Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

1 Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa. 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto? 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, opäť prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte. 5 Tomáš Mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? 6 Isus mu odpovedal: Ja som cesta, i pravda, i život. Nikto nepríde k Otcovi, ak len nie skrze mňa. 7 Ak by ste poznali mňa, aj môjho Otca by ste poznali. A odteraz Ho poznáte a videli ste Ho. 8 Filip Mu povedal: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. 9 Isus mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nepoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš: Ukáž nám Otca? 10 Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. 11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! 12 Veru, veru, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. 13 A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. 14 Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. 15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 16 A ja poprosím Otca a On vám dá iného Utešiteľa, aby bol s vami naveky, 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, lebo prebýva u vás a bude vo vás. 18 Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. 19 Ešte krátky čas a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. 20 V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. 21 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. 22 Judáš, nie ten Iškariotský, sa Ho opýtal: Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám a nie svetu? 23 Isus mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. 25 Toto som vám povedal, kým ešte prebývam s vami. 26 Avšak Utešiteľ, Duch Svätý, ktorého Otec pošle v mojom mene, Ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. 27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie tak, ako svet dáva, ja vám dávam. Nech sa vaše srdce nezarmucuje a nestrachuje. 28 Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. 29 Povedal som vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. 30 Už s vami nebudem mnoho hovoriť, lebo prichádza knieža tohto sveta; nič vo mne nemá, 31 ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme odtiaľto!