Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. 4 Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. 6 Ak niekto nezostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť, a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa, a zhoria. 7 Ak zostanete vo mne a aj moje slová zostanú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám to. 8 Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a budete mojimi učeníkmi. 9 Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Zostaňte v mojej láske! 10 Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v Jeho láske. 11 Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. 12 Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som ja miloval vás. 13 Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto svoj život kladie za svojich priateľov. 14 Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. 15 Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. 16 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo Ho budete prosiť v mojom mene. 17 Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. 18 Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr, ako vás. 19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, lebo ja som si vás vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. 20 Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. 21 Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú Toho, ktorý ma poslal. 22 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech; ale teraz nemajú výhovorky pre svoj hriech. 23 Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca. 24 Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nikto iný nekonal, nemali by hriech. Teraz však aj videli, a predsa znenávideli aj mňa, aj môjho Otca. 25 To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: Nenávideli ma bez príčiny. 26 Keď príde Utešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý od Otca vychádza, On o mne vydá svedectvo. 27 A aj vy budete svedčiť, lebo ste so mnou od začiatku.