojaci to tak aj urobili. 25 Pri Isusovom kríži stála Jeho matka, sestra Jeho matky, Mária Kleofášová a Mária Magdaléna. 26 Keď však Isus uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn! 27 Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny vzal si ju učeník k sebe. 28 Potom Isus, vediac, že je všetko dokonané, povedal, aby sa naplnilo Písmo: Žíznim. 29 Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzopovú tyč špongiu naplnenú octom a podali Mu ju k ústam. 30 A keď Isus okúsil ocot, povedal: Je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. 31 Keďže vtedy bol piatok, Židia, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, a tento sobotný deň bol veľký (sviatok), požiadali Piláta, aby dal ukrižovaným polámať holenné kosti a sňať ich. 32 Prišli teda vojaci a polámali holenné kosti prvému aj druhému, ktorý bol s Ním ukrižovaný. 33 No keď prišli k Isusovi a videli, že je už mŕtvy, nelámali Mu holenné kosti, 34 ale jeden z vojakov Mu prebodol kopijou bok a hneď vyšla krv a voda. 35 A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. 36 Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: Jeho kosť nebude zlomená. 37 A opäť na inom mieste Písmo hovorí: Budú hľadieť na Toho, ktorého prebodli. 38 Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol Isusovým učeníkom, ale tajným zo strachu pred Židmi, prosil Piláta, aby mu dovolil sňať Isusovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal Jeho telo. 39 No prišiel aj Nikodém, ktorý predtým prišiel k Nemu v noci a priniesol asi sto funtov myrhy zmiešanej s aloe. 40 Vzali teda Isusovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavinami, ako je u Židov obyčaj pochovávať. 41 Na mieste, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, do ktorého nikdy a nikto nebol položený. 42 Tam teda, pre židovský piatok i to, že ten hrob bol blízko, uložili Isusa.