Predchádzajúca kapitola

17. kapitola

1 Toto Isus povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, nadišla hodina; osláv svojho Syna, aby aj Tvoj Syn oslávil Teba. 2 A ako si Mu dal moc nad každým telom, tak nech On dá život večný všetkým, ktorých si Mu dal. 3 A život večný je v tom, aby poznali Teba, jediného, pravého Boha, a Toho, ktorého si poslal, Isusa Christa. 4 Ja som Ťa oslávil na Zemi, dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. 5 A teraz Ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal u Teba skôr, ako povstal svet. 6 Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli Tvoji a Ty si ich dal mne; a oni zachovali Tvoje slovo. 7 Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od Teba. 8 Lebo slová, ktoré si Ty dal mne, ja som dal im, a oni ich prijali a naozaj poznali, že som vyšiel od Teba, a uverili, že si ma Ty poslal. 9 Prosím za nich. Nie za tento svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, pretože sú Tvoji. 10 A všetko, čo je moje, je Tvoje, a čo je Tvoje, je moje. A v nich som oslávený. 11 Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k Tebe. Otče Svätý, zachovaj ich v Tvojom mene, tých, ktorých si mi dal, aby boli jedno ako my. 12 Kým som bol s nimi vo svete, ja som ich zachovával v Tvojom mene. Ochránil som tých, ktorých si mi dal, a nikto z nich nezahynul, iba syn zatratenia, aby sa naplnilo Písmo. 13 Ale teraz idem k Tebe a toto hovorím vo svete, aby mali plnosť mojej radosti v sebe. 14 Dal som im Tvoje slovo a svet ich znenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. 15 Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. 16 Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. 17 Posväť ich Tvojou pravdou. Tvoje slovo je pravda. 18 Ako si Ty mňa poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. 19 A pre nich sa ja sám posväcujem, aby aj oni boli posvätení v pravde. 20 No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa; 21 aby všetci boli jedno, ako Ty, Otče, ktorý si vo mne a ja v Tebe, aby aj oni v nás boli jedno, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. 22 A slávu, ktorú si Ty dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. 23 Ja v nich a Ty vo mne, nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma Ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. 24 Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. 25 Spravodlivý Otče, svet Ťa nepoznal, ale ja som Ťa poznal. A aj oni spoznali, že si ma Ty poslal.n 26 Ohlásil som im Tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a ja (aby som bol) v nich.