Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

1 Keď to Isus povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Kedrón, kde bola záhrada. Vošiel do nej On i Jeho učeníci. 2 O tom mieste však vedel aj Jeho zradca Judáš, lebo Isus sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. 3 Judáš teda vzal oddiel vojakov (kohortu), sluhov od veľkňazova farizejov a prišiel tam s fakľami, lampášmi a zbraňami. 4 Isus však, keďže vedel o všetkom, čo malo na Neho prísť, podišiel a opýtal sa ich: Koho hľadáte? 5 Odpovedali Mu: Isusa Nazaretského. Povedal im: Ja som. Bol s nimi aj Judáš, Jeho zradca. 6 Len čo im povedal: Ja som, cúvli a popadali na zem. 7 Znova sa ich teda opýtal: Koho hľadáte? Odpovedali: Isusa Nazaretského. 8 Isus im na to: Povedal som vám: Ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť! 9 Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal: Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. 10 Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Ten sluha sa volal Malchos. 11 A Petrovi Isus povedal: Schovaj meč do pošvy! Či nemám piť kalich, ktorý mi dal Otec?! 12 Oddiel vojakov, veliteľ a židovskí sluhovia chytili Isusa, zviazali Ho 13 a viedli najprv k Annášovi; bol totiž tesťom Kajfáša, ktorý bol v tom roku veľkňazom. 14 A bol to Kajfáš, ktorý poradil Židom, že bude lepšie, ak jeden človek zomrie za ľud. 15 Za Isusom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník bol známy veľkňazovi a vošiel s Isusom do veľkňazovho nádvoria. 16 Peter však stál vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra. 17 Tu vrátnička povedala Petrovi: Nie si aj ty z učeníkov Toho človeka? On odpovedal: Nie som. 18 Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno, a zohrievali sa. Bol s nimi aj Peter, stál a zohrieval sa. 19 Veľkňaz sa vypytoval Isusa na Jeho učeníkov a na Jeho učenie. 20 Isus mu odpovedal: Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia, a nič som nehovoril tajne. 21 Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počúvali, čo som im hovoril! Oni vedia, čo som hovoril. 22 A keď to povedal, jeden zo sluhov, ktorý tam stál, udrel Isusa po tvári a povedal: Takto odpovedáš veľkňazovi? 23 Isus mu odvetil: Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?! 24 A tak Ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. 25 Šimon Peter stál a zohrieval sa. I povedali mu: Či nie si aj ty z Jeho učeníkov? On zaprel a povedal: Nie som. 26 Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, povedal: A či som ťa nevidel s Ním v záhrade?! 27 Peter však znova zaprel - a hneď nato zaspieval kohút. 28 Od Kajfáša viedli Isusa do vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť Paschu. 29 Pilát preto vyšiel von k nim a opýtal sa: Akú žalobu podávate proti Tomuto človeku? 30 Odpovedali mu: Keby Tento nebol zločinec, neboli by sme ti Ho vydali. 31 Pilát im povedal: Vezmite si Ho vy a súďte podľa svojho zákona! Židia mu odpovedali: My nesmieme nikoho usmrtiť, 32 aby sa naplnilo Isusovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť. 33 Pilát opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Isusa a opýtal sa Ho: Si Ty kráľ židovský? 34 Isus odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? 35 Pilát odpovedal: A či som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi Ťa vydali. Čo si vykonal? 36 Isus odpovedal: Moje Kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje Kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje Kráľovstvo nie je odtiaľto. 37 Pilát mu povedal: Tak predsa si kráľ? Isus odpovedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. 38 Pilát mu povedal: Čo je pravda?Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a hovoril im: Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. 39 Je však u vás zvykom, že vám na Paschu prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? 40 Všetci znova skríkli a hovorili: Toho nie, ale Barabbáša! A Barabbáš bol zbojník.