Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

1 Keď to Isus povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Kedrón, kde bola záhrada. Vošiel do nej On i Jeho učeníci. 2 O tom mieste však vedel aj Jeho zradca Judáš, lebo Isus sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. 3 Judáš teda vzal oddiel vojakov (kohortu), sluhov od veľkňazova farizejov a prišiel tam s fakľami, lampášmi a zbraňami. 4 Isus však, keďže vedel o všetkom, čo malo na Neho prísť, podišiel a opýtal sa ich: Koho hľadáte? 5 Odpovedali Mu: Isusa Nazaretského. Povedal im: Ja som. Bol s nimi aj Judáš, Jeho zradca. 6 Len čo im povedal: Ja som, cúvli a popadali na zem. 7 Znova sa ich teda opýtal: Koho hľadáte? Odpovedali: Isusa Nazaretského. 8 Isus im na to: Povedal som vám: Ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť! 9 Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal: Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. 10 Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Ten sluha sa volal Malchos. 11 A Petrovi Isus povedal: Schovaj meč do pošvy! Či nemám piť kalich, ktorý mi dal Otec?! 12 Oddiel vojakov, veliteľ a židovskí sluhovia chytili Isusa, zviazali Ho 13 a viedli najprv k Annášovi; bol totiž tesťom Kajfáša, ktorý bol v tom roku veľkňazom. 14 A bol to Kajfáš, ktorý poradil Židom, že bude lepšie, ak jeden človek zomrie za ľud. 15 Za Isusom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník bol známy veľkňazovi a vošiel s Isusom do veľkňazovho nádvoria. 16 Peter však stál vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra. 17 Tu vrátnička povedala Petrovi: Nie si aj ty z učeníkov Toho človeka? On odpovedal: Nie som. 18 Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno, a zohrievali sa. Bol s nimi aj Peter, stál a zohrieval sa. 19 Veľkňaz sa vypytoval Isusa na Jeho učeníkov a na Jeho učenie. 20 Isus mu odpovedal: Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia, a nič som nehovoril tajne. 21 Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počúvali, čo som im hovoril! Oni vedia, čo som hovoril. 22 A keď to povedal, jeden zo sluhov, ktorý tam stál, udrel Isusa po tvári a povedal: Takto odpovedáš veľkňazovi? 23 Isus mu odvetil: Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?! 24 A tak Ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. 25 Šimon Peter stál a zohrieval sa. I povedali mu: Či nie si aj ty z Jeho učeníkov? On zaprel a povedal: Nie som. 26 Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, povedal: A či som ťa nevidel s Ním v záhrade?! 27 Peter však znova zaprel - a hneď nato zaspieval kohút. 28 Od Kajfáša viedli Isusa do vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť Paschu. 29 Pilát preto vyšiel von k nim a opýtal sa: Akú žalobu podávate proti Tomuto človeku? 30 Odpovedali mu: Keby Tento nebol zločinec, neboli by sme ti Ho vydali. 31 Pilát im povedal: Vezmite si Ho vy a súďte podľa svojho zákona! Židia mu odpovedali: My nesmieme nikoho usmrtiť, 32 aby sa naplnilo Isusovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť. 33 Pilát opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Isusa a opýtal sa Ho: Si Ty kráľ židovský? 34 Isus odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? 35 Pilát odpovedal: A či som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi Ťa vydali. Čo si vykonal? 36 Isus odpovedal: Moje Kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje Kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje Kráľovstvo nie je odtiaľto. 37 Pilát mu povedal: Tak predsa si kráľ? Isus odpovedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. 38 Pilát mu povedal: Čo je pravda?Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a hovoril im: Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. 39 Je však u vás zvykom, že vám na Paschu prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? 40 Všetci znova skríkli a hovorili: Toho nie, ale Barabbáša! A Barabbáš bol zbojník.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk